Frèam-obrach Leasachaidh Nàiseanta – Cruinneachadh meudaichte dàta airson leasachadh (foghlam)

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chur a-steach don cho-chomhairle le Riaghaltas na h-Alba air Frèam-obrach Leasachaidh Nàiseanta – Cruinneachadh meudaichte dàta airson leasachadh (foghlam).

Faodar am freagairt a leughadh an seo.

Gheibhear tuilleadh freagairtean air co-chomhairlichean poblach an seo.