Cothrom ùr do chunnradair

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh cunnradair le eòlas gus goireas ùr air-loidhne a sgrùdadh, a leasachadh agus a lìbhrigeadh do luchd-labhairt na Gàidhlig.

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh cunnradair le eòlas gus goireas ùr air-loidhne a sgrùdadh, a leasachadh agus a lìbhrigeadh do luchd-labhairt na Gàidhlig (eadar-mheadhanach gu fileanta) a rèir leasachadh leantainneach na h-iomairt #cleachdi.

Bheir an goireas seo, leis an ainm ‘#cleachdi Còmhla’, taic do luchd-labhairt na Gàidhlig an cànan a chleachdadh ann an co-theacsan sòisealta nas trice, ge bith air-loidhne no gu pearsanta.  Bidh an cunnradair (agus fo-chùmhnantaichean sam bith) a’ cruthachadh agus a’ cumail làrach-lìn ‘cleachdi.scot’ às leth BnG.

Faic làrach-lìn ‘Public Contracts Scotland’ airson tuilleadh fiosrachaidh mun chùmhnant seo.

 

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security