Planadh Corpais

Tha planadh corpais – mu fhaclan, fhuaimean, ghnàthasan is structaran cànain – na mhìr de phlanadh cànain. ‘S ann mu dheidhinn eadar-theachd poileasaidh a tha planadh cànain, agus ’s ann mar phàirt dhen taic aig mion-ìre ann an toirt air adhart modhan cànanach a tha planadh corpais.

Faclan

LearnGaelic Faclair

LearnGaelic Co-fhaclair

Am Faclair Beag
Faclair Gàidhlig is Beurla le Dwelly na bhroinn

SMO Faclairean Gàidhlig
Ceanglaichean gu faclairean is fios mun deidhinn

DASG Briathradan
Co-àite airson briathrachas a lorg agus a sgaoileadh

DASG Faclan bhon t-Sluaigh
Ceisteachain, liostaichean fhacal agus clàraidhean fuaim à Alba agus à Alba Nuadh.  Barrachd fios ri fhaighinn mu DASG an-seo.

NatureScot
Faclair fhaclan nàdair

An Seotal
Stòr-dàta briathrachais air cuspairean a tha gan teagasg tro mheadhan na Gàidhlig san àrd-sgoil

Seotal 2011
Eadar-theangachadh le pannal an t-Seotail dhe na ceann-fhaclan aig Seòrsachadh Deicheach Dewey

HES Faclair Gàidhlig
Briathrachas co-cheangailte ris an àrainneachd eachdraidheil

 

Gràmar

Gràmar-G
Stiùireadh air cleachdadh an latha an-diugh

DASG Stiùireadh Gràmair LEACAG

Mìrean
Stiùireadh air na prìomh phàtrain agus mar a chleachdar iad le tidsearan

 

Ainmean

Ainmean-Àite na h-Alba
Fiosrachadh ùghdarrasail air riochdan ainmean-àite, agus mapa sgrùdaidh OS

OS Gaelic Origins of Place Names
Liosta bhriathran, le iùl labhairt

Comann Ainmean-Àite na h-Alba
Taic do gach taobh de dh’eòlas ainmean-àite ann an Alba

 

Litreachadh

SQA Gnàthachas Litreachaidh Gàidhlig (GOC)
Eagran 2009, tionndadh Gàidhlig

 

Uidheam

Taipeadh sa Ghàidhlig
Iùl do shuidheachadh coimpiutair do mhath na Gàidhlig

DASG Corpas na Gàidhlig
Corpas dealantach iomlan de sgrìobhainnean Gàidhlig

DASG Cluas ri Claisneachd
Tasglann fuaime de dhualchainntean Gàidhlig is Beurla le tar-sgrìobhadh agus fo-thiotalan

Tobar an Dualchais
Clàran fuaime le tar-sgrìobhadh de sgeulachdan, òrain, ceòl, bàrdachd is fiosrachadh

Faclair na Gàidhlig
A’ cruthachadh faclair eachdraidheil na Gàidhlig

ARCOSG
Annotated Reference Corpus of Scottish Gaelic

 

Aithisgean

Ó Maolalaigh et al. 2014 Planadh corpais

Bauer et al. 2009 Teicneòlas corpais

 

Is dòcha nach bi e comasach do leughadair-sgrìn cuid de na PDFan air an duilleag seo a leughadh. Ma tha gin de na sgrìobhainnean seo a dhìth oirbh ann an cruth eile, nach cuir sibh post-d gu oifis@gaidhlig.scot.