Naidheachdan

Pàipear Fiosrachaidh ga sgaoileadh do BhPA

Chaidh pàipear fiosrachaidh a sgaoileadh do Bhuill Pàrlamaid na h-Alba air thoiseach air deasbad air a’ Phlana Nàiseanta Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba a-màireach. Faodar seo a leughadh gu h-ìosal: Pàipear Fiosrachaidh Ògmhios 2021 (PDF)

22/06/2021

Barrachd >

Ceisteachan air Cleachdadh na Gàidhlig

Tha lèirmheas neo-eisimeileach a’ dol air adhart an-dràsta le sgioba fo stiùir Sabhal Mòr Ostaig air adhartas a’ Phlana Nàiseanta làthaireach. Mar phàirt den obair seo, tha iad a’ rannsachadh cleachdadh na Gàidhlig. Tha sinn a’ sgaoileadh ceisteachan goirid mar phàirt de lèirmheas seo.  Bhiodh sinn air leth taingeil nam biodh mionaid agaibh airson seo […]

21/06/2021

Barrachd >

Coinneamh a’ Bhùird-Stiùiridh – 16 An t-Ògmhios 2021

Naidheachd mhath do phrìomh bhuidhnean Gàidhlig maoinichte le Bòrd na Gàidhlig agus adhartas drùidhteach le leasachadh na buidhne. Aig coinneamh ràitheil bòrd-stiùiridh Bhòrd na Gàidhlig (BnG) an-dè, dh’aontaich iad na leanas: Leudachadh air aontaidhean maoineachaidh 3-bliadhnaichean Mar iomadh buidheann phoblach eile, tha am Bòrd-stiùiridh air aontachadh na h-aontaidhean maoineachaidh 3-bliadhnaichean le com-pàirtichean lìbhrigidh a shìneadh […]

17/06/2021

Barrachd >