Sgrùdadh Buidseit 2023-24: Maoineachadh airson Cultar

Tha Comataidh Bun-reachd, Roinn Eòrpa, Cùisean Taobh a-muigh agus Cultar aig Pàrlamaid na h-Alba a’ sireadh bheachdan air caiteachas buidseit air cultar. Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chur a-steach anns a bheil na puingean a leanas:

“Bu chòir do mheudachadh taic do na h-ealain agus cultar na Gàidhlig a bhith mar thùs-amas. Leigeadh seo leis a bhith a’ cumail air a’ fàs, a’ meudachadh a bhuaidhean sòisealta agus eaconamach.”

“Cuidichidh meudachadh taic a bhith a’ dèanamh cinnteach gu bheil cothrom aig a h-uile neach ann an Alba air na h-ealain Ghàidhlig.  Comharrachaidh sin àite na Gàidhlig mar chànan nàiseanta.   Is urrainn dhan sin a bhith air a choileanadh le bhith ag àbhaisteachadh na Gàidhlig taobh a-staigh obair bhuidhnean nàiseanta mar Alba Chruthachail.   Tha na gnìomhan seo a’ cur ri ìomhaigh na h-Alba mar dùthaich eadar-mheasgte agus tarraingeach.”

Faodar am freagairt slàn a leughadh an seo.