Advice on Bòrd na Gàidhlig funding awards and COVID-19 (Coronavirus)

Bidh cuid de na tachartasan is pròiseactan a fhuair taic airgead bho Bhòrd na Gàidhlig fo sgrùdadh an-dràsta is ma dh’fhaoidte gun tèid an cur dheth no atharrachadh gu uaireigin eile.

 

Tha e cudromach gun lean buidhnean comhairle oifigeil agus gun cuidich iad anns na h-oidhirpean gus bacadh a chur air COVID-19.

 

Ma thig buaidh air a’ pròiseact agaibh ri linn a bhith a’ leantainn comhairle oifigeil air COVID-19, bidh maoineachadh Bhòrd na Gàidhlig, mar a chìthear iomchaidh, fhathast air a thoirt seachad. Thathar an dùil gun cumar fios rinn le planaichean is atharrachaidhean.

 

Cuirear prìomhachas air sàbhailteachd dhaoine is coimhearsnachdan gus nach bi barrachd uallach ga chur air an NHS.