Lewis Laing, Oifigear Leasachaidh Theaghlaichean , Inbhir Nis

“Tha e a’ toirt tlachd mòr dhomh gu h-àraidh a bhith a’ faicinn an adhartais a bhios na pàrantan agus seann-phàrantan a’ dèanamh le an cuid Gàidhlig, biodh sin aig na clasaichean no aig na cothroman cabadaich.”

1. Carson a thagh thu dreuchd ann an Gàidhlig nan tràth-bhliadhnaichean?

Ged a tha an obair anns a bheil mi an sàs a-nis car eadar-dhealaichte bho na dreuchdan thràth-bhliadhnaichean a bh’ agam roimhid, b’ e an aon rud bho riamh a bha gam thàladh dhan roinn a tha seo; tha gach latha eadar-dhealaichte!

2. An robh thu ag obair ann an seirbheisean sòisealta a-riamh?

Cha robh, bha mi ag obair ann am bùithean ron a seo, rinn mi beagan oideachaidh cuideachd agus bho chionn corra bhliadhna fhuair mi an cothrom bliadhna thrèanaidh a dhèanamh aig Stòrlann Nàiseanta.

3. An innis thu dhuinn barrachd mun obair agad? 

Am pròiseact anns a bheil mi as motha an sàs an-dràsta, ’s e a bhith a’ toirt seachad chothroman ionnsachaidh air-loidhne dhaibhsan a tha ag ionnsachadh a’ chànain aig a’ cheart àm ris a’ chloinn aca no ris na h-oghaichean aca. Bidh mi cuideachd a’ coimhead ri mar as urrainn dhuinn taic nas fheàrr a chumail ri pàrantan a tha a’ togail na cloinne aca le Gàidhlig a-staigh, le bhith a’ cruthachadh àiteachan agus chothroman air-loidhne far an gabh còmhraidhean onarach, fosgailte a dhèanamh air na dùbhlain a bhios romhpa uaireann; mar eisimpleir, an strì an aghaidh na Beurla no dìth misneachd leis na comasan-cànain aca fhèin msaa.

4. Dè a tha gad mhisneachadh san obair agad?

Gum boin mi do choimhearsnachd mhòr thaiceil – ma bhios duilgheadas no ceist agam, tha fhios agam gum bi cuideigineach muigh an sin as urrainn cuideachadh agus stiùireadh a thoirt dhomh.

5. Dè as motha tha a’ còrdadh riut mun obair agad?

Fear de na rudan as motha a tha a’ còrdadh rium mun obair ’s e an saorsa agus an t-sùbailteachd a bheirear dhomh son dòighean ùra fheuchainn air na seirbheisean-taice againn a lìbhrigeadh.

‘S urrainn dha a bhith na dhùbhlan mhòr a bhith a’ feuchainn ri cànan ùr ionnsachadh agus thu nad inbheach. Mar as trice, chan e dìth comas a tha gar bacadh ach dìth misneachd. Anns an dreachd agamsa, bidh mi a’ feuchainn ri sealltainn do phàrantan gun urrainn dhaibhsan Gàidhlig ionnsachadh gu soirbheachail còmhla ris an cuid chloinne agus gun urrainn dhaibh a h-ionnsachadh gu fileantachd cuideachd, mas e sin an t-amas aca.

6. Ciamar a chumas tu taic ris a’ chloinn le togail na Gàidhlig?

Tòisichidh clann air an t-uabhas rudan ionnsachadh fada, fada mus tèid iad faisg air seòmar-teagaisg sam bith – gu dearbh, ’s ann am broinn na dachaigh fhèin a thòisicheas am foghlam aca. Ma tha sinn airson ’s gum bi ar Gàidheil òga cho misneachail ’s cho comasach ’s a ghabhas anns a’ chànan – chun na h-ìre ’s gum bi iad air chomas a thoirt don chloinn aca fhèin-   tha e deatamach gun toir sinn an cothrom do phàrantan is do theaghlaichean anns an fharsaingeachd a bhith ag ionnsachadh a’ chànain, air neo a’ leasachadh nan sgilean cànain aca, gus a’ Ghàidhlig a dhèanamh na pàirt àbhaisteach nam beatha làitheil.  Dhomhsa dheth ’s e seo tè dhe na dòighean as èifeachdaiche a thèid againne, mar phroifeiseantaich, air cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh san dachaigh.

7. Dè an dòigh ’s a bheil d’ obair luachmhor dhut?

Tha e a’ toirt tlachd mòr dhomh gu h-àraidh a bhith a’ faicinn an adhartais a bhios na pàrantan agus seann-phàrantan a’ dèanamh le an cuid Gàidhlig, biodh sin aig na clasaichean no aig na cothroman cabadaich.

8. Dè na sgilean is buadhan a dh’fheumar airson an obair agad a dhèanamh?

Chan e a-mhàin gum feum thu a bhith cofhurtail am measg dhaoine de dhiofar aoisean, ach feumaidh tu cuideachd a bhith math air am brosnachadh gu bhith a’ cumail orra ag ionnsachadh na Gàidhlig agus a’ cleachdadh a’ chànain is gun eagal orra a bhith a’ dèanamh mhearachdan.

9. An d’ fhuair thu cothroman ùra air sgàth na h-obrach seo?

Tha mi ’n dòchas gum bi mi fhathast anns an dearbh dhreuchd a tha seo an ceann còig bliadhna, oir tha mi gu mòr ag iarraidh na seirbheisean-taice a tha sinn a’ tabhann an-dràsta a leasachadh agus leudachadh.

10. Dè a theireadh tu ri neach a tha beachdachadh air obair ann an roinn nan tràth-bhliadhnaichean Gàidhlig?

Mas toigh leat a bhith ag obair le clann òga is pàrantan agus ma tha thu airson a’ Ghàidhlig agad a chleachdadh a h-uile latha, mholainn dhut gu mòr beachdachadh air obair san roinn seo.

 

Leugh na rannsachaidhean cùise #DèanDiofar Tràth-bhliadhnaichean eile an seo.