Naidheachdan

Advice on Bòrd na Gàidhlig funding awards and COVID-19 (Coronavirus)

Bidh cuid de na tachartasan is pròiseactan a fhuair taic airgead bho Bhòrd na Gàidhlig fo sgrùdadh an-dràsta is ma dh’fhaoidte gun tèid an cur dheth no atharrachadh gu uaireigin eile.   Tha e cudromach gun lean buidhnean comhairle oifigeil agus gun cuidich iad anns na h-oidhirpean gus bacadh a chur air COVID-19.   Ma […]

17/03/2020

Barrachd >

Cathraiche agus Ball air a Chuir air Bòrd na Gàidhlig

Dh’ainmich an Leas Phrìomh Mhinistear agus Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam agus Sgilean, John Swinney, an-diugh Màiri NicAonghais mar Chathraiche agus Stiùbhart MacLeòid mar Bhall air Bòrd na Gàidhlig. CATHRAICHE   Tha iomadh dreuchd air a bhith aig Màiri NicAonghais na coimhearsnachd co-cheangailte ri Gaidhlig agus foghlam, thairis air na tràth-bhliadhnaichean, foghlam bun-sgoile agus ionnsachadh […]

16/03/2020

Barrachd >

AM MÒD NÀISEANTA RÌOGHAIL AIR MEUDACHADH DE £3.2 MILLEAN A CHUR RI EACONAMAIDH GHLASCHU

Leugh an aithisg seo; The Glamis consultancy Report Aithisg Mòd Naseanta Rioghail 2019 Chunnacas bliadhna air leth eile den Mhòd Nàiseanta Rìoghail an-uiridh (The Royal National Mòd), le figearan a’ taisbeanadh gun do chuir am Mòd £3.2 millean ri eaconamaidh ionadail Ghlaschu. Tha aithisg mun bhuaidh eaconamach o chionn ghoirid a’ sealltainn gun do chuir […]

27/02/2020

Barrachd >