Lìonra Oifigearan Coimhearsnachd Gàidhlig – Fosgailte do thairgsean

A’ leantainn air adhart bho ghrunnan chonaltradh ri buidhnean Gàidhlig a dh’fhoillsich a’ bheachd gun robh taic na bu dìrich a dhìth airson a bhith a’ misneachadh agus a’ toirt taic do chleachdadh na Gàidhlig sna coimhearsnachdan traidiseanta, tha Bòrd na Gàidhlig a-nis airson pròiseact pìleat a stèidheachadh gus meudachadh buaidh obair nan oifigearan Gàidhlig agus tuilleadh taic agus leasachadh a thoirt dhaibh.

Tha àireamh a tha a’ sìor fhàs de bhuidhnean a’ fastadh oifigearan Gàidhlig a tha ag obair le grunnan choimhearsnachd air feadh Alba. Tha mòran de na dreuchdan sin air am maoineachadh le Bòrd na Gàidhlig is buidhnean poblach eile, agus tha mòran de na h-oifigearan mar an t-aon oifigear a tha ag obair taobh a-staigh buidheann a tha nas fharsainge.

Ma bhios buidhnean sam bith airson tairgse a chur a-steach airson a’ phìleat seo a lìbhrigeadh, feumar a chlàradh tro Public Contracts Scotland (PCS) agus an uairsin post-d a chur do oifis@gaidhlig.scot le fios gu bheil iad air sin a dhèanamh. Dùnaidh an tairgse aig 12f, 2 Gearran 2021.