Naidheachdan

74 Pròiseactan a’ Faighinn Taic tro Sgeama Maoineachaidh aig Bòrd na Gàidhlig

30/05/2019 Tha e air a bhith na thoileachas do Bhòrd na Gàidhlig taic maoineachaidh a thoirt seachad do 74 buidhnean bho air feadh na h-Alba tron Sgeama Mhaoineachaidh Taic Freumhan Coimhearsnachd 2019/20. Chaidh Taic Freumhan Coimhearsnachd a stèidheachadh gus taic a thoirt do bhuidhnean coimhearsnachd pròiseactan a chur an gnìomh a bhios a’ cur ri […]

30/05/2019

Barrachd >

Tabhartasan Foghlaim nan Tràth-bhliadhnaichean 2019/20 fosgailte

Tha sgeama Thabhartasan Foghlaim nan Tràth-bhliadhnaichean aig Bòrd na Gàidhlig fosgailte an-dràsta. Chaidh an sgeama seo a dhealbh gus am bi e a’ freagairt air buidhnean thràth-bhliadhnaichean saor-thoileach (aois 0-5) a tha ag amas air cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh ’s a leudachadh bho latha gu latha, agus daoine a bhrosnachadh gu bhith a’ leantainn […]

14/05/2019

Barrachd >

Bùthan-obrach a’ Leasachadh agus a’ Lìbhrigeadh Pròiseactan – Obar Dheathainn

A’ Leasachadh agus a’ Lìbhrigeadh Pròiseactan Cruthachail is Cultarach gu Soirbheachail Do bhuidhnean no daoine a tha an sàs ann an roinn chultarach na Gàidhlig Bùth-obrach (Latha) – 2:00f – 4:30f Bùth-obrach (Oidhche) – 7:00f – 9:00f Diluain 20 Cèitean 2019 Àite: Ionad Ealain Obar Dheathain, 33 Sràid an Rìgh, Obar Dheathain, AB24 5AA Tha […]

13/05/2019

Barrachd >