Maoin Coimhearsnachd a’ Chrannchuir Nàiseanta ann an Alba – Beachd Bhòrd na Gàidhlig

Tha an Crannchur Nàiseanta a’ sireadh bheachdan air a’ Mhaoin Choimhearsnachd aca ann an Alba. Chur Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle. Am measg nam puingean a chaidh a thogail:

Bu chòir don Mhaoin Choimhearsnachd a chuideachadh ann an cothroman a bhrosnachadh ann an Alba airson luchd-labhairt na Gàidhlig. Tha sin tro bhith a’ beachdachadh air mar a chuidicheas e le bhith a’ toirt taic do phròiseactan le fòcas air a’ Ghàidhlig agus/no pròiseactan ann an coimhearsnachdan Gàidhlig. Tha iomadh coimhearsnachd na Gàidhlig ann an sgìrean iomallach agus eileanan. Tha dùbhlain mòra romhpa a’ gabhail a-steach crìonadh san àireamh-sluaigh, gleidheadh dhaoine òga, cruthachadh obraichean le deagh phàigheadh agus cosgais àrd/glè bheag de thaigheadas is còmhdhail.

Bu chòir don Mhaoin ath-sgrùdadh a dhèanamh air mar a thathar a’ dèiligeadh ri buidhnean Gàidhlig. Tha sin airson dèanamh cinnteach gum bi a’ mhaoin so-ruigsinneach dhaibh – agus gus spèis co-ionann a thabhann don Ghàidhlig.

Gheibhear tuilleadh freagairtean air co-chomhairlichean poblach an seo.