Sorcha Wheelan, Oifigear Leasachadh nan Tràth-bhliadhnaichean, Dùn Èideann

“Tha a’ chlann mar spongan, a’ sùghadh a-steach na chluinneas iad gun fèin-mhothachadh no dragh mu mhearachdan. Cluinnidh iad fuaimean ùra gach latha, na tha diofraichte mun Ghàidhlig an taca ris an àbhaist. Bidh e daonnan a’ cur iongnadh orm mar a ghabhas iad ris a’ chànan agus ri cothroman cluiche timcheall orra.”

1. Carson a thagh thu dreuchd ann an Gàidhlig nan tràth-bhliadhnaichean?

Thòisich mo dhreuchd sna tràth-bhliadhnaichean nuair a rugadh mo chlann fhìn dhomh. Roimhe, cha robh smaoin seach smaoin agam air. ’S fìor thoigh leam an obair agam, le clann agus le an teaghlaichean agus thug mi an aire gu bheil uiread de chothroman a-muigh an-sin gus mo bheatha-obrach adhartachadh.

2. An robh thu ag obair ann an seirbheisean sòisealta a-riamh?

An toiseach, bha uallach orm airson Cròileagain Ghàidhlig a stiùireadh ann an Dùn Èideann; an dèidh sin, ghluais mi chun sgoil-àraich. Thuig mi mun àm seo gun robh mi ag iarraidh obair sna Tràth-bhliadhnaichean, mar sin, rinn mi SVQ mus deach mi nam Phrìomh-Phrataigiche Tràth-bhliadhnaichean airson an t-suidheachaidh. An dèidh mu bhliadhna thàinig cothrom am bàrr cur a-steach airson a bhith nam oifigear Leasachadh nan Tràth-bhliadhnaichean Gàidhlig aig Comhairle Dhùn Èideann.

3. An innis thu dhuinn barrachd mun obair agad?  

Tha mi ag obair fo Sgioba Leasachadh Mathais airson Comhairle Dhùn Èideann an-dràsta.  Obraichidh mi gu dlùth còmhla ris gach Suidheachadh Tràth-bhliadhnaichean Gàidhlig ann an Dùn Èideann, agus le teaghlaichean agus sa choimhearsnachd.

Leis gur e dreuchd ùr a th’ ann, chunnaic mi gu robh cothrom mòr ann diofar a dhèanamh. O bhith a’ cumail taic ri suidheachaidhean is luchd-obrach gus an eòlas/trèanadh adhartachadh gu bhith cumail taic ri teaghlaichean le Gàidhlig san dachaigh, dh’fhaodadh buaidh mhòr a bhith ann. Bidh obair compàirteachais is toirt shuidheachaidhean/theaghlaichean cruinn còmhla nam buannachd don a h-uile pàiste ann am foghlam Gàidhlig.

4. Dè a tha gad mhisneachadh san obair agad? 

Tha a’ chlann nan culaidh-misneachaidh dhomh nam obair làitheil. Tha iad cho furasta bruidhinn riutha is tha ionnsachadh cho furasta dhaibh aig an aois seo. Bidh e daonnan a’ cur iongnadh orm mar a ghabhas iad ris a’ chànan agus ris na cothroman cluiche timcheall orra. Tha e misneachail cuideachd gu bheil cothrom agam air atharrachadh agus diofar a dhèanamh às leth nan teaghlaichean leis a bheil mi ag obair, agus bidh mi a’ cur feum air mòran de na beachdan acasan.

5. Dè as motha tha a’ còrdadh riut mun obair agad? 

’S fìor thoigh leam tìde a chur seachad còmhla ri clann is luchd-obrach. Chan eil dad nas luachmhoire dhomh na bhith a’ cumail taic ri beachdan is iarrtasan na cloinne agus gam faicinn a’ soirbheachadh, mar bhuidhnean agus mar dhaoine fa leth.

6. Ciamar a chumas tu taic ris a’ chloinn le togail na Gàidhlig? 

Ag ath-aithris, atharrais, atharrais. Tha e glè chudromach a bhith soilleir agus ath-aithriseach nuair a bhruidhnear ri luchd-ionnsachaidh a tha cho òg. Gun luaidh air òrain a chleachdadh. Lem fhiosrachadh, mar as trice ’s ann le òrain a thogas a’ mhòr-chuid de chloinn (agus pàrantan/luchd-cùraim) cànain sna h-ìrean tràtha. ’S tric a chosgas na pàrantan barrachd ùine a’ feuchainn ris an cànan a chleachdadh, mar sin, tha e deatamach gu bheil cothroman gu leòr aca èisteachd ri Gàidhlig ann an dòigh shocair, neo-fhoirmeil.

7. Dè an dòigh ’s a bheil d’ obair luachmhor dhut? 

Tha e daonnan laghach èisteachd ris a’ chloinn nuair a thòisicheas iad air an cànan a bhruidhinn, agus aithnichear seo leis an luchd-obrach timcheall orm cuideachd. Tha e luachmhor dhomh is fios agam gun robh mi nam chùl-taice do phàrantan a thòisich air an slighe a-steach don sgoil-àraich agus gun do chuidich mi iad tuigse fhaighinn air na slighean sin. Cuideachd, a’ cur taic ri leasachadh nan suidheachaidhean gus an coilean iad na h-ìrean de mhathas cùraim a bu mhiann leotha.

8. Dè na sgilean is buadhan a dh’fheumar airson an obair agad a dhèanamh? 

Tha eòlas air leasachadh cloinne deatamach san dreuchd seo, agus togradh airson a bhith ag obair le cloinn agus an teaghlaichean. Tha foighidinn, dealas is aigne chruthachail cudromach cuideachd.

9. An d’ fhuair thu cothroman ùra air sgàth na h-obrach seo? 

Thàinig mi don obair seo a’ saoilsinn gum freagradh e ri mo bheatha aig an ìre sin. Seo mise 9 bliadhna às a dhèidh ann an dreuchd air a bheil gaol agam.

Leis gun do thòisich mi nam dhreuchd ùr mar oifigear Leasachadh nan Tràth-bhliadhnaichean Gàidhlig o chionn goirid, cha tug mi cus smaoin air dè tha ri thighinn, ach cuiridh mi fàilte air cothrom sam bith mo chuid ionnsachaidh, is mo bheatha-obrach mar an ceudna, a thoirt air adhart. Tha cothrom nan cothrom ann an-dràsta agus àite gu leòr airson fàs. ’S e àm brosnachail a th’ ann a bhith ann am feachd-obrach a tha a’ sìor-leudachadh, agus diofar dha-rìribh a dhèanamh airson clann is teaghlaichean san sgìre agad.

10. Dè a theireadh tu ri neach a tha beachdachadh air obair ann an roinn nan tràth-bhliadhnaichean Gàidhlig? 

Tha dreuchd sna Tràth-bhliadhnaichean Gàidhlig glè luachmhor agus treòraichidh e thu gu àitean air nach do shaoil thu riamh roimhe. Chan ann dìreach mu chlann ann an suidheachadh sgoil-àraich a tha na Tràth-bhliadhnaichean. Tha iad a’ gabhail a-steach clann o am Breith gu toiseach am bliadhnaichean sgoile, agus uaireannan seachad air sin, nuair a bhios co-obrachadh eadar coimhearsnachd is teaghlach stèidhichte ann.

 

Leugh na rannsachaidhean-cùise #DèanDiofarTràth-bhliadhnaichean eile an seo.