Freagairt air Co-chomhairleachadh: Ro-innleachd Tachartas Nàiseanta Ath-sgrùdadh agus Ùrachadh

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chuir a-steach gu co-chomhairleachadh poblach Riaghaltas na h-Alba: Ro-innleachd Tachartas Nàiseanta ath-sgrùdadh agus ùrachadh.

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt ris an co-chomhairle seo gus cuideam a chur air cho cudromach sa tha cànan is cultar na Gàidhlig taobh a-staigh thachartasan uile na h-Alba, agus mar as urrainn dhi cumail a’ cur ri raon de bhuilean adhartach do dhaoine fa-leth, do choimhearsnachdan, agus do dh’Alba gu h-iomlan.

Gheibhear am freagairt slàn an seo.