Freagairt air Co-chomhairleachadh: Dreach Plana Pàirc Nàiseanta Loch Laomainn & nan Tròisichean

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chur a-steach gu co-chomhairleachadh phoblach air an Dreach Phlana Pàirc Nàiseanta Loch Laomainn & nan Tròisichean.

San fharsaingeachd tha sinn a’ toirt taic do chuspairean an Dreach Phlana mar a leanas:

  • Ag Ath-nuadhachadh Nàdar.
  • A’ cruthachadh Ceann-uidhe Seasmhach, CarbonÌosal.
  • A’ comasachadh Eaconamaidh nas Uaine agus Beatha Seasmhach.

Ach, tha ceist ann mun chothromachadh eadar na trì cuspairean agus an fheadhainn co-cheangailte ri dualchas cultarach.

Gheibhear am freagairt slàn an seo.