Freagairt air Co-chomhairleachadh: Ro-innleachd Meadhan Baile Ghlaschu 2024 – 2030

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Comhairle Bhaile Ghlaschu mun Ro-innleachd Meadhan Baile Ghlaschu 2024 – 2030. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

“Bhiodh barrachd cleachdadh is faicsinneachd na Gàidhlig taobh a-staigh meadhan baile Ghlaschu a’ meudachadh sunnd luchd-cleachdaidh, luchd-ionnsachaidh is luchd-taice na Gàidhlig – a tha glè mhoiteil às a’ Ghàidhlig agus a’ chultar aice.”

Gheibhear am freagairt slàn an seo.