Debbie Lamont, Neach-obrach Tràth-bhliadhnaichean, Siorrachd Dhùn Breatainn an Ear

“Tha e mìorbhaileach. ’S e àrainneachd shunndach, càirdeil is spòrsail a th’ ann far am bi clann ri gàire, ionnsachadh is cluiche (bithidh agus mise!) agus far am bi mi a’ brosnachadh na Gàidhlig measg na cloinne, gam bogadh sa chànan”

1. Carson a thagh thu dreuchd ann an Gàidhlig nan tràth-bhliadhnaichean?

Tha e a’ còrdadh rium nuair a chì mi a’ chlann a’ fàs agus nuair as aithne dhomh gun robh pàirt bheag bhìodach agam fhìn ann am mar a thàinig a’ chlann air adhart agus mar a thàinig piseach orra.

2. An robh thu ag obair ann an seirbheisean sòisealta a-riamh?

’S e cùram-cloinne aon de na ciad obraichean a bh’ agam an dèidh na sgoile. An uair sin, dh’atharraich mi gu obair ann an oifis agus thill mi gu obair le clann is daoine òga nuair a chaidh mo phàigheadh dheth an 2016.

3. An innis thu dhuinn barrachd mun obair agad?

Tha mi ag obair còmhla ri tidsear sgoil-àraich, dithis neach-obrach tràth-bhliadhnaichean agus neach-taice tràth-bhliadhnaichean. Bidh mi a’ brosnachadh cleachdadh na Gàidhlig le bhith a’ bogadh na cloinne sa chànan agus a’ dèanamh mac-samhail dhith dhaibh ’s ag ath-aithris Gàidhlig gun sgur! Tha i luachmhor mar phàirt de bheatha as urrainn cur ri togail na cloinne gus an tig iad gu ìre mar dhaoine a bu mhiann leotha. Tha an ùine aca còmhla rinn gan ullachadh airson a dhol tro fhoghlam Gàidhlig. Bidh mi a’ cur fhaclan dhachaigh cuideachd le stiùireadh fuaimneachaidh gus an leugh na pàrantan iad mar thaic dha ionnsachadh an cuid cloinne. ’S fìor thoigh leam cho sunndach ’s a tha m’ àite-obrach agus tuigidh mi cho fortanach ’s a tha mi a bhith ag obair san sgoil-àraich seo.

4. Dè a tha gad mhisneachadh san obair agad?

’S fìor thoigh leam a bhith ag obair leis an aois cloinne seo agus tha a h-uile latha eadar-dhealaichte. Bidh mi a’ smaoineachadh daonnan air leas na cloinne agus ag obair gu cruaidh gus dàimhean earbsach a thogail leis na pàistean ’s an teaghlaichean. Tha dleastanas orm airson compàirteachas le pàrantan a bhrosnachadh far a bheil mi a’ lorg dhòighean airson ’s gun gabh pàrantan is luchd-cùraim suim anns na tha am pàiste ag ionnsachadh. Feumaidh tu tlachd a ghabhail à obair le clann – aithneachadh gu bheil còraichean aca agus gur e an deagh-chor an rud as cudromaiche.

5. Dè as motha tha a’ còrdadh riut mun obair agad?

Gheibh mi cothrom a bhith ri cleasachd, dannsadh, seinn agus gàire gach latha. Tha e mìorbhaileach. ’S e àrainneachd shunndach, càirdeil is spòrsail a th’ ann far am bi clann ri gàire, ionnsachadh is cluiche (bithidh agus mise!) agus far am bi mi a’ brosnachadh na Gàidhlig measg na cloinne, gam bogadh sa chànan.

6. Ciamar a chumas tu taic ris a’ chloinn le togail na Gàidhlig?

Bidh mi a’ brosnachadh na Gàidhlig le bhith a’ bogadh clann sa chànan agus a’ dèanamh mac-samhail dhith ’s ag ath-aithris Gàidhlig gun sgur! Bidh an sgoil-àraich againn a’ dol an sàs ann an iomairtean Gàidhlig sam bith eile leithid Leugh is Seinn/Gaelic book bug. Bruidhnidh sinn Gàidhlig gach latha; nar gnàth-ghnìomhan, nar leasanan, gus a neartachadh measg na cloinne agus gus eòlas a thoirt do theaghlaichean oirre.

7. Dè an dòigh ’s a bheil d’ obair luachmhor dhut?

Gheibh mi cothrom a bhith ri cleasachd, dannsadh, seinn agus gàire gach latha. Bidh mi a’ cluich leis a’ chloinn no a’ coimhead orra ri cluiche agus nì mi leasanan stèidhichte air na rudan ’s a bheil ùidh aca agus air a’ chlàr-teagaisg is na cuspairean againn. Bidh mi a’ glanadh ’s a’ dèiligeadh ri tubaistean no tuiteamasan agus a’ lìonadh sgrìobhainnean agus a’ bruidhinn ri teaghlaichean.

8. Dè na sgilean is buadhan a dh’fheumar airson an obair agad a dhèanamh?

Feumaidh tu tlachd a ghabhail à obair le clann – aithneachadh gu bheil còraichean aca agus gur e an deagh-chor an rud as cudromaiche.

9. An d’ fhuair thu cothroman ùra air sgàth na h-obrach seo?

Chaidh gabhail rium o chionn ghoirid airson Dioplòma Luchd-ceuma ann an Eòlas Leanabachd a tha gu bhith a’ tòiseachadh a dh’aithghearr. Bu toigh leam eòlas fhaighinn air obair stiùiridh ann an corra bhliadhna. Chuir mi crìoch air cùrsa Fàs le BnG, rud a tha air m’ eòlas Gàidhlig a neartachadh.

10. Dè a theireadh tu ri neach a tha a’ beachdachadh air obair ann an roinn nan tràth-bhliadhnaichean Gàidhlig?

Trobhad agus obraich còmhla rinn gu saor-thoileach corra uair a thìde san t-seachdain no aig sgoil-àraich Ghàidhlig eile. Le seo, togaidh tu beagan dhen chànan agus ro-innleachdan. An robh fios agad gu bheil SSSC a’ gabhail ri teisteanasan a fhreagras na feuman aig buidhnean riaghlaidh eile leithid proifeiseantaich cùram-slàinte is nursaichean? Bheir seo comas dhut air clàradh mar neach-obrach nan tràth-bhliadhnaichean. Tha an ceum agamsa ann am foghlam coimhearsnachd air a ghabhail ris mar theisteanas dligheach. ’S iomadh ionad a tha a’ tabhann trèanadh san àite-obrach airson tuarastal agus teisteanas a chosnadh aig an aon àm.

 

Leugh na rannsachaidhean cùise #DèanDiofarTràth-bhliadhnaichean eile an seo.