Prìomh Film

Anns am bhideo seo, coinnichidh sibh ri còignear a tha ag obair ann an seirbhisean Tràth-ionnsachadh & Cùram-chloinne, bho Ùghdarrasan Ionadail eadar-dhealaichte air feadh na h-Alba. Bidh iad uile ag obair gu dìcheallach gus deagh bhuaidh a thoirt air leasachadh na Gàidhlig agus air beatha na cloinne, an teaghlaichean agus nan coimhearsnachdan anns a bheil iad ag obair.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security