Cothrom ùr do chunnradair

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh cunnradair le eòlas gus goireas ùr air-loidhne a sgrùdadh, a leasachadh agus a lìbhrigeadh do luchd-labhairt na Gàidhlig.

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh cunnradair le eòlas gus goireas ùr air-loidhne a sgrùdadh, a leasachadh agus a lìbhrigeadh do luchd-labhairt na Gàidhlig (eadar-mheadhanach gu fileanta) a rèir leasachadh leantainneach na h-iomairt #cleachdi.

Bheir an goireas seo, leis an ainm ‘#cleachdi Còmhla’, taic do luchd-labhairt na Gàidhlig an cànan a chleachdadh ann an co-theacsan sòisealta nas trice, ge bith air-loidhne no gu pearsanta.  Bidh an cunnradair (agus fo-chùmhnantaichean sam bith) a’ cruthachadh agus a’ cumail làrach-lìn ‘cleachdi.scot’ às leth BnG.

Faic làrach-lìn ‘Public Contracts Scotland’ airson tuilleadh fiosrachaidh mun chùmhnant seo.

Coinneamh a’ Bhùird-Stiùiridh – 16 An t-Ògmhios 2021

Naidheachd mhath do phrìomh bhuidhnean Gàidhlig maoinichte le Bòrd na Gàidhlig agus adhartas drùidhteach le leasachadh na buidhne.

Aig coinneamh ràitheil bòrd-stiùiridh Bhòrd na Gàidhlig (BnG) an-dè, dh’aontaich iad na leanas:

Leudachadh air aontaidhean maoineachaidh 3-bliadhnaichean

Mar iomadh buidheann phoblach eile, tha am Bòrd-stiùiridh air aontachadh na h-aontaidhean maoineachaidh 3-bliadhnaichean le com-pàirtichean lìbhrigidh a shìneadh airson bliadhna a bharrachd.  Tha caochladh adhbharan air cùl an leudachaidh seo, nam measg, ath-shlànachadh ChOVID, leasachadh an ath Phlana Nàiseanta Gàidhlig, agus measadh air modalan com-pàirteachadh coimhearsnachd.

A’ toirt a’ Phlana Leasachaidh gu crìch

As dèidh co-chomhairleachaidh fharsaing le luchd-obrach, Riaghaltas na h-Alba agus luchd-sgrùdaidh on taobh a-muigh, agus ceangailte ris an t-sealladh glè dheimhinneach o Deloitte san Fhaoilleach 2021 gun robh BnG air leasachaidhean mòra a dhèanamh, chuala am bòrd nach robh ach seachd gnìomhan ri choileanadh o phlana na bliadhna seo. Às an fheadhainn seo, cha robh ach aonan às an aithisg thùsail le Deloitte ’s e le tomhas-ùine tùsail de 3 bliadhnaichean.

Bha iad den bheachd gun robh an t-adhartas ann a bhith a’ cur atharrachadh an gnìomh glè riarachail agus dh’aontaich iad gun gabhadh an siostam a th’ ann an-dràsta a thoirt gu crìch.

Cuideachd, thug am Bòrd-stiùiridh fa-near do raon de dh’aithisgean, nam measg:

Aithisg Bhliadhnail air Cur an gnìomh Phlanaichean Gàidhlig

Thug an dara Aithisg Bhliadhnail Dhearcnachadh air Planaichean Gàidhlig tar-shealladh coileanta air an adhartas a tha ga dhèanamh le gach ùghdarras air na planaichean Gàidhlig aca. Tha an aithisg dhearcnachaidh seo na pàirt phrìseil de lìbhrigeadh dhleastanasan BhnG.

Maoineachadh a Bharrachd a’ dol gu Com-pàirtichean Lìbhrigidh

Tha an aithisg seo a’ taisbeanadh gun robh maoineachadh a bharrachd de £569k ga thoirt seachad airson iomairtean agus pròiseactan eile a ghabh com-pàirtichean os làimh anns an trì bliadhnaichean a chaidh seachad, a bharrachd air a’ mhaoineachadh de £1.6m a chaidh a thoirt dha na prìomh chom-pàirtichean lìbhrigidh ann an 20/21.

Anns an dealachadh, thug am Bòrd-stiùiridh moladh mòr air obair an luchd-obrach, ag ràdh gun robh iad moiteil à obair na sgioba agus gam brosnachadh gu mòr leatha.

Gheibhear clàr-gnothaich is pàipearan na coinneimh an-seo.

Leasachadh do Foghlam aig Ìre nan Tràth-bhliadhnaichean

Tha sgeama phìleatach ùr, a leasaicheas obair nan tràth-ìrean, ga chur air bhog le Comann nam Pàrant (CnamP) is Comunn na Gàidhlig (CnaG), ann an co-bhonn le Bòrd na Gàidhlig.

Thèid triùir ùra fhastadh aig Comann nam Pàrant gus obair ro-chudromach a dhèanamh le buidhnean nan tràth-ìrean – 1 Mhanaidsear is 2 Oifigear Leasachaidh air am maoineachadh le Bòrd na Gàidhlig.

Mairidh an sgeama pìleatach seo bliadhna sa chiad dol a-mach ach le sealladh gun tèid a leudachadh ma ’s e dòigh lìbhrigidh èifeachdach a th’ ann airson Gàidhlig a bhrosnachadh sna tràth-bhliadhnaichean.

Bidh na h-oifigearan a’ cumail taic ann a diofar sgìrean (nan Eileanan Siar, Earra-Ghàidheal, is ‘Deas’) agus ag obair ann a’ chom-phàirt le Ùghdarrasan Ionadail agus buidhnean saor thoileach tràth-bhliadhnaichean airson taic a chumail aig ìre ionadail.

’S iad Comann nam Pàrant, a tha na phàirt de ChnaG, a bhios a’ toirt stiùir air a’ phròiseact leis gu bheil mion-eòlas aca sa roinn seo.  Tha iad air a bhith an sàs ri a bhith a’ cumail taic ri pàrantan aig na tràth-ìrean FtMG fad iomadh bliadhna. Tha iad air a bhith an teis-meadhan pròiseact eile le BnG gus ionmhas a shireadh is a sgaoileadh do bhuidhnean tràth-ìrean.

Tha Comann nam Pàrant agus Comunn na Gàidhlig an dùil togail air an t-seirbheis a th’ ann roimhe le bhith ag amas air na leanas:

  • sgioba taic tràth-ìrean a stèidheachadh gus pàrantan ùra a bhrosnachadh tighinn a-staigh do Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (FtMG)
  • dàimh nas làidire dhan Ghàidhlig a stèidheachadh “anns an dachaigh”; far am bitheadh clann a’ tilleadh à seisean tràth-ìrean, ach fhathast a’ cluinntinn is a’ cleachdadh Gàidhlig aig an taigh – aig ìre a choireigin
  • sgilean Gàidhlig a thogail aig ìre nas òige
  • na buidhnean stèidhichte a neartachadh, agus feadhainn ùra a thòiseachadh
  • cothroman ionnsachaidh a bharrachd ann dhan chloinn
  • fàs a thoirt air an sgioba agus an obair tràth-ìrean
  • a cuir ri fàs FtMG
  • leudachadh air àireamh is comasan luchd-labhairt a chànain.

Rè àm a’ ghlasaidh, bha teaghlaichean a’ frithealadh seiseanan Pàrant is Pàiste air loidhne.

Tro chòmhraidhean le pàrantan rè na h-ùine sin, fhuair oifigearan CnamP is BnG a-mach ged a bha pàrantan agus buidhnean a’ cur fàilte air na cothroman ùra a bha a’ tighinn am bàrr air loidhne, leithid am pròiseact Gìog Ort ann an co-bhann le Stòrlann, ’s e tilleadh gu coinneachadh aghaidh ri aghaidh a bha mòran a’ sireadh. Tha pàrantan air a bhith mothachail gu bheil àm a ghlasaidh air buaidh a thoirt air fileantas an cuid cloinne agus thuirt buidhnean tràth-bhliadhnaichean gur e aon dha na duilgheadasan as motha a tha air a bhith aca, nach robh cothrom ann coinneachadh ri teaghlaichean gus Gàidhlig a bhruidhinn ann an suidheachadh spòrsail – leis gur e seo aon dha na dòighean às fheàrr sgilean cànain a leasachadh.

Thuirt Magaidh Wentworth, Stiùiriche Nàiseanta ChnamP: “Tha na h-aoisean 0-3 na prìomhachais agus gu math cudromach a thaobh fàs ann an FtMG, ach cuideachd a thaobh Gàidhlig anns an dachaigh agus a’ choimhearsnachd. ’S e na tha am pròiseact seo ag iarraidh a’ dèanamh brosnachadh a thoirt do phàrantan ùr gus an cuid cloinne aca a chlàradh ann an FtMG, agus cuideachadh a thoirt dhan chloinn ud an cuid comasan cànan is ionnsachadh Gàidhlig a thòiseachadh cho tràth ’s a ghabhas. Tha e gu math cudromach gum bi toiseach tòiseachadh soirbheachail aig an òigridh gus am b’ urrainn Gàidhlig làidir a bhith aca.

“Tha e cudromach buileach dàimh làidir a stèidheachadh eadar Gàidhlig agus dachaighean. Às dèidh a’ tilleadh dhachaigh às dèidh seisean tràth-ìre tha e cudromach gun tèid Gàidhlig a chleachdadh aig an taigh. Thèid am pròiseact seo taic a chumail le seo cuideachd.”

Thuirt Dòmhnall MacNèill, Ceannard ChnaG: “Cha leig sinn leas cus a ràdh mu cho cudromach ’s a tha an ìre a tha seo oir tha sinn uile eòlach air an abairt ‘an t-ionnsachadh òg, an t-ionnsachadh bòidheach.’ Tha sinn gu math toilichte gun do ghabh Bòrd na Gàidhlig ris an tagradh a rinn sinn, agus tha fiughair oirnn sgioba fhastadh agus a dhol an sàs anns an obair lìbhrigidh.”

Thuirt Jim Whannel, Stiùiriche Foghlaim Bhòrd na Gàidhlig: “Le cuisean a’ fosgladh a-rithist, tha Bòrd na Gàidhlig airson a dhèanamh cinnteach gu bheil an taic as èifeachdaiche is buadhmhor ann do bhuidhnean nan tràth-ìrean is cuideachd do phàrantan.  ’S ann air an adhbhar sin a co-dhùin sinn an gluais ro-innleachdail seo gur ann tro Chomann nam Pàrant an dòigh as fheàrr airson obair nan tràth-ìrean a thoirt air adhart mar fhreagairt air a’ phaindeimig.

“Tha sgioba nan Tràth-ìrean aig Bòrd na Gàidhlig air a bhith ag obair gu dealasach is gu cruaidh on a thàinig an sgioba a tharraing a-steach don bhuidheann còrr is 10 bliadhna air ais.  Bidh oifigear leasachaidh nan tràth-ìrean fhathast ag obair taobh a-staigh na buidhne aig ìre ro-innleachdail.”

Bidh Bòrd na Gàidhlig fhathast a’ ruith Sgeama Tabhartasan Tràth bhliadhnaichean 21/22 agus gheibh na buidheann fios agus taic bho Bhòrd na Gàidhlig mu dheidhinn seo mar as àbhaist.

Tha sgeama Tabhartasan Foghlaim nan Tràth Bhliadhnaichean fosgailte a-nis agus cumaidh an sgeama seo taic, fiosrachadh agus maoineachadh ri bhuidheann saor-thoileach tràth bhliadhnaichean a bhitheas a’ beachdachadh air seiseanan a’ ruith bhon Lùnastal 2021 chun an Ògmhios 2022.  Thèid an sgeama a mheasadh mar às àbhaist le Bòrd na Gàidhlig agus Comunn nam Pàrant.

Tha Tabhartasan Foghlaim nan Tràth Bhliadhnaichean 2021/22 fosgailte gu 3f air Dimàirt 13mh Iuchar 2021 is gheibhear barrachd fiosrachaidh an seo: https://www.gaidhlig.scot/gd/maoineachaidh/cothroman-maoineachaidh/tabhartasan-trath-bhliadhnaichean/

Co-chomhairle mu leasachadh na Gàidhlig san àm ri teachd

Bòrd na Gàidhlig a’ cur co-chomhairle air dòigh mu leasachadh na Gàidhlig san àm ri teachd

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ toirt cuireadh do choimhearsnachdan a bhith a’ co-obrachadh leotha gus an ath Phlana Nàiseanta Gàidhlig a chruthachadh agus iad a’ cur sreath de choinneamhan poblach air dòigh.

Cumaidh a’ bhuidheann phoblach còig seiseanan mun Phlana Nàiseanta san Ògmhios, leis a’ phrìomh amas a bhith a’ cruinneachadh bheachdan air mar as èifeachdaiche as urrainn dhan ath Phlana Nàiseanta taic a chumail ri leasachadh na Gàidhlig air feadh na h-Alba.

Tha a’ cho-chomhairle a’  togail air a’ cheisteachan a sgaoil Bòrd na Gàidhlig (BnG) san Dùbhlachd 2020 mu chiad smuaintean air an ath Phlana Nàiseanta, agus tha i cuideachd a’ cur air adhart nan co-dhùnaidhean bho dhiofar chòmhraidhean le coimhearsnachdan sa bhliadhna mu dheireadh.  Thèid an ath Phlana Nàiseanta fhoillseachadh ann an 2023.

A rèir amasan a’ Phlana Nàiseanta Gàidhlig làithrich, tha BnG a’  feuchainn ri dhèanamh cinnteach gum bi a’ bhuaidh as motha ’s a ghabhas aig taic do chothroman gus an cànan a chleachdadh, ionnsachadh agus a bhrosnachadh.

Bidh gach coinneamh a’ coimhead air coimhearsnachd eadar-dhealaichte gus am bi an còmhradh nas fhòcasaichte. Bidh an aon chruth aig gach coinneamh.

Thèid seiseanan a chumail do luchd-labhairt a th’ anns na h-eileanan agus ann an sgìrean dùthchail, do luchd-labhairt na Gàidhlig a tha a’ fuireach ann am bailtean-mòra is cathair-bhailtean, dhaibhsan a bhios a’ gabhail pàirt sa choimhearsnachd cànain air-loidhne, agus do dh’òigridh. Thèid seisean a chumail sa Bheurla cuideachd.  A bharrachd air seo, bidh roghainn ann beachdan a chur a-steach tro phost-d mar phàirt den phròiseas.

Thèid gach coinneamh fhosgladh le Cathraiche BnG, Màiri NicAonghais, agus an uair sin bi taisbeanadh ann bho Dhaibhidh Boag, Stiùiriche Planadh Cànain agus Leasachaidhean Coimhearsnachd, Daibhidh Boag.

Bidh an taisbeanadh a’ coimhead gu sònraichte air na prìomh phuingean bho ghrunn cho-chomhairleachaidhean agus deasbadan thairis air a’ bhliadhna mu dheireadh, a’ gabhail a-steach: Ceisteachan Bhòrd na Gàidhlig air a’ Phlana Nàiseanta, Suirbhidh air Cleachdadh na Gàidhlig a-measg Dhaoine Òga agus a’ Cho-chomhairle Ro-innleachdail aige air maoineachadh, cho math ri còmhraidhean coimhearsnachd mu chleachdadh na Gàidhlig anns na h-eileanan, a chaidh a chur an comas le Alasdair Allan BPA agus BPAan eile, cho math ri sreath de chòmhraidhean a chaidh a stiùireadh leis an Leas-phrìomh Mhinistear Iain Swinney BPA.

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig: “Tha glèidheadh agus leasachadh na Gàidhlig san àm ri teachd sàr chudromach gus dèanamh cinnteach gun seas pàirt fìor mhòr de dhualchas na h-Alba agus gus cur ri a làithreachd ann an Alba. Tha Bòrd na Gàidhlig daonnan ag obair gus an cànan a chumail aig bàrr a’ chlàr phoilitigich gus dèanamh cinnteach gum bi taic aice gus am mair is gun soirbhich i san 21mh linn.

“Tha e deatamach gun aithnich barrachd dhaoine cho cudromach ’s a tha an cànan air feadh na dùthcha air fad.  Chaidh na seiseanan seo a dhealbhadh gus cothrom a thoirt dhan phoball beachdan a thoirt seachad, gus an gabh am beachdan fhighe a-staigh don ath Phlana Nàiseanta airson na Gàidhlig.”

Thèid na coinneamhan a chumail mar a leanas: 7 Ògmhios – coimhearsnachdan eileanach agus dùthchail; 9 Ògmhios – òigridh (4.30-6f); 10 Ògmhios – daoine a tha a’ fuireach ann am bailtean-mòra agus cathair-bhailtean, 14 Ògmhios – coimhearsnachd air-loidhne;  Ògmhios 17 – seisean sa Bheurla. Thèid gach coinneamh a chumail eadar 7-8f (ach a-mhàin a’ choinneamh do dh’òigridh).

Faodaidh suas ri 35 duine a bhith an làthair aig gach seisein.  Thèid barrachd sheiseanan a chur air dòigh ma tha gu leòr iarrtais ann. Bidh an taisbeanadh ri fhaighinn air làrach-lìn Bhòrd na Gàidhlig cuideachd, agus is urrainn dhan fheadhainn nach eil comasach a bhith an làthair an cuid bheachdan a chur a-steach gu: fios@gaidhlig.scot.

Gus clàradh airson an tachartais, faic: https://www.eventbrite.co.uk/e/plana-naiseanta-gaidhlig-coinneamhan-poblach-registration-156515306495.

Suirbhidh Luchd-ùidh 2020-21

Chaidh an suirbhidh a dhealbhadh gus fios fhaighinn air ais bho dhaoine fa leth agus bho bhuidhnean leis a bheilear ag obair. Tha sinn airson faighinn a-mach dè a tha sibh a’ smaoineachadh a tha sinn a’ dèanamh gu math agus mar as urrainn dhuinn an t-seirbheis againn a leasachadh dhuibh.

Cleachdaidh sinn na toraidhean seo gus raointean airson leasachadh a chomharrachadh agus gus tuilleadh leasachaidhean a dhèanamh air an obair a tha sinn a’ dèanamh airson na Gàidhlig agus a bhith nas taiceil dha na feumalachdan agaibh.

Bidh na freagairtean agaibh gu tur gun urra agus thèid toraidhean an t-suirbhidh aithris ann an dòigh choitcheann ach cha tèid neach fa leth no buidhnean ainmeachadh.

Chan eil ach 10 ceistean rin lìonadh agus cha bu chòir gun toir an suirbhidh seo ach mu 15 mionaidean ri chrìochnachadh.

Le ur toil, cuiribh freagairt thugainn ro 5f air Dimàirt 25 An Cèitean 2021.

Tha sinn a’ cur sùim mhòr sna beachdan is fios-air-ais agaibh.

Lìon a-steach Suirbhidh Luchd-ùidh 20-21

Com-pàirteachas ùr eadar Bòrd na Gàidhlig agus Fearann ​​Coimhearsnachd Alba

Tha com-pàirteachas ùr eadar Bòrd na Gàidhlig agus Fearann ​​Coimhearsnachd Alba ag ainmeachadh maoineachadh airson leasachadh na Gàidhlig le uachdarain coimhearsnachd eileanach, urrasan dualchais agus urrasan eile.

Le mu 75% de na daoine sna h-Eileanan an Iar a’ fuireach air fearann ​​a tha fo shealbh coimhearsnachd, agus ceanglaichean làidir ann eadar fearann, coimhearsnachd agus a’ Ghàidhlig agus a cultar, tha gealltanas ann am Plana Nàiseanta na Gàidhlig gus maoin a stèidheachadh, ann an co-bhonn ri Fearann ​​Coimhearsnachd Alba (Community Land Scotland – CLS), a tha a’ cumail taic ri bhith a’ neartachadh cleachdadh na Gàidhlig.  Tha a’ mhaoin seo a’ cur ri trì ro-innleachdan aig Riaghaltas na h-Alba – a’ meudachadh cleachdadh na Gàidhlig, seilbh fearainn coimhearsnachd agus cumhachdachadh coimhearsnachd.

Bheir am pìleat seo, a chaidh aontachadh le Bòrd na Gàidhlig, maoineachadh seachad aig trì ìrean – suas ri £5,000, suas ri £15,000 agus suas ri £30,000, le maoineachadh iomlan de £125,000 uile gu lèir.  Bidh an sgeama fosgailte do dh’urrasan coimhearsnachd, chan ann a-mhàin do dh’urrasan fearainn, anns na h-Eileanan an Iar agus sna h-eileanan ann an sgìrean Comhairle na Gàidhealtachd agus Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid.   Feumaidh gach urras plana sìmplidh a chruthachadh a sheallas mar a mheudaicheas an obair aca cleachdadh, ionnsachadh agus adhartachadh na Gàidhlig anns na sgìrean aca.

Thèid co-dhùnaidhean mu mhaoineachadh a dhèanamh le pannal de riochdairean bho dhiofar roinnean is sgìrean.  San dòigh seo, nì an sgeama cinnteach gum bi co-dhùnaidhean stèidhichte sa choimhearsnachd.

Is e a’ chiad cheum den phìleat a bhith a’ fastadh oifigear a bhios ag obair le CLS gus gach cuid Gàidhlig a neartachadh ann an obair CLS fhèin agus am measg a bhallrachd agus gus taic a thoirt do thagraichean gus pròiseactan leasachaidh Gàidhlig ullachadh agus a lìbhrigeadh.

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig:

“Tha an sgeama seo a’ dearbhadh dealas maireannach Bhòrd na Gàidhlig do choimhearsnachdan Gàidhlig nan eilean agus do na neartan a tha buidhnean coimhearsnachd a’ sealltainn gu follaiseach.

Tha sinn toilichte a bhith ag obair ann an com-pàirteachas le buidheann cho cliùiteach ri Fearann ​​Coimhearsnachd Alba agus leis na h-urrasan coimhearsnachd a tha cho cudromach ann a bhith a’ ceangal fearann, cànan agus cultar.”

Thuirt an Leas-phrìomh Mhinistear Iain Swinney:

“Tha a’ Ghàidhlig agus a cultar aig cridhe mòran de na sgìrean dùthchail againn agus tha e riatanach gum faigh sinn dòighean ùra air dìon agus taic a thoirt dhaibhsan a tha a’ fuireach anns na coimhearsnachdan sin.

“Tha mi a’ cur fàilte air an iomairt ùr seo le Bord na Gàidhlig agus Fearainn Coimhearsnachd Alba agus tha mi cinnteach gu bi i buannachdail dhaibhsan a tha a’ fuireach agus ag obair anns na coimhearsnachdan Gàidhlig againn.”

Thuirt Ailsa Raeburn, Cathraiche, Fearann Coimhearsnachd Alba:

“Aig Fearann ​​Coimhearsnachd Alba, tha sinn gu mòr airson a bhith ag obair ann an com-pàirteachas le buidhnean eile gus an roinn coimhearsnachd a neartachadh air feadh na h-Alba. Cuidichidh an com-pàirteachas ùr inntinneach seo le Bòrd na Gàidhlig uachdarain coimhearsnachd agus urrasan dualchais air feadh nan eilean, a’ neartachadh agus a’ comharrachadh na Gàidhlig agus a cultar sna h-eileanan agus tha sinn a’ coimhead air adhart gu mòr ri bhith a’ faicinn farsaingeachd de bheachdan ùr-ghnàthach a’ tighinn air adhart.”

Lìonra Oifigearan Coimhearsnachd Gàidhlig

Lìonra Oifigearan Coimhearsnachd Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig air leth toilichte gu bheil lìonra taice proifeasanta airson oifigearan coimhearsnachd Gàidhlig gu bhith a’ tòiseachadh.  Thèid a chur an gnìomh tro chom-pàirticheas eadar Sabhal Mòr Ostaig, Oilthigh Obar Dheathain is Comunn na Gàidhlig.

Tha barrachd is barrachd bhuidhnean san treas roinn a’ fastadh oifigearan Gàidhlig a tha ag obair le diofar choimhearsnachdan ann an Alba. Tha mòran de na dreuchdan sin air am maoineachadh le Bòrd na Gàidhlig agus le buidhnean poblach eile. ’S e an aon oifigear Gàidhlig ann am buidheann nas fharsainge a th’ ann an tòrr de na h-oifigearan seo.

Tha na h-oifigearan ag obair ann an grunn diofar roinnean –  obair òigridh, gnìomhachas, an àrainneachd, na h-ealainean –  agus tha a’ mhòr-chuid dhiubh ag obair anns na h-Eileanan an Iar agus air a’ Ghàidhealtachd, le cuid dhiubh stèidhichte ann an Earra-Ghàidheal is Bòd, Glaschu agus Dùn Èideann. Tha timcheall 40 obraichean làn-ùine no pàirt-ùine ann.

Lìbhrigidh an lìonra leasachadh is ionnsachadh proifeasanta agus cothroman airson a bhith a’ co-roinn fiosrachaidh a bharrachd air a bhith a’ cur ri co-obrachadh agus ri bhith a’ cumail taic ri càch a chèile.  Às dèidh a’ chiad bhliadhna, thèid an obair a mheasadh gus leasachaidhean san àm ri teachd fhiosrachadh, a dh’fhaodadh a bhith a’ gabhail a-steach prògram dreuchdail airson oifigearan Gàidhlig.

Thuirt Shona NicIllinnein, Ceannard, Bòrd na Gàidhlig: “Tha sinn ag aithneachadh cho cudromach ’s a tha e gu bheil oifigearan ag obair le farsaingeachd de choimhearsnachdan gus cur ri cleachdadh na Gàidhlig.  Bha sinn airson taic a bharrachd a thoirt dhaibh, mòran dhiubh a tha òg, gu sònraichte gus cur ri co-obrachadh, ri bhith a’ cumail taic ri càch a chèile agus ri cothroman airson leasachadh agus ionnsachadh proifeasanta.”

Thuirt an Leas-phrìomh Mhinistear, Iain Swinney: “Tha Riaghaltas na h-Alba dealasach a thaobh a bhith a’ toirt taic do na coimhearsnachdan Gàidhlig anns am bi na h-Oifigearan Gàidhlig ag obair. Tha e cudromach gum faigh na h-oifigearan seo an taic is trèanadh air a bheil iad feumach gus an comas a thoirt dhaibh rùn ar coimhearsnachdan a choileanadh, agus tha mi an dòchas gun toir am pròiseact seo gu buil ar n-amasan.

“Tha mi cuideachd toilichte a ràdh gu bheil Riaghaltas na h-Alba air maoineachadh a bharrachd de £150k a thoirt do Bhòrd na Gàidhlig airson barrachd Oifigearan Leasachaidh fhastadh gus taic a thoirt do na coimhearsnachdan far a bheil a’ Ghàidhlig na cànan coimhearsnachd. Bheirear seo neart a bharrachd don taic a tha ri faighinn mar-thà sna sgìrean seo.”

Thuirt Dòmhnall MacNèill, Ceannard Chomunn na Gàidhlig, “Tha na diofar oifigearan seo air leth cudromach do leasachadh na Gàidhlig anns a’ choimhearsnachd, ge bith dè an raon no am buidheann sa bheil iad ag obair. Tha sinn ag aithneachadh nach eil iad an sàs ann an obair fhurasta, agus tha sinne airson gum bi cothrom aca air taic phractaigeach nan obair làitheil – a dh’aindheoin an tigeadh siud bho chonaltradh le cuideigin eile san lìonradh ùr, no bho na cothroman trèanaidh is fèin-leasachaidh a tha sinn airson a chur air dòigh.”

Thuirt Michelle NicLeòid, Àrd-Ollamh na Gàidhlig aig Oilthigh Obar Dheathain, “Tha mi uabhasach toilichte a bhith a’ gabhail pàirt anns an iomairt bhrosnachail seo. Dhearbh rannsachadh a rinn mi roimhe le oifigearan coimhearsnachd cho cudromach ’s a tha na daoine seo a thaobh a’ toirt buaidh nach beag air leasachadh cànain anns na coimhearsnachdan Gàidhlig.  Dhearbh an rannsachadh agam cuideachd gu bheil luchd-obrach anns na suidheachaidhean cudromach seo feumach air taic oir faodaidh obair choimhearsnachd a bhith beagan aonranach, a bharrachd air a bhith tlachdmhor agus luachmhor. Bheir an lìonradh ùr seo cothrom do dhaoine tighinn còmhla gus taic a chumail ri chèile agus an cuid sgilean proifeiseanta a leasachadh ann an dòigh a bheir buaidh do na coimhearsnachdan anns a bheil iad ag obair.”

Thuirt Gillian Munro, Prionnsapal Shabhal Mòr Ostaig, “Tha sinn anabarrach toilichte a bhith ag obair còmhla ri Oilthigh Obar Dheathain agus Comann na Gàidhlig gus lìonra ùr a thogail a bhios a’ cumail taic agus cothroman trèanaidh do dh’ oifigearan Gàidhlig ann an Alba. Tha e cudromach a ràdh gu bheilear a’ cur an lìonraidh seo air dòigh gus taic a thoirt dha na h-oifigearan leasachaidh Gàidhlig ann an Alba, mar chothrom dhaibh air trèanadh agus  mar fhòram conaltraidh far an urrainn dhaibh tachairt ri chèile agus ionnsachadh bho chèile, agus nach eil e idir san amharc againn, no aig a’ Bhòrd, a bhith a’ stiùireadh obair nan oifigearan ann an dòigh sam bith. ʼS e an t-amas againn uile, an dèidh na bliadhna pìolaid, gun gabh sinne ceum air ais, agus gun gabh na h-oifigearan fhèin an lìonradh os làimh, gum bi iad ga ruith mar a’ bhuidheann phroifeiseanta aca fhèin.”

Thug i air oifigearan aig nach d’fhuair fios fhathast post-d a chur gu prìomh stiùiriche a’ phròiseict, Tim Armstrong aig ta.smo@uhi.ac.uk.

Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh Stiùiriche Foghlaim na Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig, a’ phrìomh bhuidheann phoblach ann an Alba aig a bheil dleastanasan airson a bhith a’ cur air adhart na Gàidhlig, a’ sireadh Stiùiriche Foghlaim na Gàidhlig. Bidh an dreuchd seo cudromach do dh’Alba a thaobh foghlam tràth-bhliadhnaichean, foghlam sgoile is ionnsachadh inbhich.

Bidh an neach soirbheachail a’ stiùireadh poileasaidh foghlaim is ionnsachaidh a’ Bhùird, a’ comhairleachadh a’ Bhùird fhèin, an Riaghaltais agus buidhnean lìbhrigidh foghlaim is ionnsachaidh eile mar ùghdarrasan ionadail, mu amasan a’ Bhùird a thaobh leasachadh air foghlam agus ionnsachadh na Gàidhlig.

Thuirt Mairi T NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig: “Bidh iomadh cothrom aig an neach a bhios soirbheachail air buaidh mhòr a thoirt air fàs na Gàidhlig tro fhoghlam aig gach aois – eadar clann san dachaigh gu inbhich a tha ag ionnsachadh tro fhoghlam reachdail agus teicneòlas didseatach.

“Tha sinn ag obair gu dlùth leis an Riaghaltas, le Foghlam Alba agus buidhnean poblach eile, leis na h-oilthighean is colaistean is buidhnean sa choimhearsnachd agus tha Stiùiriche Foghlaim na Gàidhlig aig cridhe na h-obrach seo. Bidh an obair seo glè tharraingeach is inntinneach dhan neach aig a bheil na sgilean, comasan is eòlas gus poileasaidh foghlaim Gàidhlig a thoirt air adhart.”

Feumar tagraidhean airson na h-obrach a chur gu corporra@gaidhlig.scot ro 5.00f, Diluain 22na den Mhàrt 2021 is thèid agallamhan a chumail air Diciadain 7mh den Giblean 2021 air-loidhne. Tha an tuarastal air sgèile C2, a tha a’ tòiseachadh aig £64,057.

Gheibhear tuairisgeul obrach agus foirm-iarrtais an-seo.

Ma tha sibh airson barrachd ionnsachadh mun dreuchd agus bruidhinn mu deidhinn gu neo-fhoirmeil, cuiribh fios chun a’ Cheannaird, Shona NicIllinnein corporra@gaidhlig.scot.