Bòrd na Gàidhlig air rannsachadh a choimiseanadh air ceanglaichean eadar sunnd agus a’ Ghàidhlig

Tha a bhith a’ tuigsinn agus a’ cur ri sunnd a’ fàs nas cudromaiche nar beatha uile, agus air an adhbhar sin tha Bòrd na Gàidhlig air coimisean a thoirt do DC Research gus sgrùdadh a dhèanamh air mar a tha a’ Ghàidhlig a’ cur ri sunnd dhaoine, choimhearsnachdan agus na dùthcha san fharsaingeachd.

Tha sunnd air aithneachadh barrachd is barrachd mar fheart ann am farsaingeachd de raointean tarsainn na h-eaconamaidh agus a’ chomainn-shòisealta. Sheall coinneamhan air-loidhne sa Ghàidhlig aig àm a’ ghalair lèir-sgaoilte Covid-19 gun robh sunnd, in-ghabhail agus lìonrachadh cudromach agus gun gabhadh an leasachadh, agus sheall iad cuideachd gun robh àite aig a’ Ghàidhlig ann a bhith ag àrdachadh sunnd san fharsaingeachd.

Sheall Suirbhidh Beachdan Sòisealta na h-Alba (2021) bho chionn ghoirid gun robh 70% den fheadhainn a bha ag ionnsachadh na Gàidhlig den bheachd gun do chuir seo ri an sunnd.  Leis an àireamh de dhaoine a tha ag ionnsachadh a’ chànain a’ fàs, dh’fhaodadh an taobh seo de bhith a’ dol an sàs sa Ghàidhlig fàs nas cudromaiche.

Nuair a thòisicheas e air a’ mhìos seo, nì an rannsachadh measadh agus cunntas air mar a tha a’ Ghàidhlig a’ cur ris a’ chomann-shòisealta ann an dòigh nas fharsainge chan ann a-mhàin mar chànan ach cuideachd mar chultar agus bheir e tuigse dhuinn air mar a ghabhas taobhan de shunnd a chleachdadh gus luchd-cleachdaidh na Gàidhlig a chuideachadh agus a bhrosnachadh, mar luchd-labhairt agus luchd-ionnsachaidh agus mar choimhearsnachd cànain. Mìnichidh e cuideachd, ann an co-theacs poilitigeach, mar a tha a’ Ghàidhlig a’ cur ris an Fhrèam Coileanaidh Nàiseanta (NPF), a bharrachd air a bhith ag obair gus measadh agus cunntas a thoirt air a’ bhuaidh a tha a’ Ghàidhlig a’ toirt gus am bi seo air aithneachadh, agus bithear cuideachd a’ beachdachadh air rannsachadh a thaobh mion-chànanan eile.

Thuirt Shona NicIllInnein, Ceannard, Bòrd na Gàidhlig: “Tha sinn ag aithneachadh gu bheil sunnd a’ sìor fhàs cudromach, an dà chuid do dhaoine fa leth agus dhan chomann-shòisealta.  Cuidichidh an fhianais bhon rannsachadh seo sinn gus argamaidean nas treasa a dhèanamh airson a bhith cinnteach gu bheil a’ Ghàidhlig, agus na tha i a’ cur ri sunnd, air aithneachadh agus a’ faighinn taic ann am poileasaidhean nàiseanta is roinneil gus barrachd taic a thoirt do choimhearsnachdan Gàidhlig.”

Thuirt an Dr Stephen Connolly, Stiùiriche aig DC Research agus manaidsear pròiseict airson an rannsachaidh, a bhios ag obair còmhla ris an Àrd-ollamh Mike Danson, an Dr Douglas Chalmers agus Eilidh Danson air an rannsachadh: “Tha sinn a’ dèanamh fiughair ri bhith a’ rannsachadh nan ceistean seo a thaobh na Gàidhlig agus sunnd tro cho-chomhairle le farsaingeachd de dh’eòlaichean, luchd-labhairt agus luchd-buaidh (influencers) à Alba agus gu h-eadar-nàiseanta tro mhìosan an t-samhraidh”.

A’ Sireadh Ceannard Ùr airson Bòrd na Gàidhlig

’S e Bòrd na Gàidhlig a’ bhuidheann phoblach le uallach gus planadh a dhèanamh airson agus stiùireadh a thoirt dhan iomairt gus a’ Ghàidhlig agus a cultar a thoirt air adhart ann an Alba às leth Riaghaltas na h-Alba.  Tha àrd amas againn gum bi a’ Ghàidhlig air a faicinn is air a cluinntinn gu làitheil air feadh na h-Alba, chun na h-ìre ’s gum bi i air a h-aithneachadh mar phàirt bhunaiteach de bheatha muinntir na h-Alba agus mar chànan prìseil a tha a’ cur ri cultar is eaconamaidh na dùthcha.

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh neach dàna is làn spionnaidh aig a bheil ùidh anns a’ Ghàidhlig agus a cultar ann an Alba agus cuideigin as urrainn an stòras nàiseanta seo a thoirt air adhart. Is dòcha gu bheil thu a’ tighinn bho àrainneachd eile san roinn phoblaich no san treas roinn le fòcas nàiseanta.

Mar Cheannard, nì sibh cinnteach gu bheil co-dhùnaidhean agus poileasaidhean air an cur an gnìomh gu math agus gu h-èifeachdach le bhith a’ stiùireadh an àrd-sgioba-stiùiridh, a’ stiùireadh an luchd-obrach agus tro bhith a’ brosnachadh obair BnG le buidhnean eile.  Anns an dreuchd sin, tha e cudromach dàimhean a thogail le buidhnean eile, buidhnean poblach agus sa choimhearsnachd, a bharrachd air roinnean riaghaltais eile.

Am measg nan dleastanasan tha:

  • Cunntachail dhan Bhòrd-stiùiridh, bidh sibh a’ stiùireadh obair na buidhne, a’ dèanamh cinnteach gu bheilear a’ coileanadh amasan is cinn-uidhe ro-innleachdail na buidhne.
  • Cunntachail do Phàrlamaid na h-Alba agus Ministearan na h-Alba mar Oifigear Cunntachail Bhòrd na Gàidhlig.
  • A’ dèanamh cinnteach gun cruthaich a’ bhuidheann Plana Nàiseanta na Gàidhlig agus gu bheil i a’ cumail sùil air a bhuileachadh.
  • Ag obair ann an com-pàirteachas, a’ tòiseachadh agus a’ stèidheachadh mhodhan-obrach ùr-ghnàthach a thaobh com-pàirteachasan, agus a bhith nur dheagh eisimpleir a thaobh co-chomhairleachadh agus co-obrachadh sàr-mhath le prìomh luchd-ùidh
  • A’ stiùireadh agus a’ riochdachadh Bòrd na Gàidhlig gus obair na buidhne adhartachadh, an dà chuid air an taobh a-staigh agus an taobh a-muigh, ag obair gus amasan fad-ùine Bhòrd na Gàidhlig a chur an gnìomh agus a’ cur ri cliù na buidhne
  • A’ stiùireadh cruthachadh, cumail sùil air agus ath-sgrùdadh ro-innleachdan agus phlanaichean, tro stiùireadh èifeachdach air gnìomhan agus goireasan Bhòrd na Gàidhlig
  • Cunntachail airson riaghladh corporra agus a’ dèanamh cinnteach gu bheil a’ bhuidheann a’ coileanadh gach dleastanas is uallach san roinn phoblaich.

Bidh sibh tionnsgalach agus bidh an neart agaibh gus buidheann den mheud seo a stiùireadh ann an àrainneachd iom-fhillte. Neach-conaltraidh air leth le ionracas agus dealas airson sgiobaidhean a leasachadh a bhios a’ coileanaidh aig àrd-ìre agus gus cultar sàr-mhathais a chur air adhart. Tha dealas a thaobh co-ionannachd, in-ghabhail agus iomadachd deatamach gus àrainneachd a chruthachadh far an urrainn do gach neach an làn chomais a choileanadh.

Chan fheum tagraichean a bhith air obrachadh aig ìre CEO roimhe seo ach feumaidh iad farsaingeachd de dh’eòlas a thoirt dhan dreuchd seo.

Ma tha sibh ag aontachadh ri lèirsinn àrd-amasach Bhòrd na Gàidhlig agus nam biodh sibh toilichte seo a chur air adhart, chuireamaid fàilte mhòr air an iarrtas agaibh.

Barrachd fiosrachaidh:

Bòrd na Gàidhlig

Ceannard Bhòrd na Gàidhlig a leigeil dhith a dreuchd

 Tha Ceannard Bhòrd na Gàidhlig, Shona NicIllinnein, air co-dhùnadh a dreuchd a leigeil dhith, bho 31 Damhair am-bliadhna, às dèidh seachd bliadhna ag obair leis a’ Bhòrd. 

Tha i air fios 6 mìosan a thoirt seachad gum bi i a’ leigeil dhith a dreuchd. Tha seo nas fhaide na an rabhadh trì mìosan a dh’fheumar toirt seachad, gus an cothrom as fheàrr a thoirt dhan Bhòrd ceannard ùr fhastadh mus fhalbh i. 

Thuirt Shona: “Bha an t-àm mar Cheannard na àm far an robh leasachaidh is fàs ann dhan Ghàidhlig agus dhan bhuidhinn. Tha seo air a bhith na àm de dh’atharrachadh mòr do Bhòrd na Gàidhlig. Tha seo air a bhith na àm brosnachail is buannachdail agus tha mi air a bhith fortanach a bhith a’ faighinn taic fìor mhath bho sgioba tàlantach is ùr-ghnàthach. 

“Tha e air a bhith na urram dha-rìribh a bhith os cionn Bòrd na Gàidhlig tron ùine seo. Às dèidh sin a ràdh, ge-tà, tha mòran chothroman agus dhùbhlain fhathast ann thar nan 6 mìosan a tha romhainn agus cumaidh mi orm a’ cluich mo phàirt ann a bhith a’ dèiligeadh riutha sin, agus mi a’ dèanamh nas urrainn dhomh gus dèanamh cinnteach gum bi eadar-ghluasad rèidh ann. Mar sin bidh mi a’ cumail orm mar as àbhaist chun na Samhna agus an uair sin tha mi an dùil ùine a chur seachad leis an teaghlach agus a’ siubhal.” 

Thuirt an Cathraiche, Màiri NicAonghais: “Ged a tha mi gu math brònach an naidheachd seo a chluinntinn, tha mi gu mòr an comain Shona airson ùine a thoirt dhuinn an neach ceart a lorg airson a’ phrìomh dhreuchd seo agus gus am bi tar-ghluasad rèidh ann. ’S e Ceannard air leth a th’ ann an Shona a tha air cruth-atharrachadh a thoirt air a’ Bhòrd, ga stiùireadh tro àm air leth dùbhlanach, agus a chruthaich buidheann a bhios comasach air cothroman a thoirt gu buil san àm ri teachd. Tha mi a’ guidhe gach soirbheachas dhi airson an àm ri teachd.” 

Triùir bhuill ùra gan lorg airson Bòrd-stiùiridh Bhòrd na Gàidhlig

Tha Ministearan na h-Alba ag iarraidh triùir a tha sgileil is dealasach a chur an dreuchd mar bhuill air Bòrd-stiùiridh Bhòrd na Gàidhlig (BnG), a’ phrìomh bhuidheann phoblach ann an Alba airson a’ chànain.

Tha Ministearan na h-Alba a’ cur fàilte air iarrtasan bho dhaoine bho raon farsaing de chùl-raointean aig a bheil na sgilean, eòlas agus ealantas a leanas:

Sgilean/eòlas coitcheann

• Sgilean conaltraidh Gàidhlig

• Os-sealladh is Cunntachalachd

Èifeachdach air mion-sgrùdadh is air dèanamh cho-dhùnaidhean

• Conaltradh is Obair-sgioba

* Sgilean/eòlas sònraichte

• Planadh cànain

• Eòlas/mothachadh laghail

Thuirt Cathraiche Bòrd-stiùiridh BnG, Màiri NicAonghais: “’S e cothrom a tha seo a bhith mar phàirt de Bhòrd-stiùiridh Bhòrd na Gàidhlig – cothrom air leth inntinneach a bhith an sàs ann an leasachadh agus brosnachadh na Gàidhlig. Mholainn do dhaoine aig a bheil an ùine, an t-eòlas agus an ùidh ann a bhith a’ dèanamh cinnteach gum bi a’ Ghàidhlig maireannach san àm ri teachd anns gach coimhearsnachd, bho fheadhainn air-loidhne, bailtean no sgìrean dùthchail gus iarrtas a chur a-steach.”

Thèid seisean fiosrachaidh neo-fhoirmeil a chumail do dhuine sam bith le ùidh gus ceistean fhaighneachd no barrachd ionnsachadh air Diciadain 05 Giblean 2023 aig 6:30f. Faodar clàradh airson an tachartas aig www.bit.ly/BuillBnG

Bithear an dùil gun cur buill a’ Bhùird-stiùiridh seachad trì latha gach mìos air obair BnG. Bidh na dreuchdan a’ tòiseachadh air 1 Lùnastal 2023, agus ’s e 24 Giblean 2023 an latha mu dheireadh airson iarrtasan.

Thèid agallamhan a chumail san Ògmhios 2023.

Gheibhear pasgan iarrtais agus fiosrachadh mionaideach air na dreuchdan seo agus dreuchdan poblach eile air an làraich-lìn airson dreuchdan poblach: www.appointed-for-scotland.org

Bheir Bòrd na Gàidhlig seachad faisg air £1 millean do dh’Oifigearan Leasachaidh Gàidhlig

Tha maoineachadh bho Bhòrd na Gàidhlig a tha ag amas air Gàidhlig a bhrosnachadh air faisg air £1 millean a thoirt seachad airson oifigearan leasachadh cànain bho chaidh a chur air bhog.

Tha sruth maoineachaidh ùr, a bha comasach mar thoradh air £400k ann an airgead a bharrachd bho Riaghaltas na h-Alba, a thoirt cothrom do bhuidhnean an teirm aon bhliadhna aca a leudachadh airson oifigearan leasachaidh Gàidhlig a tha a’ faighinn taic-airgid an-dràsta fo Sgeama nan Oifigearan Gàidhlig. Agus tha seo air 20 tabhartas a thoirt seachad airson na cuairt maoineachaidh làithreach ann an 2023 a-mhàin.

Tha buidhnean sna h-Eileanan an Iar, ann an Roinn na Gàidhealtachd, Earra-Ghàidheal is Bòd, Dùn Èideann agus Glaschu – a tha ag obair ann am farsaingeachd de roinnean a’ gabhail a-steach spòrs, ealain is cultar, àrainneachd, agus foghlam – am measg an fheadhainn a gheibh buannachd.

Is e £473,165 am maoineachadh iomlan airson cuairt na bliadhna seo, a leudaicheas 11 cùmhnantan a th’ ann mar-thà agus a chruthaicheas 9 dreuchdan ùra. Tha am maoineachadh air cuideachadh le iomadh iomairt a tha ag amas air leasachadh na Gàidhlig a bhrosnachadh agus cleachdadh a’ chànain is a’ chultair a chur air adhart ann an coimhearsnachdan Gàidhlig air feadh na h-Alba.

Chaidh £957,000 uile gu lèir a riarachadh dhan obair leasachaidh seo thairis air dà bhliadhna.

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig: “Tha adhartas mòr air a bhith ann le adhartachadh na Gàidhlig agus a cultair air feadh na h-Alba mar thoradh air an sgeama maoineachaidh seo. Tha na h-oifigearan leasachaidh Gàidhlig air cuideachadh a chumail ri iomadh iomairt a tha a’ brosnachadh leasachadh na Gàidhlig, leithid prògraman stèidhichte sa choimhearsnachd, tachartasan cultarail, agus tachartasan foghlaim.

“Tha sinn toilichte taic a thoirt do shàr obair nam buidhnean seo agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ faicinn fàs leantainneach ann an coimhearsnachdan Gàidhlig air feadh na h-Alba.”

                                   

Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air buill cho-thaghte ùra

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air dà bhall co-thaghte ùr air na Comataidhean aca.

Thòisich Coinneach MacÌomhair mar bhall co-thaghte air Comataidh Poileasaidh is Ghoireasan agus Rob MacFhionghain mar bhall co-thaghte air Comataidh Sgrùdaidh is Dearbhachd aig toiseach na bliadhna.

Tha an dithis aca a’ toirt sàr-eòlais do na comataidhean agus farsaingeachd de sgilean aig an dithis aca.

Tha Coinneach MacÌomhair air a bhith an sàs ann an gnothaichean na Gàidhlig fad a bheatha. Na òige bha e an sàs ann an dràma Gàidhlig. Bha e ag obair aig a’ Chomunn Ghàidhealach agus a’ teagasg Gàidhlig an Colaiste an Oilthigh (UCD) am Baile Átha Cliath. Tha daoine nas eòlaiche air mar chraoladair thairis air iomadh bliadhna. Bha e na cathraiche air Comunn na Gàidhlig, agus air Urras Steòrnabhaigh, na bhall air Comhairle nan Eilean fad 10 bliadhna agus na fhear deasachaidh air Gasaet Steòrnabhaigh.   

Tha cùl-fhiosrachadh aig Rob MacFhionghain ann an ionmhas agus ro-innleachd, a’ toirt a-steach ùine ann an roinn ionmhais chorporra PricewaterhouseCoopers ann an Lunnainn agus Sydney. Fad grunn bhliadhnaichean bha e ag obair còmhla ri Bùird agus Gnìomhaichean aig cuid de na prìomh chompanaidhean san RA a thaobh dealbhadh bhuidhnean, pròiseasan riaghlaidh, lèirsinn luchd-cleachdaidh agus co-dhùnaidhean ro-innleachdail.

Thog e ùidh shònraichte ann an aoigheachd agus turasachd, a’ stiùireadh lìbhrigeadh phròiseactan ro-innleachdail airson InterContinental Hotels Group (IHG). Airson nan còig bliadhna a dh’fhalbh tha e air a bhith na Cheannard air Turasachd Innse Gall, a’ bhuidheann stiùireadh cinn-uidhe airson nan Eilean Siar. Ghabh seo a-steach ìomhaigh mòran nas àirde airson na Gàidhlig ann a bhith a’ brosnachadh nan eilean, a’ gabhail a-steach iomairt mhargaidheachd gu tur sa Ghàidhlig.

’S e neach-ionnsachaidh na Gàidhlig a th’ ann, a’ crìochnachadh a’ Chùrsa Adhartais aig Sabhal Mòr Ostaig. ’S ann às na h-Eileanan an Iar a tha a theaghlach agus tha e a’ roinneadh a chuid ùine eadar Dùn Èideann agus na Hearadh.

Thuirt Shona NicIllinnein, Ceannard Bhòrd na Gàidhlig: “Tha sinn a cur fàilte bhlàth air Coinneach agus Rob agus fios againn gum bi iad a cur ri obair nan comataidhean. Tha eòlais aig an dithis aca ann an iomadach diofar roinn agus bidh sin air leth feumail. Tha sinn a’ dèanamh fiughair ri bhith ag obair còmhla riutha.”

Duaisean na Gàidhlig 2023

Dealbh: Stevie Walsh

Chaidh Duaisean na Gàidhlig 2023 a chumail oidhche ‘Mhàirt aig Taigh-òsta Marriott ann an Glaschu. Chaidh deich duaisean an toirt seachad do dhaoine agus bhuidhnean air feadh na dùthcha airson an cuid obrach taobh a-staigh saoghal na Gàidhlig. Airson a’ chiad uair, chaidh na Duaisean a chumail mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig, gus cuid de na daoine agus buidhnean a tha ag obair gu cruaidh sa Ghàidhlig a chomharrachadh.

B’ e seo an deicheamh bliadhna aig Duaisean na Gàidhlig agus chaidh beagan ùrachadh a dhèanamh air na roinnean gus sin a chomharrachadh. Chunnaic sinn Duais ùr airson neach-cruthachaidh na bliadhna, duais Gàidhlig ann an spòrs agus na duaisean leantainneach leithid Tosgaire Òg na Bliadhna agus Urram nan Gàidheal.

Bha Cathy ‘Bhàn’ NicDhòmhnaill os cionn chùisean agus timcheall air 150 neach an làthair gus obair na Gàidhlig a chomharrachadh.

Tha na Duaisean, a tha air an cumail ann an com-pàirteachas leis an Daily Record, a’ toirt cothrom do dhaoine agus do bhuidhnean aithne fhaighinn airson na h-obair cudromaich a tha iad a’ dèanamh gach bliadhna.

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig: “Tha pailteas de dh’obair a’ dol sa Ghàidhlig gach bliadhna agus tha sin a’ fàs le gach bliadhna a dh’fhalbhas. Tha sin follaiseach agus sinn air an àireamh as motha de mholaidhean fhaighinn am-bliadhna. Bha oidhche air leth againn còmhla agus sinn a’ togail air a’ Ghàidhlig, a cur ri àbhaisteachadh na Gàidhlig agus a’ comharrachadh na h-obair mìorbhailich a tha a’ dol taobh a-staigh saoghal na Gàidhlig.”

Chaidh na duaisean a leanas a thoirt seachad aig a’ chuirm:

Duais Ealain is Cultair – Marcas Mac an Tuairneir

Sàr-dhuais na Gàidhlig – Yvonne Irving

Sàr-dhuais nam Meadhanan – FilmG

Duais Coimhearsnachd – Comunn Oiseanach Oilthigh Ghlaschu

An Duais Ionnsachaidh – Sgioba na Gàidhlig, eSgoil

Gàidhlig ann an Spòrs – Màiri NicRisnidh, BBC Spòrs Gàidhlig

Duais Eaconamach na Gàidhlig – Astar

An Neach-cruthachaidh Susbaint Ghàidhlig as Fheàrr – Young Scot

Tosgaire Òg na Bliadhna – Raonaid Kellow

Duais Urram nan Gàidheal – Ailean Caimbeul

Barrachd fiosrachaidh:

Bòrd na Gàidhlig

Duaisean na Gàidhlig

Dealbh le Stevie Walsh.

Maoineachadh Do Bhuidhnean Coimhearsnachd

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ toirt maoineachadh ro-chudromach do bhuidhnean coimhearsnachdan airson 60 pròiseactan Gàidhlig.

Tha Bòrd na Gàidhlig air còrr is £171,000 a thoirt do 60 pròiseact Gàidhlig mar phàirt den sgeama Taic Freumhan Coimhearsnachd aca – prìomh mhaoin Bhòrd na Gàidhlig airson taic a thoirt do bhuidhnean gus pròiseactan a lìbhrigeadh gus cleachdadh is ionnsachadh na Gàidhlig a bhrosnachadh agus àrdachadh aig ìre na coimhearsnachd.

Gheibh buidhnean buannachd air feadh na h-Alba bho na duaisean, bho bhun-sgoiltean agus buidhnean Gàidhlig gu soirceas coimhearsnachd agus carthannas seargadh-inntinn.

’S e Àrd-sgoil Phort Rìgh a’ bhuidheann a gheibh an tabhartas as motha, le £5,000 air a thoirt seachad, a’ cumail taic ri còrr is 130 sgoilearan a tha a’ faighinn cuid den fhoghlam aca tron Ghàidhlig. Tha an sgoil ag ràdh gu bheil iad ag iarraidh coimhearsnachd na Gàidhlig a neartachadh, cur ri sgilean, misneachd a leudachadh ann an co-obrachadh cho math ri bhith a’ dèanamh cheanglaichean le daoine eile aig a bheil Gàidhlig.

Fhuair Alzheimer Alba £4,000 gus Fàs na Gàidhlig a lìbhrigeadh. A’ togail air a’ phròiseact Còmhraidhean sa Ghàidhlig aca, tha an carthannas airson cumail orra le bhith a’ conaltradh le daoine air a bheil seargadh-inntinn agus an luchd-cùraim, an teaghlaichean is an caraidean agus gus togail air na ceanglaichean eadar ginealaich a chaidh a chruthachadh leis na bun-sgoiltean Gàidhlig san Eilean Sgitheanach, Loch Abar, agus Taobh Siar Rois.

Fhuair Artsplay Highland £4,000 cuideachd airson pròiseact Ceòl is Cèilidh aca, a bheir comas dhaibh 39 bùithtean-obrach a thoirt seachad thairis air trì buidhnean sgoil-àraich Gàidhlig ann an Druim na Drochaid, Inbhir Pheofharain agus Baile Dhubhthaich.

Am measg nam buidhnean eile a gheibh maoineachadh, tha Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbaig ann an Dùn Èideann a fhuair £1,750 gus cur ris na tha iad a’ tabhainn sa Ghàidhlig sa phrìomh-bhaile.

Fhuair Soirceas Coimhearsnachd Ghlaschu CIC airgead gus clasaichean Gàidhlig a thabhann do dhaoine òga eadar 6 agus 18, gus sgilean ionnsachadh leithid trapeze, lùth-chleasachd agus unicycle, agus fhuair Talla Baile Cheann Colldruim ann an Aonghas maoineachadh airson a’ phròiseact Gàidhlig anns na Glinn.

Fhuair Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig aithneachadh le duais gus am pròiseact pod-chraoladh Gàidhlig aca a mhaoineachadh, agus tha Bun-sgoil an Iar ann an Siorrachd Rinn Friù air £1,750 fhaighinn airson leasanan Gàidhlig do phàrantan aig a bheil clann ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, a bharrachd air luchd-obrach na sgoile a tha ag iarraidh an cànan ionnsachadh.

Tha Caraidean Institiùd Elphinstone ann an Obar Dheathain air £2,500 fhaighinn airson Seinn Spioradail, taisbeanadh a thèid air cuairt fad bliadhna le stuthan lèir-chlaistinneach a’ gabhail a-steach tasglann didseatach, film 15 mionaidean agus làrach-lìn a thèid a chuir air bhog san Fhaoilleach 2024. Aig an aon àm, fhuair Cluicheadairean Inbhir Pheofharain £800 airson neach-ealain Ghàidhlig air mhuinntireas.

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig:

“Tha sinn air leth toilichte taic a thoirt do na coimhearsnachdan iongantach seo uile agus iad a’ brosnachadh agus ag àrdachadh cleachdadh na Gàidhlig aig ìre ionadail agus nàiseanta. Tha a’ chuairt maoineachaidh as ùire seo a’ sealltainn na buaidh aig Bòrd na Gàidhlig air buidhnean, carthannasan agus buidhnean coimhearsnachd air feadh na dùthcha agus sinn ag obair gus cur ri ruigsinneachd na Gàidhlig còmhla.

Tha sinn gu mòr airson buidhnean a chuideachadh gus pròiseactan a lìbhrigeadh aig ìre coimhearsnachd a bhios chan ann a-mhàin a’ cur ri cleachdadh na Gàidhlig, ach a bhios cuideachd a’ gabhail a-steach an ath ghinealach agus sinn  a’ cumail oirnn a’ cur a’ chànain aig cridhe choimhearsnachdan air feadh na h-Alba.”

 

Bidh Bòrd na Gàidhlig a’ ruith diofar sgeamaichean maoineachaidh aig diofar amannan tron bhliadhna. Ma tha moladh agaibh airson pròiseact, cuir post-d gu: tabhartas@gaidhlig.scot, no fòn gu 07584 103 944.

 

Buidhnean a fhuair Maoineachadh

Siorrachd Obar Dheathain

Càirdean Institiud Elphinstone – £2,500

Fèis Obar Dheathain  – £940

 

Aonghas

Talla a’ Bhaile, Ceann Colldruim – £3,500

 

Earra Ghàidheal is Bòd

Urras Leasachaidh Sgìreil Thaigh na Bruaich – £2,000

Comunn Gàidhealach an Òbain – £3,000

Air Ghleus – £2,000

Co-roinn Ghàidhlig Mhuile agus Idhe – £1,200

Comunn Gàidhealach Mhuile – £3,000

 

Dùn Èideann

Bothan Dhùn Èideann – £3,500

Fòram Dannsa Traidiseanta na h-Alba – £3,000

Oilthigh Napier Dhùn Èideann – £3,000

Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbaig – £1,750

 

Dùn Phris Is Gall-Ghàidhealaibh

Gàidhlig Dumgal – £3,500

 

Siorrachd Àir an Ear

Fòram Gàidhlig Siorrachd Inbhir Àir an Ear – £3,000

 

Siorrachd Dhùn Breatann an Ear

Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig – £240

Buidheann Gàidhlig Dhrochaid an Easbaig – £2,500

CnP Meadowburn – £2,000

 

Siorrachd Rinn Friù an Ear

Gàidhlig san Dachaigh Glaschu a Deas – £3.700

Soirceas Coimhearsnachd Ghlaschu CiC – £2,750

 

Glaschu

Lingo Flamingo – £4,000

Comann Gàidhlig Lunnainn – £800

Gàidhlig san Dachaigh (Glaschu) – £3,000

Comhairle nam Pàrant Bun-sgoil Ghàidhlig Ghleann Dàil – £4,000

Ceòl is Craic – £4,000

Bun-sgoil Bheinn Chamshroin – £3,000

Comunn na Dràma – £3,850

 

A’ Ghàidhealtachd

Buidheann Ghàidhlig Pholl Lochaidh (An t-Eilean Dubh) – £3,000

Bunait Chnòideart (Caol agus Malaig) – £3,750

Goireasan Coimhearsnachd Ghleann Fhionghain SCIO (Caol agus Malaig) – £2,200

Cluicheadairean Inbhir Pheofharain (Inbhir Pheofharain)  – £800

Fèis Chataibh (Cataibh an Ear agus Eadardan) – £3,000

Sabhal Mòr Ostaig (Eilean a’ Cheò) – £4,000

Gàidhlig san Dachaigh (Eilean a’ Cheò) – £1,000

Alzheimer Alba – Action On Dementia (Eilean a’ Cheò) – £4,000

Bun Sgoiltean Chille Mhoire agus Stafainn (Eilean a’ Cheò) – £3,800

Ionad Thròndairnis (Eilean a’ Cheò) – £4,000

Àrd-sgoil Phort Rìgh (Eilean a’ Cheò) – £5,000

Urras an Taobh Sear (Eilean a’ Cheò) – £3,000

Meur Loch Abar (An Gearastan agus Àird nam Murchan) – £4,000

Fèis Lochabair (Fort William and Ardnamurchan) – £1,750

Artsplay Highland – £4,500

Ionad Ionnsachaidh Sgìre na Luirg (Tuath, Iar agus Meadhan Chataibh) – £4,500

Ionad Trèanaidh an Iar-thuath (Tuath, Iar agus Meadhan Chataibh) – £1,500

Comann Nam Pàrant Baile Dhubhthaich (Baile Dhubhthaich agus Taobh an Ear) – £4,000

Fèis Air an Oir (Inbhir Theòrsa agus Iar-thuath Ghallaibh) – £3,000

Geopark Iar-thuath na Gàidhealtachd (Ros an Iar, Srath Pheofhair agus Loch Aillse) – £2,400

 

Inbhir Chluaidh

Buidheann Luchd-ionnsachaidh Inbhir Chluaidh – £1,000

 

Na h-Eileanan an Iar

Urras Coimhearsnachd Bhràdhagair agus Àrnoil (An Taobh Siar agus Nis) £4,480

Dòchas Dancers (Barraigh) – £4,000

Sràdagan Sgìre Ùig (Ùig is Càrlabhagh) – £2,500

Urras an Taighe Mhòir agus Comunn Eachdraidh Loch Ròg an Ear (Ùig is Càrlabhagh- £3,250

Sruth-mara (Ùig is Càrlabhagh) – £3,850

Dòrlach – £4,000

 

Siorrachd Rinn Friù

Bun-sgoil an Iar – £1,750

ClannGàidhlig – £1,800

 

Siorrachd Lannraig a Deas

Comann Ionad Coimhearsnachd Rathad Thornton – £1,000

Buidheann Ghàidhlig Chille Bhrìghde an Ear – £2,500

Iomairt Ghàidhlig Coimhearsnachd Dhail Chluaidh – £3,750

Àrd-sgoil Calderglen – £3,500

 

Comhairle Shruighlea

Fèis Fhoirt – £1,200

 

Lorgar barrachd fiosrachaidh mu na sgeamaichean maoineachaidh againn an seo.

Lorgar barrachd fiosrachaidh mu na pròiseactan a tha a’ faighinn taic-airgead bhuainn air GrantNav.

Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig mothachail air na h-aithrisean timcheall air Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig agus gainnead de thidsearan airson seo a lìbhrigeadh a th’ air a bhith anns na naidheachdan thar na seachdainean a dh’fhalbh.

Tha dleastanas aig Bòrd na Gàidhlig gus Stiùireadh Reachdail airson Foghlam Gàidhlig fhoillseachadh.  Tha dleastanasan aig ùghdarrasan ionadail gus foghlam a lìbhrigeadh agus a thaobh tidsearan a thrusadh agus gleidheadh. Tha dleastanasan aig Comhairle Maoineachadh na h-Alba, GTCS agus oilthighean a thaobh trèanadh thidsearan.

Dh’obraich Bòrd na Gàidhlig le oifigearan aig Comhairle na Gàidhealtachd, Earra-Ghàidheal is Bhòid, agus Baile Obair Dheathain gus molaidhean a dhèanamh air gnìomhan a bhiodh a’ toirt taic a thaobh a bhith a’ trusadh agus a’ gleidheadh thidsearan agus chaidh an aithisg sin thuca an-uiridh.  Air a ghabhail a-steach dhan aithisg bha molaidhean leithid dreuchdan teagaisg a dhèanamh nas tarraingiche le bhith a’ tabhann chùmhnantan maireannach, làn-ùine, structaran adhartachaidh a chruthachadh, agus a bhith a’ dèiligeadh ri cùisean leithid taigheadas aig prìs ruigsinneach.

San dàrna phàirt den aithisg bha molaidhean ann gus an suidheachadh nàiseanta a leasachadh agus chaidh an aithisg seo do bhuidhnean eadar-dhealaichte, Riaghaltas na h-Alba agus Comhairle na Gàidhealtachd nam measg.  A-rèir an dàta as ùire bho Riaghaltas na h-Alba, tha còrr air trian de thidsearan le teisteanas airson a bhith a’ teagasg tro mheadhan na Gàidhlig an-dràsta a’ teagasg tro mheadhan na Beurla.

A bharrachd air sin, bidh Bòrd na Gàidhlig ag obair gus daoine a bhrosnachadh gus dreuchd a bhith aca ann an teagasg tro iomairt #DèanDiofar, #DèanDiofar nan Tràth-bhliadhnaichean agus co-obrachadh le iomadach buidheann eile. Tha Oifigear Leasachaidh (Tidsearan) aig BnG a bhios a’ tadhal air sgoiltean agus oilthighean gus teagasg a thoirt do dh’aire dhaoine mar dhreuchd.

Tha sgeamaichean maoineachaidh aig Bòrd na Gàidhlig gus daoine a tha a’ beachdachadh air an dreuchd aca atharrachadh airson trèanadh a bhith nan tidsear a bhrosnachadh, dha oileanaich a tha a’ gabhail os làimh Tùs-thrèanadh Thidsear, dhaibhsan a tha clàraichte mar thidsear mar-thà ach tro mheadhan na Beurla gus cùrsa bogaidh a dhèanamh airson cothrom a thoirt dhaibh a bhith a’ teagasg sa Ghàidhlig agus taic cuideachd do thidsearan pròbhaidh.

Stiùiriche Foghlaim Ùr aig Bòrd na Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig air leth toilichte a ràdh gun deach Jennifer McHarrie fhastadh mar Stiùiriche Foghlaim agus gum bi i a’ tòiseachadh san dreuchd seo 05 Dùbhlachd 2022. Bidh Jennifer os cionn sgioba foghlaim Bhòrd na Gàidhlig agus ag obair leotha gus poileasaidhean foghlam a’ Bhùird a stiùireadh. Tha Bòrd na Gàidhlig a’ toirt comhairle do Riaghaltas na h-Alba a thaobh Foghlam na Gàidhlig, ag obair còmhla ri ùghdarrasan foghlaim agus buidhnean eile a tha an sàs ann a bhith a’ lìbhrigeadh foghlam gus amasan a’ Bhùird a thoirt gu buil, agus bidh Jennifer os cionn na h-obrach a nì am Bòrd gus an Stiùireadh Reachdail a chur an gnìomh leis na buidhnean eadar-dhealaichte.

A’ fuireach ann an Cair MoLuaig, tha an t-uabhas de dh’eòlais aig Jennifer san roinn phoblaich agus san roinn phrìobhaidich co-cheangailte ri cànan is foghlam. Cheumnaich i ann an Oilthigh Ghlaschu le Ceum ann an Fraingis is Eòlais-Hiospanach. Dh’ionnsaich i a’ Ghàidhlig mar inbheach tro dhiofar chùrsaichean nam measg clasaichean-oidhche ann an Glaschu agus Siorrachd Lannraig, an Cùrsa Inntrigidh aig Sabhal Mòr Ostaig agus chur i crìoch air Bliadhna Bogaidh Oilthigh Ghlaschu o chionn ghoirid far an do choisinn i àrd-urram.

Bidh Jennifer a’ tighinn thugainn bho Ùghdarras Theisteanas na h-Alba, far a bheil i air a bhith ag obair fad 10 bliadhna. Na dreuchd mar Cho-òrdanaiche Theisteanasan, bha i ag obair air measgachadh de phròiseactan co-cheangailte ris a’ Ghàidhlig leithid a bhith a’ coileanadh nan gealltanasan foghlaim ann am Plana Gàidhlig Ùghdarras Theisteanas na h-Alba agus a co-òrdanachadh agus a toirt fàs air solarachadh foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.

Tha i air a bhith ag obair gu dlùth le tidsearan agus le ùghdarrasan ionadail ann an roinnean àrd-sgoile, Foghlam Adhartach, Foghlam Àrd-Ìre agus Leasachadh agus Ionnsachadh Coimhearsnachd. Tha tuigse mhath aice air suidheachadh toinnte an fhoghlaim a bharrachd air Planadh Cànain agus Poileasaidhean aig ìre nàiseanta.

Tha i air leth taiceil do dhà-chànanachas agus dreuchdan eile air a bhith aice mar Mhanaidsear Phròiseactan Eadar-theangachaidh agus na Neach-taice Beurla ann an taobh a tuath na Spàinne.

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig: “ Tha sinn air leth fortanach gu bheil cuideigin le eòlas cho farsaing gu bhith a’ neartachadh obair sgioba foghlaim Bhòrd na Gàidhlig. Gu sònraichte aig an àm seo, bidh sin a’ toirt taic do dh’ùghdarrasan ionadail agus na buidhnean eile gus na buannachdan aig FtG fhaighinn sna sgìrean aca agus a bhith a’ coileanadh amasan Plana Nàiseanta na Gàidhlig.”