Bòrd na Gàidhlig air Cathraiche Eadar-amail ainmeachadh

Picture: Headshot of Mary MacInnes, interrim Chair of Bòrd na Gàidhlig

Chaidh Màiri T NicAonghais ainmeachadh mar Chathraiche Eadar-amail air Bòrd na Gàidhlig aig coinneamh a’ Bhùird ann an Inbhir Nis a chaidh a chumail air 6 Dùbhlachd 2018. Tha a’ Bhean-phòsta NicAonghais, a bhuineas do dh’Uibhist a Deas, a’ gabhail na dreuchd òs làimh às dèidh do dh’Ailean Dòmhnallach gluasad gu bhith mar Chathraiche air MG ALBA far am bi e a’ tòiseachadh tràth an ath-bhliadhna. Thòisich a’ Bh-ph NicAonghais mar Bhall air a’ Bhòrd anns a’ Mhàrt 2016 agus bidh i a’ tòiseachadh ann an dreuchd Cathraiche Eadar-amail Bòrd na Gàidhlig air 1mh Faoilleach 2019.

’S e Cathraiche Ceòlas a th’ ann am Màiri T NicAonghais, agus tha iomadh dreuchd air a bhith aice sa choimhearsnachd a’ buntainn ri foghlam, a’ Ghàidhlig, agus ionnsachadh inbheach. Bha i na Ceannard ann an Sgoil an Ìochdair agus tha i cuideachd air a bhith na ball de na bùird aig grunn bhuidhnean ann an Alba, leithid Comhairle Ealain na h-Alba agus Comataidh Craolaidh Gàidhlig

Thuirt Ailean Dòmhnallach: “Tha mi a’ cur fàilte air Màiri NicAonghais mar Chathraiche Eadar-amail air Bòrd na Gàidhlig agus a’ guidhe gach soirbheachas dhi agus don sgioba air fad anns na mìosan agus na bliadhnaichean a tha romhainn. Chòrd e rium fhìn gu mòr a bhith sa chathair aig Bòrd na Gàidhlig thairis air na trì bliadhna gu leth mu dheireadh agus tha cothrom ann do Mhàiri a-nis am buidheann a thoirt air adhart gus an tèid Cathraiche ùr maireannach a chur an dreuchd an ath-bhliadhna.”

Thuirt Màiri NicAonghais: “Tha mi gu math toilichte dreuchd Cathraiche Bòrd na Gàidhlig a ghabhail agus bu mhath leam taing mhòr a thoirt do dh’Ailean Dòmhnallach airson an obair a rinn e airson a’ Ghàidhlig a thoirt air adhart aig ìre ionadail anns na coimhearsnachdan agus aig ìre nàiseanta ann an Alba thairis air an ùine aige sa chathair. Tha mi a’ coimhead air adhart gu mòr le bhith ag obair còmhla ri Buill a’ Bhùird, an Ceannard agus an sgioba luchd-obrach, na diofar choimhearsnachdan air feadh Alba agus Riaghaltas na h-Alba is eile airson maith na Gàidhlig.”

Bha Ailean Dòmhnallach mar Chathraiche Eadar-amail agus mar làn Chathraiche air a’ Bhòrd bho chionn ceithir bliadhna, agus roimhe sin bha e na Leas-Chathraiche.

Tha an Riaghaltas air pròiseas trusaidh a thòiseachadh gus Cathraiche maireannach a thrusadh.

CRÌOCH

Airson tuilleadh fiosrachaidh mun bhrath-naidheachd seo cuiribh fios gu Murchadh Moireasdan, Manaidsear Conaltraidh agus Thachartasan aig Bòrd na Ghàidhlig, air murchadh@gaidhlig.scot no 01463 225454 / 07525 893367

Fios do Luchd-deasachaidh:

’S e raon-ùghdarrais Bhòrd na Gàidhlig a bhith a’ toirt taic do Ghàidhlig na h-Alba agus a bhith ga cur air adhart agus ga leasachadh ann an Alba agus gu h-eadar-nàiseanta. ’S e an lèirsinn a th’ againn gum bi a’ Ghàidhlig seasmhach san àm ri teachd mar chànan brìoghmhor is neartmhor agus i air a cleachdadh barrachd is i a’ faighinn spèis ann an Alba an latha an-diugh sa bheil iomadh cultar is cànan.