Co-chomhairleachadh Poblach: Dreachd Ùr den Stiùireadh air Deasachadh Phlanaichean Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig air dreachd ùr den stiùireadh air deasachadh phlanaichean Gàidhlig ullachadh agus tha sinn airson ur beachdan fhaighinn air an dreachd seo mus tèid fhoillseachadh agus a chur an gnìomh gu h-oifigeil.

Chaidh an stiùireadh seo ullachadh fo earrainn 8 de dh’Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 (“An Achd 2005”) agus tha e a’ dol an àite a’ chiad stiùireadh a chaidh fhoillseachadh ann an 2007.

Tha sinn air ceisteachan ullachadh gus beachdan a chruinneachadh air an dreachd den stiùireadh, a tha ri lorg aig bonn an duilleig seo. Fon Achd 2005, feumar co-chomhairleachadh a chumail airson co-dhiù 3 mìosan air an stiùireadh, agus mar sin thèid an co-chomhairleachadh seo a chumail bho Diardaoin 10mh Lùnastal 2023 gu 5f Dihaoine 10mh Samhain 2023.

Aon uair ’s gun tèid na beachdan a chruinneachadh agus gu bheil sinn air ealla a ghabhail riutha, ullaichidh sinn dreachd ùr den stiùireadh a thèid a chur gu Ministearan na h-Alba airson aonta.

Aon uair ’s gun tèid an stiùireadh aontachadh, foillsichidh sinn an stiùireadh ùr.

Bu mhath leinn taing a thoirt dhuibh ro-làimh airson a bhith a’ gabhail pàirt sa cho-chomhairleachadh seo agus airson ur cuideachaidh le bhith a’ dealbh sgrìobhainn a bhios na goireas fìor chudromach, airson iomadh bliadhna, don iomairt gus àrd-amas a’ Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig 2018-23 a choileanadh – gun tèid Gàidhlig a chleachdadh nas trice, le barrachd dhaoine agus ann am barrachd shuidheachaidhean.

Faodar an dreachd stiùireadh a leughadh an seo.

Tha an co-chomhairleachadh poblach seo air tighinn gu crìoch.