Lèirmheas air Toraidhean Nàiseanta 2023

Aig deireadh a’ Chèitein 2023 chur Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle poblach Lèirmheas air Toraidhean Nàiseanta 2023.  Am measg na puingean a chaidh a thogail san fhreagairt, thuirt sinn:

Tha an tabhartas a thig bho chleachdadh is ionnsachadh na Gàidhlig ga shìor-aithneachadh mar thaic do shunnd. Tha sin a chionn ’s gum bi cànan is cultar a’ cruthachadh fèin-mheas, a’ brosnachadh fèin-mhisneachd, a’ mìneachadh fèin-aithne agus a’ leasachadh maitheas na beatha. Bidh seo a’ meudachadh sunnd luchd-cleachdaidh, luchd-ionnsachaidh agus luchd-taice na Gàidhlig – aig a bheil moit mhòr às a’ Ghàidhlig agus a cultar. Bidh a’ Ghàidhlig a’ cur ri, ann an dòigh dheimhinneach, na bhios na daoine seo a’ smaointinn agus a’ faireachdainn mu dheidhinn am beatha. Tha Bòrd na Gàidhlig air rannsachadh a choimiseanadh gus measadh a bharrachd a dhèanamh air na buannachdan agus cothroman a dh’fhaodadh a bhith ann airson Alba agus sunnd bho chànan is cultar.

Lorgar am freagairt slàn an seo.