Buidheann Thar-phàrtaidh na Gàidhlig: Taghadh Pàrlamaid na h-Alba 2021

Bidh an ath choinneamh de Buidheann Thar-Phàrtaidh na Gàidhlig air Dimàirt 15 Gearran, 19.00-20.15, is e air cuspair Taghadh Pàrlamaid na h-Alba 2021.

Clàraibh an-seo

‘S e Bòrd na Gàidhlig (BnG) rùnaire Buidheann Thar-phàrtaidh na Gàidhlig. Bidh a’ bhuidheann a’ coinneachadh dà thuras sa bhliadhna, agus is e Alasdair Allan (BPA) Cathraiche na buidhne.

Tha sinn air cuireadh a thoirt do gach pàrtaidh phoilitigeach agus bidh an cothrom aig gach riochdaire innse mu na prìomhachasan aca airson na Gàidhlig san ath theirm agus ceistean a fhreagairt.

Clàr-gnothaich 15.02.2021

Ma bhios ceist agaibh airson gin de na riochdairean bho na pàrtaidhean poilitigeach, cuiribh fios gu fios@gaidhlig.scot.[:]