Seisean Trèanaidh do Luchd-phròbhaidh

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ ruith seiseanan trèanaidh Gàidhlig do luchd Pròbhaidh am-bliadhna!

Thèid 4 seiseanan a lìbhrigeadh agus thèid an dàrna seisean a ruith air Diciadain, 28.02.24 bho 4.15f gu 5.15f air-loidhne, air Microsoft Teams. Chan fheum cunntas Teams a bhith agaibh airson an seisean a fhrithealadh.

Thèid fòcus a dhèanamh air Stòrlann agus tha sinn toilichte gum bi luchd-obrach Stòrlann ann airson bruidhinn ribh mu na diofar ghoireasan a th’ aca aig ìre bun-sgoil agus aig ìre àrd-sgoil.

Bidh fàilte bhlàth oirbh tighinn airson èisteachd is bruidhinn riutha agus ’s e deagh chothrom do luchd-phròbhaidh ceanglaichean a dhèanamh le tidsearan ùra eile far Alba.

Cha deach co-dhùnadh a dhèanamh mu na cinn-latha airson an dà sheisean a tha ri thighinn fhathast, ach bidh fòcas agus cothroman ionnsachaidh eadar-dhealaichte aig gach fear. Chan fheum sibh a bhith air a’ chiad sheisean a fhrithealadh gus an seisean seo no an dà sheisean ri thighinn a fhrithealadh.

Ma tha barrachd fiosrachaidh a dhìth oirbh, faodar fios a chur gu Sian Baldwin, Oifigear Leasachaidh (Tidsearan), aig sian@gaidhlig.scot.

Faodar clàradh airson an t-seisean air Eventbrite.