Coinneamh a’ Bhùird-stiùiridh 18.03.2021 – Bòrd na Gàidhlig

18.03.2021

Dh’aontaich Bòrd na Gàidhlig an-diugh pròiseactan a thoirt air adhart a neartaicheas cleachdadh na Gàidhlig, le fòcas làidir air coimhearsnachdan eileanach is dùthchail.  Mar thoradh air na dùbhlain a dh’adhbhraich COVID-19 do sgoilearan ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig (FtG), chaidh £212k de mhaoineachadh a thoirt do Chomunn na Gàidhlig, Comann nam Pàrant agus Fèisean nan Gàidheal gus gnìomhan a bharrachd a lìbhrigeadh sa Ghàidhlig do dhaoine òga.  Dh’aontaich am Bòrd-stiùiridh cuideachd maoineachadh a thoirt do sgeama pìleat luach £154,000 a thèid a thoirt air adhart an co-bhonn le Fearann Coimhearsnachd Alba.