Freagairt air Co-chomhairleachadh: Plana Ro-innleachdail airson Pàirc Thaigh an Ròid

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Àrainneachd Eachdraidheil na h-Alba mun Gheàrr-chunntas Plana Ro-innleachdail airson Pàirc Thaigh an Ròid. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

“Bidh in-ghabhail na Gàidhlig am broinn na Dreachd Geàrr-chunntas Plana Ro-innleachdail a’ nochdadh a h-inbhe mar chànan nàiseanta ann an co-theacsa Pàirc Thaigh an Ròid mar “àite de luach nàiseanta is eadar-nàiseanta’.”

Gheibhear am freagairt slàn an seo.