Co-chomhairle Ath-leasachadh Theisteanasan na h-Alba

San t-Samahin 2022 chur Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle – Ath-leasachadh Theisteanasan na h-Alba – Ath-sgrùdadh Hayward.  Am measg na puingean a bha san fhreagairt, thuirt sinn:

Bu chòir na h-aon chothroman a thoirt do sgoilearan FtG is a th’ aig daoine òga ann am FtB gus coileanadh a thaisbeanadh tron Ghàidhlig agus bu chòir na structaran a tha a dhìth gus seo a lìbhrigeadh a chur an gnìomh aig an aon àm ri structaran FtB.

Faodar am freagairt slàn a leughadh an seo.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security