Ceisteachan: Cleachdadh na Gàidhlig 2022

Tha lèirmheas neo-eisimeileach a’ dol air adhart an-dràsta le sgioba fo stiùir Sabhal Mòr Ostaig air adhartas a’ Phlana Nàiseanta làthaireach. Mar phàirt den obair seo, tha iad a’ rannsachadh cleachdadh na Gàidhlig.

Tha sinn a’ sgaoileadh ceisteachan goirid mar phàirt de lèirmheas seo. Bhiodh sinn air leth taingeil nam biodh mionaid agaibh airson seo a lìonadh a-steach. Bidh e fosgailte airson 24 uair a thìde a-mhàin (bho 8f air 19 Ògmhios gu 8f air 20 Ògmhios) agus ri lìonadh a-steach an-seo: https://bit.ly/CCnG2022

Cuiridh na freagairtean seo ri aithisg SMO a thig a-mach sna mìosan ri thighinn.

**Fiosrachadh mu Phrìobhaideachd**

https://www.gaidhlig.scot/wp-content/uploads/2020/12/Privacy-Notice-NGLP-23-28-Questionnaire-GE.pdf 

Làrach-lìn Ùr – cleachdi.scot

Tha Bòrd na Gàidhlig (BnG) glè thoilichte innse gu bheil iad air làrach-lìn ùr a chruthachadh mar ghoireas dhan a h-uile duine aig a bheil Gàidhlig. 

Tha cleachdi.scot a-nis beò agus ’s e goireas ùr a th’ ann far am faighear lorg air barrachd fiosrachaidh mu thachartasan air feadh an t-saoghail a tha air an lìbhrigeadh tro mheadhan na Gàidhlig a-mhàin.

’S e goireas ùr a tha seo a bhios air leth feumail an dà chuid do bhuidhnean agus do dhaoine.  Thèid aig buidhnean air na tachartasan Gàidhlig aca a shanasachd cruinn còmhla ann an aon àite air-loidhne agus aig a’ cheart àm, thèid aig duine sam bith air na tachartasan ud a lorg air aon làrach-lìn.

A bharrachd air a sin, gheibhear lorg air fiosrachadh air mar a thoisicheas sibh fhèin buidheann no tachartas le bhidiothan taiceil a tha ag amas air daoine a bhrosnachadh gus buidhnean a chruthachadh mu chuspairean a chòrdas riutha.

Thairis air an dà bhliadhna a dh’fhalbh, tha sinn uile air a bhith taingeil gu bheil cothroman gus tighinn còmhla air-loidhne air a bhith ann agus cuideachd, gu bheil iad sin air coimhearsnachdan air-loidhne a chruthachadh agus a neartachadh.  Leis gu bheil cothrom ann do dhaoine coinneachadh aghaidh ri aghaidh a-rithist, tha e cudromach gun cùm sinn oirnn leis na cothroman air-loidhne cuideachd.

Tha sinn a’ cur fàilte air beachdan agus molaidhean bho dhaoine gus dèanamh cinnteach gu bheil an goireas ùr seo a’ freagradh oirbh cho math ’s as urrainn.  Ma tha sibh airson beachd a thoirt seachad, faodar post-d a chur gu fios@cleachdi.scot no greim fhaighinn oirnn air na meadhanan sòisealta no tron làrach-lìn fhèin. 

Thuirt Brian Ó hEadhra, Manaidsear Chom-pàirteachasan is Maoineachaidh aig Bòrd na Gàidhlig:

“Bha e follaiseach dhuinn gun robh feum air àite sònraichte air-loidhne far am faigheadh daoine fios mu na tachartasan a bha a gabhail àite tro mheadhan na Gàidhlig – an dà chuid air-loidhne agus aghaidh ri aghaidh.  Tha sinn air leth toilichte leis an làraich-lìn agus sinn an dòchas gum bi i na goireas feumail do dhaoine san àm ri teachd. Tha sinn a’ faireachdainn gun tig buannachd mhòr às agus daoine a’ faighinn a-mach mu thachartasan ’s dòcha air nach robh iad eòlach. Gheibh daoine beachd air an uimhir de thachartasan a tha a’ gabhail àite air feadh na dùthcha.  Cuideachd, bidh fiosrachadh ann mu thachartasan thall-thairis a thèid a chumail air-loidhne – leithid ann an Alba Nuadh agus san Roinn Eòrpa.”   

www.cleachdi.scot

 

Suirbhidh Luchd-Ùidh 2022

A bheil sibh air a bhith ann an conaltradh le Bòrd na Gàidhlig tharais air a’ bhliadhna a dh’fhalbh?

Tha Suirbhidh Luchd-Ùidh 2022 aig Bòrd na Gàidhlig fosgailte a-nis agus sinn a’ cur fàilte air beachdan agus molaidhean bhuaibh uile.

Bhiodh sinn fada nur comain nam b’ urrainn dhuibh am foirm seo a’ lìonadh ro 5f air Diardaoin 30 An t-Ògmhios 2022.

Bòrd na Gàidhlig a’ toirt seachad £500,000 airson Oifigearan Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig air còrr is £500,000 a thoirt do 21 pròiseact Gàidhlig mar phàirt de Sgeama nan Oifigearan Gàidhlig – maoin ùr a chaidh a dhealbhadh gus cothrom a thoirt do bhuidhnean gus neach-obrach fhastadh le fòcas air leasachadh a’ chànain.

Fhuair am Bòrd tòrr mòr iarrtasan airson a’ phrògraim, agus mar thoradh air sin chaidh am buidseat a dhùblachadh gus an t-iarrtas a choileanadh.

Chaidh fàilte a chur air iarrtasan bho bhuidhnean san treas roinn a bha ag iarraidh dreuchd ùr a chruthachadh, no dreuchd leasachaidh Gàidhlig a leudachadh. Tha gach duais ag amas air taic a thoirt do dhreuchdan oifigearan ann an coimhearsnachdan no roinnean far a bheil gainnead solar Gàidhlig aig an àm seo.

Tha Comann nam Pàrant Phort Rìgh, buidheann do phàrantan Gàidhlig air aon de ghrunn bhuidhnean a tha gu bhith a’ faighinn buannachd bhon t-sruth maoineachadh ùr, agus iad air an tabhartas as motha de £39,500 fhaighinn. Thèid am maoineachadh a chur a dh’ionnsaigh a bhith a’ cruthachadh dreuchd ùr mar Mhanaidsear Leasachaidh Gàidhlig taobh a-staigh na sgoile, a bheir còmhla an obair leasachaidh Gàidhlig leantainneach air feadh an Eilean Sgitheanaich.

Am measg buidhnean eile a fhuair maoineachadh, tha Coimhearsnachd Bharraigh agus Bhatarsaidh a fhuair maoineachadh £25,000 airson oifgear leasachaidh ùr.

Fhuair Young Scot tabhartas bhon mhaoineachadh, le duais de còrr is £13,000 a dh’ionnsaigh a bhith a’ cumail obair mar Neach-taic Didseatach Gàidhlig a’ dol.

Chaidh obair fhor-ghnìomhach aig Culture, Heritage and Arts Assembly Argyll and Isles (CHARTS) ann an leasachadh nan ealan air feadh Earra-Ghàidheal aithneachadh le duais de £25,000 airson Oifigear Cultar Gàidhlig, agus tha Comann na Camanachd air £16,000 fhaighinn gus Oifigear Leasachaidh Gàidhlig fhastadh.

Bidh Ionad Ghàidhlig Dhùn Èideann cuideachd a’ fastadh Oifigear Leasachaidh gus na ciad ìrean de chruthachadh ionad Gàidhlig ann an Dùn Èideann a thoirt air adhart às dèidh duais de £13,600 fhaighinn mar phàirt de Mhaoineachadh nan Oifigearan Gàidhlig.

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig: “Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cumail air a’ toirt seachad fhuasglaidhean ùr-ghnàthach dhan iarrtas a tha a’ sìor fhàs airson solar Gàidhlig air feadh na h-Alba agus cha robh seo riamh cho follaiseach ’s a bha e san iarrtas airson ar Maoineachadh Oifigear Gàidhlig as ùire.

“Bha sinn air leth toilichte le inbhe nan tagraidhean, agus mar thoradh air sin chaidh a’ chiad phoit a dhùblachadh gu còrr is £500,000. Tha a h-uile buidheann fìor airidh air a’ mhaoineachadh agus bidh am pàirt aca uile ann a bhith a’ gleidheadh agus a’ toirt fàs air a’ Ghàidhlig, a’ dèanamh cinnteach gum faigh daoine anns gach ceàrnaidh den dùthaich buannachd airson nam bliadhnaichean ri teachd.”

Thuirt Rùnaire an Fhoghlaim Shirley-Anne Somerville: “Tha mi a’ cur meal-a-naidheachd air a h-uile buidheann a fhuair taic agus tha mi a’ cur fàilte air sàr obair nam buidhnean sin a tha ag obair air feadh na h-Alba. Tha a’ Ghàidhlig na pàirt ro-chudromach de dhearbh-aithne chultarach na h-Alba agus tha sinn gu mòr airson cur ris a’ chothrom aig daoine gus an cànan ionnsachadh agus a chleachdadh.

Tha tòrr de na buidhnean seo a’ cumail taic ri sgìrean far a bheil a’ Ghàidhlig laidir sa choimhearsnachd agus tha e cudromach gum faigh iad cothrom soirbeachadh.

“Tha farsaingeachd de ghealltanasan àrd-amasach aig Riaghaltas na h-Alba airson a’ chànain. Bidh obair nam buidhnean sin agus na pròiseactan a lìbhrigeas iad deatamach gus taic a chumail ris na geallaidhean sin agus ri soirbheas a’ chànain.”

Bidh Bòrd na Gàidhlig a’ ruith diofar sgeamaichean maoineachaidh aig diofar amannan tron bhliadhna. Ma tha moladh agad airson pròiseact, cuir post-d gu: tabhartas@gaidhlig.scot, no fòn gu 01463 225 454.

Sgeama Tabhartasan nan Tràth-Bhliadhnaichean air Fosgladh

Tha Bòrd na Gàidhlig (BnG) toilichte innse gu bheil Sgeama Tabhartasan nan Tràth-Bhliadhnaichean a-nis fosgailte do dh’iarrtasan.

Tha sgeama Tabhartasan nan Tràth-bhliadhnaichean Gàidhlig ri fhaighinn airson taic a thoirt do bhuidhnean tràth-bhliadhnaichean Gàidhlig gus seiseanan tro mheadhan na Gàidhlig a ruith do chlann aig aois 0-3.

Tha a’ mhaoin air a ruith ann an com-pàirt eadar Bhòrd na Gàidhlig is Comann nam Pàrant is ann air sgàth taic Riaghaltas na h-Alba tro thabhartas MTCOT is IICC (Mhaoin airson Tràth-thaic do Chloinn, Òigridh is Teaghlaichean agus Ionnsachadh do dh’Inbhich is Cumhachd do Choimhearsnachdan) a fhuaras tro Chomann nam Pàrant.

Fhuair 19 diofar bhuidhnean air feadh na dùthcha taic-airgid tron Sgeama an uiridh.  Nam measg, bha buidhean Pàrant is Pàiste Obar Dheathain.

Tha Pàrant is Pàiste Obar Dheathain a’ toirt seachad cleasan ro-sgoile do chloinn bho aois 0-5 bliadhna, mar àm stòiridh, òrain, àm cluiche tro dhiofar mheadhanan agus tòrr a bharrachd!

Thathar a’ coinneachadh dà uair san t-seachdain le aon seisean airson cleasan a-muigh agus seisean eile airson cleasan a-staigh agus tha a’ bhuidheann fosgailte dhan a h-uile duine aig a bheil ùidh sa Ghàidhlig. ’S e deagh thoiseach tòiseachaidh a th’ ann do chlann a tha gu bhith a’ dèanamh foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.

Thathar cuideachd a’ toirt taic do phàrantan a tha ag ionnsachadh Gàidhlig le bhith a’ toirt seachad leasanan air-loidhne agus gu pearsanta.

Thuirt Magaidh Wentworth, Manaidsear, Comann nam Pàrant:

“Tha Comann nam Pàrant uabhasach toilichte gu bheil e comasach dhuinn taic a chumail ris na tràth ìrean. Tha e cudromach gum faigh teaghlaichean cothrom air seirbheisean Gàidhlig a fhrithealadh nuair a tha a’ chlann òg. Tha na buidhnean tràth ìrean cuideachd a’ cumail taic ri Gàidhlig san dachaigh agus a’ cur ris na h-àireamhan de chlann a tha dol air adhart gu foghlam tron Ghàidhlig.”

Thuirt Shona NicIllinnein, Ceannard Bhòrd na Gàidhlig:

“Tha sgeama Tabhartasan nan Tràth-Bhliadhnaichean gu mòr a’ cur ri amas a’ Phlana Nàiseanta gun tèid Gàidhlig a chleachdadh aig an taigh agus ann an foghlam tràth-bhliadhnaichean.  Tha e a’ toirt toileachas mòr dhuinn gu bheil farsaingeachd de sgìrean is phròiseactan air feadh na dùthcha gu bhith a’ faighinn taic agus a’ toirt fàs air a’ Ghàidhlig ann an coimhearsnachdan agus tha sinn an dòchas gun tig adhartachadh air an aireamh de chothroman airson foghlam nan tràth-bhliadhnaichean sa Ghàidhlig.”

Bidh an sgeama fosgailte airson 9 seachdainean eadar 16 Cèitean 2022 agus 21 Iuchar 2022.

Tha liosta iomlan de na pròiseactan soirbheachail ri fhaighinn an-seo. 

Buidheann Thar-phàrtaidh na Gàidhlig

Bidh an ath choinneamh de Buidheann Thar-phàrtaidh na Gàidhlig air Diluain 23 An Cèitean aig 18:30.

‘S e Bòrd na Gàidhlig (BnG) rùnaire Buidheann Thar-phàrtaidh na Gàidhlig. Bidh a’ bhuidheann a’ coinneachadh dà thuras sa bhliadhna, agus is e Alasdair Allan (BPA) Cathraiche na buidhne.

Clàraibh an-seo

Clàr-gnothaich 23.05.2022

Ma bhios ceist agaibh, cuiribh fios gu fios@gaidhlig.scot.

 

 

 

Co-chomhairleachadh Poblach ga Chur air Bhog airson Plana Nàiseanta na Gàidhlig

Co-chomhairleachadh Poblach ga Chur air Bhog airson Plana Nàiseanta na Gàidhlig

Chaidh dreachd den ath Phlana Nàiseanta na Gàidhlig fhoillseachadh an-diugh (27 Giblean 2022) gus beachdan fhaighinn air riochd a’ phlana mar phàirt de dh’ùine co-chomhairleachaidh phoblach a mhaireas trì mìosan. Gheibhear lorg air a’ Phlana an seo.

Gheibh muinntir Alba an cothrom na beachdan, prìomhachasan agus molaidhean aca a thoirt seachad must tèid plana deireannach a chuir air beulaibh Riaghaltas na h-Alba nas fhaide dhan bhliadhna.

Thèid seachd-deug tachartas a chumail air feadh na dùthcha tron Chèitean, an t-Ògmhìos agus an t-Iuchair gus fiosrachadh a thoirt seachad mu dreachd a’ phlana agus gus beachdan a chlàradh.

Thathar a’ moladh gun toir daoine seachad am beachdan tron t-suirbhidh aig: smartsurvey.co.uk/s/planagaidhlig, le cothrom ann cuideachd post-dealain no litir a sgrìobhadh.

Bidh an ùine Co-chomhairleachaidh Phoblach fosgailte gu 5f air 26 Iuchair 2022.

A rèir amasan a’ Phlana Nàiseanta Gàidhlig làithrich, tha ùghdar an d phlana seo, Bòrd na Gàidhlig, a’ feuchainn ri dèanamh cinnteach gum bi an cothrom as motha a ghabhas aig a bhith a’ toirt taic do chothroman gus an cànan a chleachdadh, ionnsachadh agus a bhrosnachadh.

’S e fear de na prìomh dhleastanasan a th’ aig Bòrd na Gàidhlig fo Achd na Gàidhlig 2005 a bhith a’ cruthachadh a’ Phlana Nàiseanta Ghàidhlig gach còig bliadhna, mus tèid a chur gu Ministearan na h-Alba airson aontachadh ris.

Bidh buill agus luchd-obrach a’ riochdachadh Bòrd na Gàidhlig aig gach tachartas poblach, far am faigh am poball cothrom ionnsachadh mu na tha air a thairgse san dreachd phlana ùr.

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Bòrd na Gàidhlig: “Tha an co-chomhairleachadh seo a’ toirt dhuinn cothrom beachdan a chruinneachadh bho air feadh Alba gus dreachd deireannach èifeachdach fhaighinn den Phlana Nàiseanta na Gàidhlig 2023-2028.

“Tha sinn ag iarraidh gun gabh a h-uile duine an cothrom, ann an dòigh a choireigin, gus leigeil dhuinn raon-farsaing de bheachdan fhaighinn airson lèirsinn a thogail mu shlighe na Gàidhlig sna bliadhnaichean a tha romhainn.”

Thuirt Shirley-Anne Somerville, Rùnaire a’ Chaibineid airson Cànain:

“Tha Riaghaltas na h-Alba a’ strì gus taic a chumail ri coimhearsnachdan Gàidhlig agus tha am Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig a’ toirt seachad prìomhachasan agus cothroman gus an obraich ùghdarrasan poblach còmhla airson seo a choileanadh.

“Tha Co-chomhairleachadh poblach uabhasach cudromach sa phròiseas agus tha mi moladh duine sam bith le ùidh sa Ghàidhlig gun toir iad seachad am beachdan.”

Notaichean:

Tha tachartasan a’ tachairt air feadh Alba bhon Chèitean chun Iuchair agus iad fosgailte do dhuine sam bith:

11 Cèitean Air-loidhne (Zoom), 7f
18 Cèitean Eilean Leòdhais, 12f
18 Cèitean Na Hearadh, 7f
19 Cèitean Eilean Leòdhais, 7f
25 Cèitean Dùn Èideann, 7f
26 Cèitean Glaschu, 12f
26 Cèitean Glaschu, 7f
31 Cèitean An t-Eilean Sgitheanach, 12f
31 Cèitean An t-Eilean Sgitheanach, 7f
1 Ògmhìos Uibhist a Tuath, 7f
2 Ògmhìos Uibhist a Deas, 7f
14 Ògmhìos Inbhir Nis, 7f
15 Ògmhìos Obar Dheathain, 7f
16 Ògmhìos Air-loidhne (Zoom), 7f
28 Ògmhìos An Gearasdan, 7f
29 Ògmhìos An t-Òban, 7f
13 Iuchair Air-loidhne (Zoom), 7f

 

Thathar an dùil gu mair gach coinneamh mu uair a thìde, le fàilte air a chur air freagairtean ann an Gàidhlig no ann am Beurla (bithidh eadar-theangachadh beò gu Beurla ri fhaotainn aig gach tachartas).

Thèid gu EventBrite: Gàidhlig 2023-28 gus clàradh airson an tachartais.

Gheibhear tuilleadh mu dheidhinn a’ cho-chomhairle aig www.smartsurvey.co.uk/s/planagaidhlig no air post-dealain: plana@astarmedia.scot.

 

£88k ga chur gu pròiseactan Colmcille

Tha Bòrd na Gàidhlig (BnG) toilichte a ràdh gu bheil iad a’ cur £88,880 gu 10 pròiseact agus gu 3 luchd-ionnsachaidh na Gaeilge tro sgeama taic-airgid Colmcille.

’S e com-pàirteachas eadar Foras na Gaeilge ann an Èirinn agus Bòrd na Gàidhlig ann an Alba a th’ ann an sgeama Colmcille. Bidh e a’ brosnachadh conaltradh agus co-obrachadh eadar coimhearsnachdan cànain na Gàidhlig agus na Gaeilge.

Ann an 2022 bidh sinn a’ comharrachadh dìleab Bliadhna Cholmcille 1500 le tachartasan is pròiseactan sònraichte.

Tha taic-airgid ri fhaighinn gus taic a chumail ri pròiseactan a bheir luchd-labhairt na Gàidhlig is Gaeilge còmhla, agus cuideachd airson taic a chumail ri luchd-labhairt na Gàidhlig a tha airson cùrsa Gaeilge a dhèanamh.

Am-bliadhna, tha sinn a’ cur taic ri triùr a tha airson cùrsaichean cànain a dhèanamh ann an Gaeilge agus sinn cuideachd air taic a chur ri 10 diofar phròiseact a tha ag amas air ceanglaichean a neartachadh eadar Alba agus Èirinn.  Nam measg, tha Urras Coimhearsnachd Bhràdhagair agus Àrnoil (UCBA) ann an Leòdhas agus an iomairt acasan, Ceangal2022.  Mar phàirt den iomairt aca, tha iad an dùil turas iomlaid a chur air dòigh le muinntir Chiarraí gus eòlas a thogail air cleachdaidhean an dà choimhearsnachd.

Thuirt Murchadh Moireasdan, Oifigear Coimhearsnachd UCBA:

“Tha sinne gu math toilichte agus taingeil an taic seo fhaighinn airson ceanglaichean eadar-nàiseanta a thogail eadar ar coimhearsnachd fhìn air Taobh Siar Leòdhas agus muinntir Conntaidh Chiarraí. Leis an iomairt seo tha sinn gu bhith a’ coimhead air ceanglaichean coimhearsnachd, cànan, cultar, foghlam, na h-ealain is eile a stèidheachadh.”

Thèid taic a thoirt do phròiseactan air feadh na dùthcha agus pròiseactan ann an iomadach diofar roinn leithid Taigh-tasgaidh Ceilteach Eco san Eilean Sgitheanach,  pròiseact bàrdachd stèidhichte ann an Dùn Èideann, iomain do dh’oigridh ann an Alba agus Èirinn agus pròiseact timcheall air ceanglaichean turasachd air a’ Ghaidhealtachd nam measg.

Thuirt Brian Ó hEadhra, Manaidsear nan Com-pàirteachasan is Maoineachaidh aig Bòrd na Gàidhlig:

“Tha e a toirt toileachas mhòr dhuinn an taic seo a chur do bhuidhnean a tha a’ togail cheanglaichean le ar caraidean ann an Èirinn.  Tha Sgeama Colmcille air a bhith a’ ruith fad bhliadhnaichean agus e a’ sealltainn cho cudromach ’s a tha na ceanglaichean seo.  Tha e brosnachail cuideachd iarrtasan fhaicinn gach bliadhna bho dhaoine aig a bheil a’ Ghàidhlig a tha airson Gaeilge ionnsachadh agus na ceanglaichean cànain ud a neartachadh.”

Bha an sgeama fosgailte airson 13 seachdainean eadar 10 Samhain 2021 agus 10 Gearran 2022.  Tha an sgeama bho thaobh Foras na Gaeilge fosgailte gu 20 Giblean agus gheibhear barrachd fiosrachaidh an seo.

Tha liosta iomlan de na pròiseactan soirbheachail ri faighinn an-seo. 

 

 

£142k ga chur gu pròiseactan coimhearsnachd air feadh na h-Alba

Tha Bòrd na Gàidhlig (BnG) toilichte a ràdh gu bheil iad a’ cur £142,000 gu 54 pròiseact stèidhichte ann an coimhearsnachdan air feadh na h-Alba tro sgeama Taic Freumhan Coimhearsnachd (TFC).

 

Chaidh an sgeama TFC a stèidheachadh gus taic a thoirt do bhuidhnean coimhearsnachd gus pròiseactan a chur an gnìomh a bhios a’ cur ri prìomhachasan a’ Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig.

 

Tha 54 pròiseact gu bhith a’ faighinn taic-airgid bho sgeama TFC airson na bliadhna 2022-23.

 

Am measg nam pròiseactan soirbheachail, tha clasaichean Gàidhlig, taic do bhuidhnean Mòid is Chomann nam Pàrant agus pròiseactan sònraichte a chuireas taic don Ghàidhlig.  Tha na pròiseactan gan ruith air feadh na dùthcha, a’ gabhail a-steach sgìrean leithid Inbhir Chluaidh, Dùn Èideann, Sruighlea, Muile agus a’ Ghàidhealtachd is na h-Eileanan.

 

Thuirt Shona NicIllinnein, Ceannard Bhòrd na Gàidhlig:

 

“Tha sgeama Taic Freumhan Coimhearsnachd gu mòr a’ cur ri amas a’ Phlana Nàiseanta gun tèid Gàidhlig a chleachdadh nas trice, le barrachd dhaoine agus ann am barrachd shuidheachaidhean.  Tha e a’ toirt toileachas mòr dhuinn gu bheil farsaingeachd de sgìrean is phròiseactan air feadh na dùthcha gu bhith a’ faighinn taic agus a’ toirt fàs air a’ Ghàidhlig ann an coimhearsnachdan.

 

“Tha sinn toilichte fhaicinn gun robh barrachd iarrtasan ann am-bliadhna agus le sin, teachdaireachd gu bheil coimhearsnachdan a’ faireachdainn deiseil airson a bhith a’ cur pròiseactan ùra airson na Gàidhlig an gnìomh.  Thug suidheachadh Covid-19 buaidh mhòr air an obair a tha buidhnean a’ dèanamh anns na coimhearsnachdan aca fhèin agus bha tòrr aca air a bhith ag obair air-loidhne.  Tha sinn a’ dèanamh fiughair ri tachartasan agus pròiseactan aghaidh ri aghaidh fhaicinn a-rithist tron bhliadhna a tha romhainn, agus cothroman pròiseactan air-loidhne a bhith ann cuideachd.

 

“Bu mhath leinn taing mhòr a thoirt dhan a h-uile duine a tha ag obair gu math cruaidh anns na coimhearsnachdan aca fhèin gus cleachdadh na Gàidhlig a thoirt air adhart aig an àm dùbhlanach a tha seo agus tha sinn cinnteach gum bi an taic-airgid seo gu math cuideachail ann an sgìrean air feadh na h-Alba.”

 

 

Bha an sgeama fosgailte airson 9 seachdainean eadar 11 Samhain 2021 agus 18 Faoilleach 2022.

 

Tha liosta iomlan de na pròiseactan soirbheachail ri faighinn an-seo. 

Bòrd na Gàidhlig agus Oilthigh Shrath Chluaidh a’ cur a’ chiad teisteanas teagaisg Gàidhlig mar nuadh-chànan air bhog

Tha toirt a-steach an Teisteanas Teagaisg a Bharrachd a’ tighinn às dèidh soirbheas Seachdain Cànanan na h-Alba 2022.

 

Tha Oilthigh Shrath Chluaidh, ann an com-pàirteachas le Bòrd na Gàidhlig agus le taic bho Chomhairle Choitcheann Teagaisg na h-Alba, air Teisteanas Teagaisg a Bharrachd cruth-atharrachail a chur air bhog a leigeas le tidsearan Nuadh-chànanan san Àrd-sgoil cùrsaichean a thoirt seachad do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig mar phàirt de churraicealam nan nuadh-chànanan anns na sgoiltean aca.

 

Bidh an Teisteanas Teagaisg a Bharrachd a’ leudachadh agus a’ leasachadh lìbhrigeadh chànanan an Alba, le tidsearan nuadh-chànanan, a nì an cùrsa comasach air Gàidhlig a theagasg a bharrachd air a’ churraicealam nas traidiseanta ann am Fraingis, Gearmailtis is Spàinntis.

 

 

’S e ochdnar thidsearan à ùghdarrasan ionadail Ghlaschu, Siorrachd Lannraig a Tuath, agus Siorrachd Dhùn Breatann an Iar a’ chiad fheadhainn a chur a-steach airson a’ phìleat, agus na sgoiltean aca a’ gealltainn gun tèid a’ Ghàidhlig a theagasg mar nuadh-chànan nuair a chrìochnaicheas an luchd-teagaisg an cùrsa barrantaichte.

 

Tha Oilthigh Shrath Chluaidh agus Bòrd na Gàidhlig ag ràdh gum faodadh an dòigh-obrach ùr seo cruth-atharrachadh a thoirt air cànanan ann an Alba le bhith a’ gabhail ceum fìor mhòr gus luchd-labhairt ùra na Gàidhlig a chruthachadh. Cuiridh am pròiseact seo cuideachd ri comas-cosnaidh na h-òigridh a nì curraicealam Luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig san sgoil, le cleachdadh a’ chànain a’ fàs san àite-obrach.

 

Tha am prògram 18-mìosan, a thèid a lìbhrigeadh ann an cruth measgaichte an dà chuid air-loidhne agus air an àrainn, ag amas air tidsearan aig nach eil mòran eòlais air a’ Ghàidhlig. Às dèidh dhaibh an Teisteanas Teagaisg a Bharrachd a chrìochnachadh, thèid an luchd-teagaisg a chlàradh gu h-oifigeil le GTCS mar thidsearan Gàidhlig mar Nuadh-chànan. Cuiridh seo ris an àireamh de thidsearan nuadh-chànanan clàraichte le GTCS aig a bheil comas Gàidhlig a theagasg ann an àrd-sgoiltean.

 

Tha cur air bhog a’ chùrsa a’ tighinn às dèidh iomairt meadhanan sòisealta Dèan Diofar aig Bòrd na Gàidhlig. Tha Dèan Diofar a’ leantainn nan slighean aig sianar thidsearan a tha a’ teagasg ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig aig an àm seo agus a’ brosnachadh dhaoine air feadh an t-saoghail gus beachdachadh air dreuchd ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.

 

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig: “Tha stèidheachadh Teisteanas Teagaisg a Bharrachd ann an Gàidhlig na dheagh eisimpleir de dh’iomairt a dh’fhaodadh caibideil ùr fhoillseachadh dhan Ghàidhlig ann an sgoiltean na h-Alba. Bha Bòrd na Gàidhlig air leth toilichte maoineachadh agus taic a thoirt do dh’Oilthigh Shrath Chluaidh gus Teisteanas Teagaisg a Bharrachd sa Gàidhlig a chruthachadh, agus obraichidh sinn gu dlùth leotha gus sùil a chumail air a’ chiad bhuidheann a-riamh sa chùrsa agus ùidh mhòr againn sa chùis.”

 

Thuirt Linda Brownlow, Ceannard Sgoil an Fhoghlaim, Oilthigh Shrath Chluaidh: “Tha am pròiseact Teisteanas Teagaisg a Bharrachd sa Ghàidhlig ag amas air coimhearsnachd de luchd-labhairt ùra a thogail taobh a-staigh Foghlam Gàidhlig, gus co-obrachadh a bhrosnachadh agus dòighean ùr-ghnàthach ùra a chruthachadh gus gach seòrsa de theagasg a’ chànain a bhrosnachadh. Tha Oilthigh Shrath Chluaidh gu mòr airson a bhith aig fìor thoiseach chùisean gus na sgilean is teisteanasan a thoirt do thidsearan air feadh na dùthcha a tha a dhìth orra gus clasaichean luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a thoirt seachad, agus aig an aon àm a bhith a’ lìbhrigeadh deagh atharrachadh an dà chuid airson foghlam nan nuadh-chànanan na Gàidhlig air feadh nan sgoiltean againn.”

 

Thuirt Shirley-Anne Somerville, Rùnaire a’ Chaibineit airson Cànanan: “Tha Riaghaltas na h-Alba ag aithneachadh cho cudromach ’s a tha e ruigsinneachd a leudachadh do dhaoine aig a bheil ùidh ann a bhith a’ teagasg na Gàidhlig agus tha cruthachadh a’ phìleit seo airson Teisteanas Teagaisg a Bharrachd na dheagh cheum air adhart. Tha mi an dòchas gum brosnaich e ùghdarrasan ionadail eile a bhith an sàs anns na bliadhnaichean ri teachd.”