Freagairt air Co-chomhairleachadh: Ath-dhealbhadh Ionnsachadh, Cùram is Foghlam Cloinne ann an Sgìre Taobh Siar Chomar nan Allt

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Comhairle Siorrachd Lannraig a Tuath mu Ath-dhealbhadh Ionnsachadh, Cùram is Foghlam Cloinne ann an Sgìre Taobh Siar Chomar nan Allt. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

Tha e soilleir gu bheil na h-àireamhan de chloinn a tha ann am bun-sgoil FtG [Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig] agus anns na Tràthbhliadhnaichean gu leòr gus bun-sgoil FtG fa leth a bhith ann le togalaichean iomchaidh agus Ceannard agus sgioba luchd-obrach a’ stiùireadh FtG ann an Siorrachd Lannraig a Tuath a-steach gu ìre leasachaidh ùr.

Gheibhear am freagairt slàn an seo.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security