Freagairt air Co-chomhairleachadh: Foghlam DSGP ann an sgoiltean na h-Alba

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Riaghaltas na h-Alba mun dreachd stiùireadh reachdail airson lìbhrigeadh foghlam dhàimhean, slàinte gnèitheasach agus pàrantachd (DSGP) ann an sgoiltean na h-Alba. Am measg na puingean a chaidh a thogail, thuirt sinn:

Chan eil iomradh sam bith air a’ Ghàidhlig anns an dreachd stiùireadh ùraichte. Gus frithealadh air clann ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig feumaidh an stiùireadh agus na stòrasan co-cheangailte a bhith rim faighinn sa Ghàidhlig leis a’ bhriathrachas as ùire ann.

Gheibhear am freagairt slàn an seo.