Stiubhart MacLeòid a Chur an Dreuchd A-rithist mar Ball

Tha Bòrd na Gàidhlig air leth thoilichte an naidheachd fhaighinn gun do dh’fhoillsich Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam agus Sgilean an naidheachd gun tèid Stiubhart MacLeòid a chur an dreuchd fad greis eile mar Bhall de Bhòrd na Gàidhlig.

’S e ball den Institiud Cairte airson Ionmhas Poblach agus Cunntasachd (ICIPC) a th’ ann an Stiubhart, is tha e a’ toirt leis tuigse is eòlas ionmhais agus cunntasachd don dhreuchd aige mar Chathraiche Comataidh an Sgrùdaidh agus Dearbhachd. Tha e air a bhith an sàs ann an gnìomhan is buidhnean ceangailte ri Gàidhlig airson iomadach bliadhna, is tha ùidh aige ann an cur-air-adhart is glèidheadh a’ chànain am measg luchd-ionnsachaidh is nan coimhearsnachdan traidiseanta.

Mairidh a’ bhallrachd as ùr seo ceithir bliadhna is leanaidh i bhon 16 Màrt 2024 gu 15 Màrt 2028.

Tha barrachd fiosrachaidh mu dhreuchd Stiubhart MacLeòid ri lorg air làrach-lìn Riaghaltas na h-Alba.