Freagairt air Co-chomhairleachadh: Cùmhnant Seirbheisean Aiseig Chluaidh agus Innse Gall

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dha cho-chomhairle Chòmhdhail Alba air Cùmhnant Seirbheisean Aiseig Chluaidh agus Innse Gall. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

Tha seirbheisean aiseig a tha ùr-nodha, seasmhach, earbsach, le comas gu leòr agus faraidhean aig prìs reusanta, fìor-chudromach gus coimhearsnachdan eileanach na Gàidhlig a chumail agus, mar sin, gus a’ Ghàidhlig a chumail agus toirt fàs air a’ chànan.

Gheibhear am freagairt slàn an seo.