Co-chomhairle air Bile Sgoiltean (Foghlam Còmhnaidh A-muigh) (Alba)

Eadar an Giblean agus an t-Iuchar 2022 chùm Liz Nic a’ Ghobhainn BPA, co-chomhairleachadh air Bile Sgoiltean (Foghlam air Còmhnaidh a-muigh) (Alba). Chuir Bòrd na Gàidhlig a-steach freagairt anns an robh na puingean:

Tha Bòrd na Gàidhlig den bheachd gu bheil solar nàiseanta de dh’fhoghlam a-muigh a’ toirt deagh bhuaidh air cùisean co-ionannachd san fharsaingeachd.

Tha e deatamach gun tèid a’ Ghàidhlig a thoirt a-steach do ro-innleachdan foghlaim nàiseanta ma tha Alba gu bhith a’ dèanamh cinnteach gun toirear taic agus brosnachadh do dh’iomadalachd agus iomadachd cultarach. Tha dleastanas sònraichte air Alba a bhith a’ cumail taic ri, agus a bhith a’ leasachadh na Gàidhlig agus a cultar mar phàirt de na tha Alba a’ cur ri saoghal ioma-chultarach.

Tha comas aig Foghlam A-muigh air eòlasan foghlaim co-cheangailte ris a’ chànan a neartachadh agus mar sin gus ro-innleachdan a neartachadh gus barrachd co-ionannachd a lìbhrigeadh taobh a-staigh Foghlam na h-Alba agus nas fhaide air falbh (mar eisimpleir, chaidh a’ chiad sheirbheis FtG ann an Canada fhosgladh ann an 2021).

Faodar am freagairt slàn a leughadh an seo.