Coinneamh Choitcheann Bhliadhnail Buidheann Thar-Phàrtaidh na Gàidhlig

Bidh an ath choinneamh de Buidheann Thar-Phàrtaidh na Gàidhlig air Dimàirt 20 An t-Sultain aig 6:30f far an tèid Coinneamh Choitcheann Bhliadhnail na buidhne a chumail cuideachd.

Thèid an coinneamh a chumail aghaidh ri aghaidh, aig a’ Phàrlamaid,  agus air-loidhne, tro Zoom. Ma thathar airson an coinneamh aghaidh ri aghaidh a fhrithealadh, feumar clàradh ro meadhan-là air Dihaoine, 16mh an t-Sultain.

‘S e Bòrd na Gàidhlig (BnG) rùnaire Buidheann Thar-phàrtaidh na Gàidhlig. Bidh a’ bhuidheann a’ coinneachadh dà thuras sa bhliadhna, agus is e Alasdair Allan (BPA) Cathraiche na buidhne.

Clàr-gnothaich 20.09.2022.

Geàrr-chunntas na coinneamh mu dheireadh.

Gheibhear Aithisg Bhliadhnail na buidhne an seo.

Ma bhios ceist agaibh, cuiribh fios gu fios@gaidhlig.scot.

Fios as ùire: Tha a t-àm airson clàradh airson na coinneamh seo seachad.