Co-chomhairle air Bile Seirbheis Cùraim Nàiseanta (Alba) – Freagairt Bhòrd na Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig air a chuir a-steach freagairt gu co-chomhairleachadh Pàrlamaid na h-Alba air Bile Seirbheis Cùraim Nàiseanta (Alba).

Seo cuid de phuingean a chaidh a thogail san fhreagairt:

“Bu chòir mar a tha Riaghaltas na h-Alba a’ dealbhadh Seirbheis Cùraim Nàiseanta a bhith a’ nochdadh nam poileasaidhean is gealltanasan aca a thaobh na Gàidhlig.”

“Bu chòir aithris shònraichte a bhith anns an lagh a thathar a’ moladh gun toir an t-Seirbheis Cùraim Nàiseanta seirbheis do luchd-labhairt na Gàidhlig aig aois sam bith tro luchd-obrach iomchaidh, faicsinneachd agus cleachdadh a’ chànain ann an àiteachan a tha iomchaidh agus a tha ruigsinneach do theaghlaichean.”

Faodar am freagairt slàn a leughadh an seo.