Colmcille 2023/24

Tha an sgeama seo dùinte an-dràst.

Gheibhear fiosrachadh air pròiseactan a fhuair taic bho 2018/19 air adhart tro GrantNav.

’S e com-pàirteachas eadar Foras na Gaeilge ann an Èirinn agus Bòrd na Gàidhlig ann an Alba a th’ ann an Colmcille. Bidh e a’ brosnachadh conaltradh agus co-obrachadh eadar coimhearsnachdan cànain na Gàidhlig agus na Gaeilge.

Tha taic-airgid ri fhaighinn gus taic a chumail ri phròiseactan a bheireas luchd-labhairt na Gàidhlig is Gaeilge còmhla, agus cuideachd airson taic a chumail ri luchd-labhairt na Gàidhlig a tha airson cùrsa Gaeilge a dhèanamh.

Gheibhear ceangal gu Stiùireadh do Thagraichean agus foirm iarrtais gu h-ìosal, le faidhlichean eadar-dhealaichte a-rèir ma tha sibh airson pròiseact a chur air dòigh no cùrsa Gaeilge a dhèanamh.  Ma tha ceistean sam bith agaibh, cuiribh post-dealain gu tabhartas@gaidhlig.scot.

Pròiseactan

Stiùireadh do thagraichean

Foirm-iarrtais (air Portal iarrtasan maoineachaidh Bhòrd na Gàidhlig)

Taic le bhith lìonadh am foirm-iarrtais

Stiùireadh-measaidh

Cùrsa Gaeilge

Stiùireadh do thagraichean

Foirm-iarrtais (air Portal iarrtasan maoineachaidh Bhòrd na Gàidhlig)

Fiosrachadh mu Phrìobhaideachd