Bùthan-obrach a’ Leasachadh agus a’ Lìbhrigeadh Pròiseactan – Obar Dheathainn

Graphic: Gaelic Arts logo, with the Gaelic "Ealain Gàidhlig" above and the English "Gaelic Arts" below

A’ Leasachadh agus a’ Lìbhrigeadh Pròiseactan Cruthachail is Cultarach gu Soirbheachail

Do bhuidhnean no daoine a tha an sàs ann an roinn chultarach na Gàidhlig

Bùth-obrach (Latha) – 2:00f – 4:30f
Bùth-obrach (Oidhche) – 7:00f – 9:00f

Diluain 20 Cèitean 2019

Àite: Ionad Ealain Obar Dheathain, 33 Sràid an Rìgh, Obar Dheathain, AB24 5AA

Tha na bùithtean-obrach seo an-asgaidh agus fosgailte don h-uile com-pàirtiche iomchaidh.

Gus àite a ghlèidheadh cuir post-dealain gu: fios@gaidhlig.scot
no cuir fios do Bhòrd na Gàidhlig 01463 225454