Seirbheis Aiseagan a tha Nuadh is Seasmhach do dh’Alba – Freagairt bho Bhòrd na Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chur a-steach gu co-chomhairleachadh Pàrlamaid na h-Alba air Seirbheis Aiseagan a tha Nuadh agus Seasmhach do dh’Alba.

Seo cuid de na puingean a chaidh a thogail san fhreagairt:

“Tha sinn ag aithneachadh gu bheil dòigh-obrach iomlanach a dhìth airson coimhearsnachdan eileanach seasmhach agus mar sin airson a bhith a’ gleidheadh a’ chànain.”

“Tha seirbheis aiseig ùr-nodha agus seasmhach do dh’eileanan na h-Alba air leth fhèin cudromach ann a bhith a’ cumail suas coimhearsnachdan Ghàidhlig eileanach, agus ann a bhith a’ gleidheadh a’ chànain agus a’ chultair.”

Faodar am freagairt slàn a leughadh an seo.

Toraidhean Tòiseachail bhon Cho-chomhairleachadh Nàiseanta air Thoiseach air Ùrachadh Plana Nàiseanta na Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig air na toraidhean tòiseachail fhoillseachadh bho cho-chomhairleachadh nàiseanta a chuidicheas gus cruth a thoirt air an ìre as ùire de Phlana Nàiseanta na Gàidhlig.

Bha a’ cho-chomhairle a’ cuimseachadh air àrd-amasan, feallsanachd, agus tèaman airson na Gàidhlig, le Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh bheachdan agus fios air ais mun dreachd-phlana a tha a’ mìneachadh cheumannan airson na Gàidhlig san ath chòig bliadhna.

Fhuaireadh còrr is 250 freagairt às dèidh prògram farsaing de choinneamhan coimhearsnachd, gach cuid gu pearsanta agus air-loidhne, air feadh na h-Alba.

Dh’aontaich a’ mhòr-chuid (65%) de na buidhnean is daoine fa leth a fhreagair ris an t-slighe a chaidh a mholadh san dreachd-phlana, a tha a’ cur fòcas sònraichte air a bhith ag àrdachadh cleachdadh agus ionnsachadh na Gàidhlig.

Fhuair Bòrd na Gàidhlig beachdan fàbharach mu bhith a’ cur ris an àireimh de dh’iomairtean gus misneachd a thogail nuair a thathar a’ cleachdadh na Gàidhlig, agus mu cho cudromach ’s a tha foghlam Gàidhlig ann a bhith ag ath-bheothachadh a’ chànain an dà chuid do dh’fhileantaich agus do luchd-ionnsachaidh.

Dhaingnich beachdan a fhuaradh gum bu chòir foghlam Gàidhlig tachairt ann an co-theacsa leasachaidhean eile, a’ gabhail a-steach a bhith a’ stèidheachadh Co-ionadan Gàidhlig is barrachd Gàidhlig air-loidhne, cho math ri ìomhaigh nas motha sna meadhanan – a’ gabhail a-steach seirbheis leudaichte bho BBC Alba. Bu chòir FtG a bhith air a leasachadh agus air a bhrosnachadh le ùghdarrasan ionadail cuideachd, agus feumar ceanglaichean le coimhearsnachdan a neartachadh.

Chomharraich a’ cho-chomhairle cuideachd gun robh feum air barrachd cuideam air co-theacs nas fharsainge ann an leasachadh na Gàidhlig – a’ gabhail a-steach cùisean sòisealta a tha a’ toirt buaidh air coimhearsnachdan ann an sgìrean eileanach agus dùthchail, agus an fheadhainn ann am bailtean-mòra agus cathair-bhailtean.

Tha freagairtean eile a’ cur taic ri fòcas leantainneach a’ Bhùird air barrachd cleachdadh na Gàidhlig ann an coimhearsnachdan eileanach, dùthchail agus bailteil. Mar a tha cùisean an-dràsta, tha mu chairteal den mhaoineachadh leasachaidh aig Bòrd na Gàidhlig aig an àm seo air mu 60 dreuchdan mar oifigearan Gàidhlig a chruthachadh no a chumail a’ dol – 46 dhiubh ann an coimhearsnachdan eileanach agus dùthchail agus 14 ann an sgìrean bailteil.

Ann an àiteachan eile, thuirt fios air ais air structar a’ phlana gun robh feum air barrachd fòcais air targaidean, agus gum bu chòir fiosrachadh mu adhartas a bhith nas tràithe san sgrìobhainn.

 

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig:

Bha e gu math follaiseach aig na coinneamhan poblach uile agus anns a’ mhòr-chuid de na freagairtean a fhuarar gu bheil fìor dhealas ann airson a’ chànain agus gu bheil tuigse a’ sìor fhàs mu cho cudromach ’s a tha am Plana Nàiseanta ann a bhith a’ dèanamh cinnteach gum bi a’ Ghàidhlig tèarainte san àm ri teachd, dhan a h-uile duine ann an Alba agus nas fhaide air falbh.

“Tha sinn a’ dèanamh fiughair ri bhith a’ cleachdadh nan toraidhean gus an dreach mu dheireadh againn fhiosrachadh mus tèid a chur a-steach gu Ministearan na h-Alba agus bu toil leinn taing a thoirt dhan a h-uile duine a ghabh pàirt sa phròiseas co-chomhairleachaidh.

 

Thèid Plana Nàiseanta na Gàidhlig ath-sgrùdadh a-nis a’ leantainn air a’ cho-chomhairleachadh agus thèid a chur gu Ministearan na h-Alba airson aonta leis an amas a bhith ga fhoillseachadh sa Ghiblean 2023.

Gairm airson Beachdan Comataidh Ionmhais is Rianachd Poblach Sgrùdadh Ro-bhuidseit

Tha Comataidh Ionmhais is Rianachd Poblach Pàrlamaid na h-Alba a’ sireadh bheachdan a’ phobaill air a’ bhuaidh a bheireadh cosgaisean bith-beò agus ath-leasachadh air seirbheis phoblaich. Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chuir a-steach anns a bheil na puingean a leanas:

“Tha:

  • Raon de ro-innleachdan agus phoileasaidhean aig Riaghaltas na h-Alba a tha ag aithneachadh cho cudromach sa tha, agus an fheum air taic a thoirt, don Ghàidhlig.
  • Sìor fhàs anns an t-iarrtas airson ionnsachadh na Gàidhlig agus ùidh ann an cànan is cultar na Gàidhlig.
  • Barrachd fianais ann air cho cudromach sa tha a’ Ghàidhlig a’ cur ri eaconamaidh na h-Alba.

Mar sin, chan eil cùise sam bith ann airson lùghdachadh maoineachadh airson na Gàidhlig. An àite sin, tha cùis ann airson barrachd maoineachaidh gus iarrtas is comas a tha a’ sìor fhàs airson cànan is cultar na Gàidhlig a nochdadh.”

Faodar am freagairt slàn a leughadh an seo.

Co-chomhairle air Bile Sgoiltean (Foghlam Còmhnaidh A-muigh) (Alba)

Eadar an Giblean agus an t-Iuchar 2022 chùm Liz Nic a’ Ghobhainn BPA, co-chomhairleachadh air Bile Sgoiltean (Foghlam air Còmhnaidh a-muigh) (Alba). Chuir Bòrd na Gàidhlig a-steach freagairt anns an robh na puingean:

Tha Bòrd na Gàidhlig den bheachd gu bheil solar nàiseanta de dh’fhoghlam a-muigh a’ toirt deagh bhuaidh air cùisean co-ionannachd san fharsaingeachd.

Tha e deatamach gun tèid a’ Ghàidhlig a thoirt a-steach do ro-innleachdan foghlaim nàiseanta ma tha Alba gu bhith a’ dèanamh cinnteach gun toirear taic agus brosnachadh do dh’iomadalachd agus iomadachd cultarach. Tha dleastanas sònraichte air Alba a bhith a’ cumail taic ri, agus a bhith a’ leasachadh na Gàidhlig agus a cultar mar phàirt de na tha Alba a’ cur ri saoghal ioma-chultarach.

Tha comas aig Foghlam A-muigh air eòlasan foghlaim co-cheangailte ris a’ chànan a neartachadh agus mar sin gus ro-innleachdan a neartachadh gus barrachd co-ionannachd a lìbhrigeadh taobh a-staigh Foghlam na h-Alba agus nas fhaide air falbh (mar eisimpleir, chaidh a’ chiad sheirbheis FtG ann an Canada fhosgladh ann an 2021).

Faodar am freagairt slàn a leughadh an seo.

Sgrùdadh Buidseit 2023-24: Maoineachadh airson Cultar

Tha Comataidh Bun-reachd, Roinn Eòrpa, Cùisean Taobh a-muigh agus Cultar aig Pàrlamaid na h-Alba a’ sireadh bheachdan air caiteachas buidseit air cultar. Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chur a-steach anns a bheil na puingean a leanas:

“Bu chòir do mheudachadh taic do na h-ealain agus cultar na Gàidhlig a bhith mar thùs-amas. Leigeadh seo leis a bhith a’ cumail air a’ fàs, a’ meudachadh a bhuaidhean sòisealta agus eaconamach.”

“Cuidichidh meudachadh taic a bhith a’ dèanamh cinnteach gu bheil cothrom aig a h-uile neach ann an Alba air na h-ealain Ghàidhlig.  Comharrachaidh sin àite na Gàidhlig mar chànan nàiseanta.   Is urrainn dhan sin a bhith air a choileanadh le bhith ag àbhaisteachadh na Gàidhlig taobh a-staigh obair bhuidhnean nàiseanta mar Alba Chruthachail.   Tha na gnìomhan seo a’ cur ri ìomhaigh na h-Alba mar dùthaich eadar-mheasgte agus tarraingeach.”

Faodar am freagairt slàn a leughadh an seo.

Buaidh air a’ Ghàidhlig a-nis na phàirt de Mheasadh Buaidh Coimhearsnachd nan Eilean airson a’ chiad uair

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air poileasaidh ùr Riaghaltas na h-Alba a bheir taic ri leasachadh na Gàidhlig sna h-Eileanan

Tha Bòrd na Gàidhlig air fàilte a chur air stiùireadh ùr bho Riaghaltas na h-Alba far am bi aig ùghdarrasan poblach ri measadh a dhèanamh air a’ bhuaidh air a’ Ghàidhlig taobh a-staigh Measaidhean Buaidh Coimhearsnachd nan Eilean airson a’ chiad uair.

Tron stiùireadh ùr, bidh aig buidhnean poblach ri fòcas nas motha a chur air mar a bheir na co-dhùnaidhean aca buaidh air a’ Ghàidhlig.

Tha an stiùireadh ùr a’ cumail taic ri Plana Nàiseanta nan Eilean, agus a’ buntainn ris a h-uile poileasaidh, a’ gabhail a-steach taigheadas, eaconamaidh, slàinte is cùram sòisealta, foghlam, cultar, agus leasachadh coimhearsnachd.

Fo na h-atharrachaidhean, ma sheallas Measadh Buaidh Coimhearsnachd Eileanach gum bi buaidh aig poileasaidh, ro-innleachd no seirbheis sam bith air a’ Ghàidhlig, feumaidh an t-ùghdarras poblach cur an cèill dè na ceumannan a thathar a’ gabhail gus a’ bhuaidh air a’ chànan a lasachadh no a dhèanamh nas fheàrr.

Feumaidh a h-uile co-dhùnadh a-nis a bhith air a dhèanamh a rèir Plana Nàiseanta nan Eilean, a chaidh fhoillseachadh ann an 2021 a tha mìneachadh gealltanasan Riaghaltas na h-Alba gus piseach a thoirt air builean do choimhearsnachdan eileanach.

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig: “Tha an t-atharrachadh seo aig Riaghaltas na h-Alba na dheagh naidheachd dhan Ghàidhlig ann an coimhearsnachdan eileanach na h-Alba. Tha e a’ cur barrachd cuideam air a bhith a’ cumail suas agus a’ fàs cleachdadh ar cànain anns na coimhearsnachdan sin, a’ dèanamh cinnteach gu bheil buidhnean poblach, coimhearsnachdan agus daoine fa leth ag obair ann an com-pàirt gus togail air fàs leantainneach na Gàidhlig air feadh na h-Alba.

“Tha seo na chlach-mhìle mhòr ann a bhith a’ neartachadh phoileasaidhean dhan Ghàidhlig am measg nan daoine a nì co-dhùnaidhean agus meudaichidh e am fòcas air na cothroman agus na dùbhlain a th’ ann a thaobh a bhith a’ toirt fàs air a’ Ghàidhlig. Cha dèan seo ach math dhan Ghàidhlig agus do chur an gnìomh Plana Nàiseanta nan Eilean agus Plana Nàiseanta na Gàidhlig. Cuiridh seo cuideachd ri feallsanachd Plana Nàiseanta na Gàidhlig gum bu chòir ro-innleachdan feumalachdan choimhearsnachdan eileanach agus dùthchail a choileanadh.”

Suirbhidh Ùr a’ Coimhead air Cleachdadh na Gàidhlig Air-loidhne am Measg Òigridh

Aig tòiseach na bliadhna chaidh suirbhidh ùr a chumail le Young Scot gus barrachd ionnsachadh mu na h-àiteachean far a bheil daoine òga eadar 11 is 26 bliadhna a dhaois a’ faicinn is a’ cleachdadh na Gàidhlig air-loidhne agus mun t-susbaint Ghàidhlig a thathar airson faicinn nas trice. Chaidh an t-suirbhidh air-loidhne a chumail eadar an Dùbhlachd 2021 agus an Giblean 2022, dìreach mar a chaidh a dhèanamh an-uiridh agus thug seo an cothrom do Young Scot coimeas a dhèanamh eatarra.’’

Chaidh 1,153 freagairt slàn a chur a-steach am-bliadhna, àrdachadh de 437 bhon uiridh. Am measg na fhreagair an t-suirbhidh, thuirt 61.1% dhiubh nach eil Gàidhlig aca, thuirt 32.8% gu bheil iad ag ionnsachadh na Gàidhlig, agus thuirt 6% gu bheil iad nan luchd-labhairt fileanta. Ged a bha ceistean diofraichte aig na daoine òga ri freagairt a rèir an ìre fileantais a bh’ aca, bha an aon dà cheist aca uile ri freagairt aig deireadh na suirbhidh;

  • Dè cho luachmhor s a tha a Ghàidhlig?
  • Dè cho luachmhor s a tha cultar agus dualchas na Gàidhlig?

Nuair a chaidh iarraidh orra na ceistean seo a fhreagairt, thuirt còrr is dà thrian (69.7%) dhiubh gu bheil a’ Ghàidhlig fhèin na rud luachmhor no glè luachmhor agus thuirt faisg air trì cairteal (72.2%) dhiubh gu bheil cultar is dualchas na Gàidhlig luachmhor no glè luachmhor. Abair togail dhuinn uile a tha sin!

Thuirt faisg air trì cairteil (74%) de dhaoine òga gum bu toil leotha barrachd susbaint Ghàidhlig fhaicinn air-loidhne agus air na meadhanan sòisealta cuideachd agus ’s e Instagram (74.1%), TikTok (70.5%) agus YouTube (64.6%) na h-àrd-ùrlaran as mòr-chòrdte leotha.

Chaidh aithisg nan toraidhean fhoillseachadh aig toiseach an t-Ògmhìos agus faodar sin a leughadh air làrach-lìn chorporra Young Scot gus barrachd ionnsachadh mu na h-adhbharan a th’ aig daoine òga airson Gàidhlig ionnsachadh, an t-susbaint air-loidhne a tha a’ còrdadh riutha agus na faireachdainnean a th’ aca mun Ghàidhlig.

Leugh an aithisg an seo.

Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air Stiùiriche Leasachaidh Ùr

Tha Bòrd na Gàidhlig (BnG) toilichte innse gu bheil iad air Stiùriche Leasachaidh ùr fhastadh. 

Tha Iain Mac a Mhaoilein air a bhith ag obair aig BnG thar na sia mìosan a dh’fhalbh san dreuchd ‘eadar-amail’ gus taic a chur ris an adhartas a tha BnG a’ dèanamh.  Às dèidh dha pròiseas fastaidh shoirbheachail, bidh Iain a-nis a leantainn air san dreuchd seo.    

Rugadh agus thogadh Iain ann an Uibhist a Deas ach tha e a-nis stèidhichte ann an Steòrnabhagh.  Tha e air a bhith ag obair san roinn phoblach airson dà fhichead bliadhna agus aig ìre àrd oifigeir airson deich thar fhichead bliadhna. Bha Iain na Phrionnsapal agus Ceannard aig Colaisde a’ Chaisteil aig Oilthigh na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean airson beagan a bharrachd air 8 bliadhna gun Lunasdal 2020.

Bhon Ghiblean 2017 chun t-Samhain 2019, bha e cuideachd ann an dreuchd pàirt-ùine mar Iar-Phrionnsapal (Co-sheirm Ro-innleachdail agus Èifeachdas Obrachaidh) aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean.

Bho 2004, bha e air a bhith na Stiùiriche Ionmhais is Seirbheisean Corporra aig a’ Cholaiste.  Gu ruige sin, bha e air a bhith ann an àrd-dhreuchdan ann an Comhairlean Ionadail agus Seirbheisean Poileis ann an Roinnein Ionmhais agus Corporra.

Thuirt Shona NicIllinnein, Ceannard Bhòrd na Gàidhlig:

“Tha sinn uamhasach toilichte gu bheil Iain ag obair còmhla rinn aig Bòrd na Gàidhlig.  Tha an t-uamhas de dh’eòlais aige a bhios air leth feumail thar na mìosan agus dha-rìreabh, na bliadhnaichean a tha romhainn agus sinn ag obair air an ath Phlana Nàiseanta. Tha tuigse mhath aige air dòighean-obrach, coimhearsnachdan agus cothroman ann an leasachadh agus sinn cinnteach gun tig feum mhòr às na sgilean aige.”    

Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig ann an Siorrachd Rinn Friù

Tha Bòrd na Gàidhlig (BnG) a’ cur fàilte air an naidheachd gun tèid Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (FtG) a thabhann do sgoilearan bun-sgoile ann an Siorrachd Rinn Friù bhon Lùnastal 2022.

Thèid Foghlam tron Ghàidhlig a stèidheachadh ann an Bun-sgoil an Taobh Siar agus anns a’ chiad dol a-mach, thèid cuireadh a thoirt do sgoilearan ann an clasaichean 1-3.  Bidh aon chlas ann nuair a thoisicheas a’ bhliadhna-sgoile ùr san Lùnastal agus mar a dh’fhàsas an àireamh de sgoilearan a bhios a’ dol tro FhtG, thèid barrachd chlasaichean a chruthachadh.

Chaidh Bun-sgoil an Taobh Siar a thaghadh leis gu bheil e faisg air meadhan siorrachd Rinn Friù agus a’ Chomhairle airson ’s gum biodh cothrom aig gach sgoilear san sgìre air FtG.

Tha Bòrd na Gàidhlig, ann am com-pàirteachas leis an Ùghdarras Ionadail agus Comann nam Pàrant air iomairt shanasachd a lìbhrigeadh airson Foghlam tron Ghàidhlig thairis air sgìre Rinn Friù le tachartasan fiosrachaidh air-loidhne, sanasachd is agallamhan air Stèiseanan Radio ionadail is fiosrachadh tro na meadhanan sòisealta. Tha sinn air leth toilichte gu bheil an iomairt shanasachd seo air leantainn ris an t-seirbheis Foghlam Gàidhlig ùr seo a stèidheachadh.

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig:

“Tha e na thogail mòr dhuinn gu bheil Siorrachd Rinn Friù air an co-dhùnadh seo a ruighinn.  Tha e na amas dhuinn sa Phlana Nàiseanta gun tèid leudachadh air cothroman Foghlaim tro Mheadhan na Gàidhlig do sgoilearan air feadh na dùthcha agus tha sinn a’ cur fàilte mhòr air Ùghdarras eile a’ libhrigeadh FtG.”

Thuirt Shirley-Anne Somerville, Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam:

“Tha gealltanas aig Riaghaltas na h-Alba gus cothroman Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a leudachadh agus tha mi ag aithneachadh na h-obrach a tha Comhairle Siorrachd Rinn Friù air dèanamh gus an cothrom seo a thoirt don òigridh.  Tha mi a’ guidhe gach soirbheachas do na sgoilearan seo agus iad a tòiseachadh air t-slighe leis a’ Ghàidhlig.”

Suirbhidh Beachdan Sòisealta na h-Alba

Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air Suirbhidh Beachdan Sòisealta na h-Alba agus taic dhan Ghàidhlig air a dhol am meud gu mòr thairis air an deich bliadhna mu dheireadh

 

Gheibhear lorg air an aithisg agus na duilleagan fiosrachaidh an seo.

 

Tha an àireamh de dh’Albannaich a tha comasach air beagan Gàidhlig a bhruidhinn air dùblachadh san deich bliadhna mu dheireadh a rèir an tionndaidh as ùire de Shuirbhidh Beachdan Sòisealta na h-Alba.

Tha an uiread de dhaoine a tha ag ràdh gu bheil iad comasach air co-dhiù corra fhacal Gàidhlig a bhruidhinn air dùblachadh bho 15% ann an 2012 gu 30% an-diugh.

Tha Bòrd na Gàidhlig, a’ phrìomh bhuidheann an Alba le dleastanas gus Gàidhlig adhartachadh air fàilte a chur air an t-suirbhidh mar fìor shoirbheas dhan chànan, leis na toraidhean a’ sealltainn gu bheil ìre shusbainteach de thaic agus de mhothachadh ann air feadh na dùthcha.

Tha Suirbhidh Beachdan na h-Alba (Scottish Social Attitudes Survey – SSA) air a dhèanamh le Ionad na h-Alba airson Rannsachadh Sòisealta (ScotCen) agus tha e air a bhith a’ cumail sùil air atharrachaidhean ann am beachdan sòisealta, poilitigeach agus moralta na h-Alba bho 1999.

Fhuair an suirbhidh a-mach gun robh còrr is an dàrna leth de dhaoine a rinn an suirbhidh airson ’s gum biodh fàs ann an àireamhan luchd-labhairt na Gàidhlig san àm ri teachd, le 56% den bheachd seo.

A rèir an t-suirbhidh, tha daoine òga, daoine le eòlas nas motha air a’ Ghàidhlig, agus an fheadhainn a tha air barrachd fhaicinn is cluinntinn den chànan am measg nam prìomh fhactaran ann am fàs a’ chànain. Tha an suirbhidh a’ sealltainn gu bheil beachdan fàbharach nas dualtaiche a bhith aig daoine a tha air Gàidhlig fhaicinn no a chluinntinn.

Tha an SSA cuideachd a’ sealltainn gun robh atharrachadh mòr ann am beachdan a thaobh foghlaim. Tha còrr is an dàrna leth den fheadhainn a ghabh pàirt san t-suirbhidh, 55% den bheachd gum bu chòir Gàidhlig a bhith air a teagasg do gach sgoilear aig aois eadar còig agus 15 eadar uair is dà uair a thìde gach seachdain. Seo àrdachadh mòr bho dìreach 38% ann an 2012.

Tha e soilleir cuideachd gu bheil a’ Ghàidhlig a’ cur ri sunnd le 70% de dh’inbhich ag ràdh gun robh faireachdainn de choileanadh aca bho bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig.

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig: “Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air an aithisg as ùire bho Shuirbhidh Beachdan Sòisealta na h-Alba. Is e fìor dheagh naidheachd a th’ anns na toraidhean seo agus tha iad a’ sealltainn gu bheil taic fharsaing ann dhan Ghàidhlig, rud a tha dòchasach dhi san àm ri teachd. Tha am fàs ann an cleachdadh na Gàidhlig ro chudromach airson a bhith a’ glèidheadh agus a’ toirt fàs air a’ Ghàidhlig sna bliadhnaichean ri teachd agus cumaidh sinn oirnn ag obair gun sgur gus taic agus fuasglaidhean a thoirt seachad gus an lean am fàs seo.

“Tha sinn fìor thoilichte leis an àrdachadh san àireimh de dhaoine aig a bheil eòlas air choreigin air a’ chànan – ’s e adhartas air leth a th’ ann gun do dhùblaich am figear seo ann an deich bliadhna Tha fios gun cuir taic a thaobh fàs ann am foghlam Gàidhlig sna sgoiltean againn ri tarraingeachd na Gàidhlig do na ginealaichean ri tighinn agus tha sinn an dùil gum bi seo na phàirt chudromach den ro-innleachd againn gus togail air an t-soirbheas seo.

Thuirt Shirley-Ann Somerville, Rùnaire a’ Chaibineit airson Cànanan na h-Alba: “Tha an t-àrdachadh anns an àireimh de dhaoine aig a bheil comas Gàidhlig a bhruidhinn gu ìre air choreigin agus an taic dhan àrdachadh leantainneach a’ sealltainn gu bheil dealas an Riaghaltais seo gus an cànan a bhrosnachadh agus a leasachadh a’ toirt buaidh bhrìoghmhor.

“Tha sinn airson dèanamh cinnteach gum faigh an fheadhainn a tha airson Gàidhlig a chleachdadh no ionnsachadh, an cothrom sin a dhèanamh agus leanaidh sinn oirnn ag obair còmhla ri com-pàirtichean a dh’ionnsaigh an amais seo.”