Freagairt air Co-chomhairleachadh: Ullachaidhean Bile an Fhoghlaim

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Riaghaltas na h-Alba mu Ullachaidhean Bile an Fhoghlaim. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

Feumar taic a thoirt do sgoiltean gus farsaingeachd de chothroman a thoirt seachad ann am FtG [Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig]. Cha bu chòir dhan fheadhainn a fhuair FtG ann an Suidheachaidhean Tràth-ionnsachadh agus Bunsgoile a’ Ghàidhlig a chall mar phrìomh chànan teagaisg gus cuspair eile a dhèanamh agus gus pàirt a ghabhail ann an gnàth-eòlasan eile aig an Ìre as Àirde.

Gheibhear am freagairt slàn an seo.