Coinneamhan Poblach ann an Siorrachd Rinn-Friù agus Fìobha

Tha Bòrd na Gàidhlig air leth toilichte cuireadh a thoirt do phàrantan, luchd-cùraim, buidhnean no daoine le ùidh gu coinneamhan air-loidhne air Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann an Siorrachd Rinn Friù agus Fìobha. Thig còmhla rinn gus tuilleadh fhaighinn a-mach mu foghlam tro mheadhan na Gàidhlig agus mar a thèid a stèidheachadh ann an Siorrachd Rinn Friù agus Fìobha.

Bheir Jim Whannel, Stiùiriche Foghlam Gàidhlig, aig BnG, seachad taisbeanadh goirid mu na buannachdan an cois seo agus bidh cothrom ann ceistean a chur air.

Bidh Comhairle Siorrachd Rinn Friù agus Comhairle Fìobha a’ brosnachadh an solar a dh’ fhaodadh a bhith ann de Fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig nan sgìrean agus bidh iad a’ co-aoigheachd na coinneamhan còmhla ri riochdairean bho Chomann nam Pàrant, am buidheann nàiseanta a tha a’ toirt taic agus comhairle mu fhoghlam tro mheadhain na Gàidhlig do phàrantan.

Thèid a’ choinneamh mu Siorrachd Rinn-Friù a chumail air Teams, Diluain 29mh Samhain aig 18.30.

Thèid a’ choinneamh mu Fìobha a chumail air Teams, Diciadain 24mh Samhain aig 18:30.

Tha fàilte oirbh na coinneamhan seo a cho-roinn air na meadhanan sòisealta no do dhuine sam bith aig a bheil ùidh.

Faodar clàradh tro an ceangal gu h-ìosal.

Coinneamhan Poblach