Bùithtean-obrach: Ag Obair ann an Com-pàirteachas gu Soirbheachail

Bidh Bòrd na Gàidhlig a’ lìbhrigeadh bùithtean-obrach air feadh Alba airson taic a chumail ri buidhnean a bhios a lìbhrigeadh phròiseactan is tachartasan san àm ri teachd.

 

Susbaint na bùithtean-obrach:

• Cothrom coinneachadh is bruidhinn ri buidhnean/oifigearan eile sa sgìre

• Dòighean as fheàrr airson a bhith ag obair ann an com-pàirteachas

• Maoineachadh agus Luach airson airgead poblach

• Seasmhachd airson an àm ri teachd

 

Bidh na bùithtean-obrach seo air an lìbhrigeadh le Brian Ó hEadhra, Manaidsear Com-pàirteachasan is Maoineachaidh is oifigearan eile aig Bòrd na Gàidhlig.

Bidh a’ mhòr-chuid de na tachartasan seo air a libhrigeadh sa Ghàidhlig (le beagan Beurla ma bhios feum ann).

Ma tha ceistean sam bith agaibh mu na bùithtean-obrach seo nach cuir sibh fios gu brian@gaidhlig.scot

Fios as ùire: Tha an t-àm airson clàradh airson na coinneimh seo seachad.