Freagairt air Co-chomhairleachadh: Cunnradh air Barantachadh Dualchais Chultaraich Neo-stuthaich 2003

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dha cho-chomhairleachadh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte air Cunnradh air Barantachadh Dualchais Chultaraich Neo-stuthaich 2003. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

Tha an Rìoghachd Aonaichte na soidhniche do chùmhnantan leithid Cairt Eòrpach airson Chànanan Roinneil agus Mion-chànanan aig Comhairle na h-Eòrpa, a tha a’ cur dleastanasan air an Rìoghachd Aonaichte (agus chan ann dìreach air na rianachdan tiomnaichte) a thaobh mionchànanan tùsanach na Rìoghachd Aonaichte.

Gheibhear am freagairt slàn an seo.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security