Goireas Leughaidh Cliùiteach do Sgoiltean FtG a’ dol bho Neart gu Neart

Tha Bòrd na Gàidhlig agus Giglets Education air leth toilichte ainmeachadh gum bithear a’ leantainn air adhart leis a’ phròiseact Giglets Gàidhlig, a tha air duaisean a chosnadh, agus gun tèid a leudachadh.

Tha an com-pàirteachas a’ toirt cothrom an-asgaidh do sgoiltean le Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (FtG) air a’ ghoireas litearrachd seo, anns am faigh sgoilearan agus luchd-teagaisg cothrom air leabharlann air-loidhne sa Ghàidhlig a tha a’ sìor fhàs. A bharrachd air seo, tha cothrom an-asgaidh aig a h-uile Institiud Foghlaim Àrd-ìre aig a bheil Cùrsaichean Trèanaidh Luchd-teagaisg (ITE) sa Ghàidhlig air a’ ghoireas teagaisg seo cuideachd. Tha còrr is 110 teacsaichean Gàidhlig agus na ceudan de stuthan-taice Gàidhlig a tha ceangailte riutha rim faighinn anns a’ ghoireas seo a tha a’ sìor fhàs. Tha teacsaichean air an neartachadh le stuth claisneachd, ceòl, dealbhan agus dealbhan-beò gus ùidh an luchd-leughaidh a tharraing agus gus taic a thoirt dhaibh.

Tha Bòrd na Gàidhlig air taic-airgid aontachadh gu 2024 airson a’ phròiseact foghlaim sònraichte Gàidhlig seo. Tha Giglets Gàidhlig na phròiseact litearrachd tionnsgalach is ùr-ghnàthach anns a bheil teacsaichean Gàidhlig cho math ri stuthan-taice do luchd-teagaisg agus sgoilearan, rudan air an leughadh a-mach, dealbhan-beò, agus dealbhan ann an dòigh ùr-nòsach stèidhichte air an neul. Tha na ceudan de luchd-teagaisg agus na mìltean de sgoilearan ann am bun-sgoiltean agus àrd-sgoiltean tro mheadhan na Gàidhlig a’ cleachdadh a’ ghoireis.

Tha an ìre ùr seo den phròiseict seo bho 2021-2024 a’ togail air soirbheachas sna bliadhnaichean roimhe (2017-2021), a’ gabhail a-steach leasachaidhean teicnigeach. Mar eisimpleir, tha eadar-aghaidh nan sgoilearan ri fhaighinn sa Ghàidhlig a-nis. Bidh leasachaidhean mòra ùra a’ cuimseachadh air taic a bharrachd do luchd-teagaisg is do sgoilearan, air leasachadh theacsaichean agus ghoireasan, agus air goireasan sgrìobhaidh gus taic a thoirt dhaibhsan a tha a’ teagasg agus ag ionnsachadh ann an roinn FtG.

Thuirt Jim Whannel, Stiùiriche an Fhoghlaim aig Bòrd na Gàidhlig:

“Tha stòrasan Giglets Gàidhlig a’ tabhann beartas de stuthan as urrainn do chloinn is daoine òga a chleachdadh gus an cuid sgilean litearrachd sa Ghàidhlig a thoirt air adhart. Tha e furasta a chleachdadh, coileanta agus air a dhealbhadh gu sònraichte a rèir nam feumalachdan bogaidh againn ann am foghlam tro Meadhan na Gàidhlig. Mholainn na goireasan seo dhan luchd-ionnsachaidh uile againn tro mheadhan na Gàidhlig agus do an cuid theaghlaichean – tha e spòrsail cuideachd, le deagh theacsaichean agus cartùnan agus stuthan-taice gus taic a chumail ri ionnsachadh ann am FtG sna Tràth-bhliadhnaichean, agus aig ire na Bun-sgoile agus na h-Àrd-sgoile.

“Bu mhath leam cuideachd sgioba Giglets a mholadh airson na h-obair ionmholta a rinn iad ann a bhith a’ sìor leudachadh ghoireasan airson foghlam Gàidhlig agus airson am fòcas an-dràsta air a bhith a’ toirt stuthan àrd-inbhe do na sgoilearan tro mheadhan na Gàidhlig againn, a ghabhas atharrachadh airson cleachdadh fhad ’s a tha sgoiltean dùinte.”

Thuirt Cathraiche agus Neach-stèidheachaidh Giglets, an Dr Karsten Karcher:

“Bho thòisich am pròiseact, chaidh còrr is 32,000 teacsa Gàidhlig a shònrachadh do sgoilearan le luchd-teagaisg FtG taobh a-staigh a’ ghoireis. Tha e coltach gu bheil Giglets Gàidhlig a-nis na ghoireas ro-chudromach do sgoiltean chan ann a-mhàin ann an clasaichean ach cuideachd airson ionnsachadh-dachaigh agus ionnsachadh measgaichte, gu h-àraidh rè glasadh-sìos nan sgoiltean mar thoradh air Covid-19, nuair nach robh cothrom aig sgoilearan air a’ mhòr-chuid de na goireasan sgoile eile.”

Gheibhear liosta de na Tabhartasan Coitcheann aig Bòrd na Gàidhlig airson 20-21 an seo.

Giglets Education – https://giglets.com/

 

Graphic: Giglets logo, a black book with a blue cloud coming out of it, with grey text reading "giglets"