Co-chomhairle air Sgìrean Mara Fìor Ghlèidhte

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chur a-steach do cho-chomhairleachadh Riaghaltas na h-Alba air Sgìrean Mara Fìor Ghlèidhte.

Anns an fhreagairt bha an teacsa a leanas:

Tha sinn a’ cur beachd a-steach dhan cho-chomhairle seo a chionn ’s gu bheil seasmhachd na Gàidhlig an crochadh air seasmhachd nan coimhearsnachdan Gàidhlig: gu sònraichte an fheadhainn ann an sgìrean eileanach agus dùthchail air a’ Ghàidhealtachd is anns na h-Eileanan. Tha na coimhearsnachdan seo cuideachd a’ giùlan traidiseanan a’ chànain agus bhiodh an call a’ toirt droch bhuaidh nach gabhadh a leasachadh air a’ chultar dùthchasach a tha air mairsinn ceudan de bhliadhnaichean.

Faodar am freagairt slàn a leughadh an seo.