Dreachd Ro-innleachd 2030 Seirbheis Charbadan-eiridinn na h-Alba – Freagairt Bhòrd na Gàidhlig

Tha Seirbheis Carbad-eiridinn na h-Alba an-dràsta a’ leasachadh an Ro-innleachd 2030 aca agus tha iad a’ sireadh bheachdan mus tèid a chrìochnachadh.

Chur Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach air 30 Ògmhios le diofar beachdan is molaidhean timcheall a’ Ghàidhlig. Seo beagan eisimpleirean:-

Tha sinn a’ cur fàilte air “gun toir SAS cùram èifeachdach, sàbhailte agus co-fhaireachdainneil dha muinntir na h-Alba”. Mar phàirt de seo bu chòir dhan sgrìobhainn ro-innleachd aithneachadh gu bheil e a’ toirt an dà chuid sòlas agus fois-inntinn dha euslaintich a bhith a’ bruidhinn riutha anns a’ phrìomh chànan aca nuair a tha iad tinn no iomagaineach.

Tha sinn cuideachd a’ cur fàilte air gun gabh SAS “ri modh-obrach a tha stèidhichte air co-ionnanachd agus còirichean daonna”. Dh’fhaodadh an sgrìobhainn ro-innleachd iomradh feumail a thoirt air SAS a bhith a’ conaltradh ann an raon de chànanan – Gàidhlig nam measg – leis gu bheil bunait chànanach aig còraichean daonna seach bunait chultarach a-mhàin.

Gheibhear tuilleadh freagairtean air co-chomhairlichean poblach an seo.