Naidheachdan

Gàidhlig a’ faighinn prìomhachas le Urras Oighreachd Ghabhsainn

Tha Urras Oighreachd Ghabhsainn gu bhith a’ fastadh Oifigear Leasachaidh Gàidhlig ’s iad a’ cur na prosbaig air a’ Ghàidhlig le pròiseact trì-bliadhna far am bi iad a’ toirt taic don chànan agus ga bhrosnachadh air feadh na sgìre aca. Tha an t-Urras a’ coimhead às dèidh 56,000 acair de dh’fhearann às leth na coimhearsnachd […]

07/02/2018

Barrachd >

Co-Chomhairleachadh air Barrachd Cumhachd do Sgoiltean

Seo freagairt Bhòrd na Gàidhlig do Cho-chomhairleachadh Poblach Riaghaltas na h-Alba air: A’ Toirt Barrachd Cumhachd do Sgoiltean: Co-chomhairleachadh air cumhachan Bile an Fhoghlaim (Alba). Freagair Bord na Gaidhlig don Cho-chomhairleachadh air Barrachd Cumhachd do Sgoiltean 2018

26/01/2018

Barrachd >

Iain MacLeòid

Mar a tha iomadh duine agus buidheann eile, bha sinn uile aig Bòrd na Gàidhlig gu math duilich an naidheachd a chluinntinn mu bhàs Iain MhicLeòid ann an Dùn Èideann. A bharrachd air Bòrd na Gàidhlig, bha Iain an sàs ann am buidhnean eile mar Chomann nam Pàrant Nàiseanta, Comunn na Clàrsaich, CnaG agus An […]

11/01/2018

Barrachd >