Colmcille 2022/23

Tha an sgeama seo dùinte an-dràst, le iarrtasan airson 2023/24 gu bhith fosgladh tràth san Dùbhlachd 2022.

Gheibhear fiosrachadh air pròiseactan a fhuair taic bho 2018/19 air adhart tro GrantNav.

’S e com-pàirteachas eadar Foras na Gaeilge ann an Èirinn agus Bòrd na Gàidhlig ann an Alba a th’ ann an Colmcille. Bidh e a’ brosnachadh conaltradh agus co-obrachadh eadar coimhearsnachdan cànain na Gàidhlig agus na Gaeilge.

Ann an 2022 bid sinn a’ comharrachadh dìleab aig Bliadhna Cholmcille 1500 le tachartasan is pròiseactan sònraichte.

Tha taic-airgid ri fhaighinn gus taic a chumail ri phròiseactan a bheireas luchd-labhairt na Gàidhlig is Gaeilge còmhla, agus cuideachd airson taic a chumail ri luchd-labhairt na Gàidhlig a tha airson cùrsa Gaeilge a dhèanamh.

Gheibhear ceangal gu Stiùireadh do Thagraichean agus foirm iarrtais gu h-ìosal, le faidhlichean eadar-dhealaichte a-rèir ma tha sibh airson pròiseact a chur air dòigh no cùrsa Gaeilge a dhèanamh.  Ma tha ceistean sam bith agaibh, cuiribh post-dealain gu tabhartas@gaidhlig.scot.

Pròiseactan

Stiùireadh do thagraichean

Foirm-iarrtais (Word)

Foirm-iarrtais (PDF)

Cùrsa Gaeilge

Stiùireadh do thagraichean

Foirm-iarrtais (Word)

Foirm-iarrtais (Air-loidhne – Microsoft Forms)

Foirm-sgrùdaidh Co-ionannachd Chothroman

Fiosrachadh mu Phrìobhaideachd