Planadh cànain ann an dùthchannan eile

Tha dealbhadh cànain agus ioma-chànanas cumanta gu h-eadar-nàiseanta agus ‘s urrainn dhuinn ionnsachadh bhon eòlas a tha seo ann an co-theacsan cànanach eile.

Anns an earrainn seo tha taghadh de dh’iùl agus goireasan feumail a chaidh a leasachadh airson mìon-chànanan eile:

A’ Chuimris

Best practice for bilingual signs

Bilingual events – best practice

Bilingual software guidelines and standards

WLB Recruitment Booklet

As good as our words – Welsh in the voluntary sector