Ath-leasachadh fearainn ann an Nàisean Net Zero

Tha cleachdadh agus sealbhachadh fearann na h-Alba air aon de na prìomh cheistean airson na n-àrainneachd, comann-sòisealta agus eaconamaidh againn san àm ri teachd.

Nì an ath Bhile Ath-leasachadh Fearainn atharrachaidhean cudromach air frèam an lagha agus a’ phoileasaidh a tha a’ riaghladh siostam sealbhachd, stiùireadh agus cleachdadh fearainn ann an Alba.

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chur a-steach don phàipear co-chomhairleachaidh: Ath-leasachadh fearainn ann an Nàisean Net Zero.

Tha am freagairt a’ toirt a-steach na puingean:

Ma tha a’ Ghàidhlig gu bhith beò, agus a’ soirbheachadh, anns na coimhearsnachdan traidiseanta aice feumaidh na coimhearsnachdan fhèin soirbheachadh. Tha seo air aithneachadh ann am Plana Nàiseanta nan Eilean aig Riaghaltas na h-Alba.

Bu chòir toirt air uachdarain ann an sgìrean Ùghdarrasan Ionadail Comhairle na Gàidhealtachd, Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid, agus Comhairle nan Eilean Siar gu sònraichte a dhol an sàs gus an coimhearsnachdan a leasachadh gu sòisealta, gu h-eaconamach agus gu cultarail. Bidh sin a’ gabhail a-steach taic agus brosnachadh a thoirt do leasachadh na Gàidhlig agus an cultar co-cheangailte rithe a dh’fhaodadh a bhith air a shònrachadh ann an am Planaichean Riaghladh Fearainn.

Faodar am freagairt slàn a leughadh an seo.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security