Freagairt air Co-chomhairleachadh: Sgrùdadh Buidseit 2024-25 – Maoineachadh airson Cultair

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach don cho-chomhairle Sgrùdadh Buidseit 2024-25: Maoineachadh airson Cultair le Pàrlamaid na h-Alba.  Am measg puingean a chaidh a thogail, thuirt sinn:

A thaobh cultar na Gàidhlig, bu chòir do Phlana Gnìomh Ro-innleachd a’ Cultair beachdachadh air na molaidhean a chaidh a chur air adhart ann am Buidheann-obrach Ghèarr-ùine air Chothroman Eaconamach agus Sòisealta airson na Gàidhlig. Aithisg do Rùnaire a’ Chaibineit airson Ionmhais agus na h-Eaconamaidh. Gu sònraichte:

“Bu chòir Ro-innleachd Ealain Ghàidhlig nàiseanta a chruthachadh, a’ cur air adhart dòighean gus taic a thoirt do chothroman eaconamach, agus gus an leasachadh, dhaibhsan a tha ag obair ann an gnìomhachasan nan ealan agus sgrion far a bheil a’ Ghàidhlig mar mheadhan lìbhrigidh no co-cheangailte ris an obair a thathar a’ gabhail dèanamh sa chruth ealain.”

Bu chòir sin a bhith a’ gabhail a-steach aithne gu leòr air buidhnean cultarail aig ìre coimhearsnachd, gu sònraichte ann an sgìrean dùthchail agus iomallach, agus an comas a bhith a’ nochdadh nan seòrsaichean ghnìomhachd a tha na coimhearsnachdan aca ag iarraidh. Bidh na buidhnean sin a’ cuideachadh le bhith a’ toirt choimhearsnachdan còmhla agus a’ toirt sgilean dhaibhsan a tha an sàs ann an cultar a ghabhas cleachdadh ann an gnìomhachdan eile sa choimhearsnachd.

Tha dùbhlain mu choinneamh nam buidhnean sin a thaobh seasmhachd, gu sònraichte an fheadhainn as lugha. Tha feum air maoineachadh gu leòr gus cleasaichean, beul-aithris, sgilean agus eòlas a ghlèidheadh. Dh’fhaodadh gun cuideachadh sealbh coimhearsnachd air ionadan gus slighean fhosgladh gu maoineachadh calpa.

Gheibhear am freagairt slàn an seo.