Freagairt air Co-chomhairleachadh: Ath-sgrùdadh air Plana Nàiseanta nan Eilean

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Riaghaltas na h-Alba mun Ath-sgrùdadh air Plana Nàiseanta nan Eilean.  Am measg na puingean a chaidh a thogail, thuirt sinn:

Tha e gu math cuideachail Plana Nàiseanta nan Eilean a bhith ann. Tha sinn a’ cur fàilte gu sònraichte air an aithris gu bheil “Riaghaltas na h-Alba ag aithneachadh cho cudromach ’s a tha a’ Ghàidhlig do dh’iomadh coimhearsnachd eileanach, agus cho cudromach ’s a tha na coimhearsnachdan eileanach far a bheil Gàidhlig air a bruidhinn do mhaireannachd is sheasmhachd na Gàidhlig ann an Alba”.

Tha e gu math feumail gu bheil iomradh ga thoirt air a’ Ghàidhlig taobh a-staigh a’ mhòr-chuid de dh’Amasan Ro-innleachdail a’ Phlana an àite a bhith air a dhèiligeadh rithe mar chùis leatha fhèin. Tha seo air slighe a thoirt do Bhòrd na Gàidhlig pàirt a ghabhail – agus ìomhaigh na Gàidhlig a thogail – ann am buidhnean leithid Co-chruinneachadh na Gàidhealtachd is nan Eilean, Com-pàirteachas Eaconamach Roinneil na Gàidhealtachd is nan Eilean, agus Fòram Comhairleachaidh Cunnradh nan Eilean.

Gheibhear am freagairt slàn an seo.