Freagairt air Co-chomhairleachadh: Bile nan Cànan Albannach

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Pàrliamaid na h-Alba air Bile nan Cànan Albannach. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

Tha fòcas air neartachadh leasachadh agus co-thaobhadh poileasaidh ann an coimhearsnachdan na phrìomhachas do Bhòrd na Gàidhlig. Tha na prìomh bhuidhnean lìbhrigidh againn aig teis-meadhan na h-obrach sa choimhearsnachd, agus aig teas-meadhan lìbhrigeadh nam prìomhachasan nàiseanta a chaidh aontachadh ann am Plana Nàiseanta na Gàidhlig.

Gheibhear am freagairt slàn an seo.